1.A

7.2. Zima je tady

Vv: sněhulák - mozaika

 

 

 

6.2.  Veselé zoubky 

(prevence vzniku zubního kazu)

Umíte si správně vyčistit zuby? My už ano!

Dnes jsme se dozvěděli, jak správně pečovat o naše zoubky,a které věci jsou potřebné k jejich péči.

 

Naše ohlasy:

Matěj K.:

Nejvíce se mi líbil chrup, který jsme se učili čistit.

Matěj V.:

Líbily se mi úkoly v pracovním sešitě a pohádka.

Filip R.:

Mně se líbila pohádka s Hurvínkem a práce v pracovním sešitě.

Sára:

Nejvíce se mi líbilo čištění zubů a práce v pracovním sešitě.

Sofie:

Bylo bezva čištění zubů a práce v pracovním sešitě.

Zuzka:

Líbilo se mi pracovat v pracovním sešitě a pohádka.

A co se nám opravdu nejvíce líbilo?

Na konci pořadu jsme všichni dostali potřeby k čištění zoubků!

 

 

 

 

 

 

 

 

31.1. Naše první vysvědčení

A je to tady!

První pololetí rychle uběhlo a my jsme dostali naše první vysvědčení. Slzičky nebyly žádné, všem se vysvědčení líbilo.

 

 

 

 

 

Přejeme všem pohodové a klidné vánoční svátky,

 

šťastný a veselý nový rok

  

2 019

 

 

 

20.12. Vánoční besídka

Dnes jsme se nemohli dočkat, až si začneme rozdávat dárečky. Někteří z nás byli trošičku smutní, protože kamarád na ně s dárkem zapomněl. Nakonec vše dobře dopadlo a každý se z dárků radoval.


 

 

19.12. Vánoční hvězda 

 Pro rodiče jsme vyrobili vánoční svícen z jablíček. Odpoledne jsme je prodávali ve stánku před třídou. Počítat ještě pořádně neumíme, ale prodej nám šel od ruky. Děkujeme všem rodičům, kteří nás finančně podpořili!

 

 

 

Zuzka má narozenimy, my máme přání jediný........

Všichni jsme popřáli Zuzance a pochutnali jsme si na výborném a nádherném dortu! Mamince Zuzanky děkujeme!

 

 

 

 5.12. Mikuláš 

 A je to tady - dnes nás navštívil Mikuláš s čerty. Někdo se hodně bál, dokonce došlo i na slzičky. Andílek byl moc hodný a každého utěšoval. Všichni hříšníci slíbili, že se polepší ( kéž by jim to vydrželo!). 

 

26.10. Pohádkový semafor

(Muzeum policie ČR)

Dnes nás čekalo naše první divadelní představení. Vše jsme zvládli na jedničku, cestu i chování při představení. Divadlo se nám moc líbilo. A o co v něm šlo?

 Společně s červeným a zeleným panáčkem, kteří oživnou a sestoupí se semaforu, jsme bojovali proti Babě Havárii, která vládne na křižovatkách, dělá zmatek a neplechu. Na konci jsme Havárii připravili o tři životy a tím nad ní zvítězili. V dopravě konečně zavládl klid a pořádek.

 

 

 

 

16.10. Dny za záchranu života 

Naučili jsme se poskytovat první pomoc, jak zavolat záchranáře a prohlédli jsme si opravdovou sanitku. 

Naše názory:

Lukáš:

Líbila se mi nosítka v sanitce. Dozvěděl jsem se, k čemu slouží. Akce se mi moc líbila.

Filip R.:

Zaujalo mě, jak vůbec člověk vydrží masáž srdce, kterou jsme se naučili i my! Záchranáři se mi strašně moc líbili.

Matěj V.:

Nejvíce se mi líbil Kryštůfek, kterého vozí v sanitce. Je to ,,uklidňovadlo" pro děti, aby se nebály. Moc se mi vše líbilo!

Zuzka:

Všechno se mi líbilo, nejvíce v sanitce. Viděli jsme, jak to tam vypadá!

Sára:

Nejvíce se mi líbilo, když jsem telefonovala a hrála jsem dispečerku.  Taky bylo fajn, když jsem byla zraněná v lese a ošetřovali mě.

Olinka:

Nejvíce se mi líbilo, že jsme se všichni vešli do sanitky!

Sofinka:

Nejvíc super bylo, jak ze sanitky vyjíždějí nosítka!

 

 

 

  

 

5.10. Hurááá, tělocvik! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3.10. Jak nám to jde při vyučování?

Někteří ještě nepostřehli, že už je hodina, někdo se tváří, že je mu ubližováno, jiní se zase pekelně soustředí!

 

 

7. 9. Táborák

Letošní opékání špekáčků bylo spojeno s pasováním prvňáčků do řad žáků naší školy. Poklepáním meče na rameno jsme se stali žáčky naší školy.

 

 

 

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY KRITÉRIA HODNOCENÍ I. ROČNÍK

Český jazyk
¦ Čte jednoduché texty velkým i malým, tiskacím i psacím písmem správnou technikou a přiměřeným tempem
¦ Soustředěně naslouchá a srozumitelně, výstižně převypráví obsah čteného a slyšeného
¦ Vyjadřuje pocity z přečteného textu, klade otázky k textu, rozvíjí děj, uspořádá fragmenty textu
do logické nebo časové posloupnosti, vyhledá informace v textu
¦ Plynule, srozumitelně a výstižně vypravuje zážitky, smysluplně se řečí i písmem vyjádří na dané téma
¦ Píše psacími písmeny, dodržuje správné tvary a spojování písmen, dodržuje hygienická pravidla při psaní, píše úhledně a čitelně
¦ Zvládá opis, přepis, diktát – věcně správně, úhledně, čitelně
¦ Dramatizuje jednoduchou scénku – aktivně se účastní, spolupracuje se spolužáky
¦ Rozliší základní literární žánry (rozpočitadlo, říkanka, pohádka...)

Matematika
¦ Ovládá numeraci do 20 (spočítá, přiřadí, zobrazí, porovná, uspořádá, vytvoří soubor...)
¦ Sčítá a odčítá zpaměti do 20 (bez přechodu desítky)
¦ Rozezná, pojmenuje, vymodeluje základní geometrické útvary v rovině i v prostoru
¦ Správně zapíše čísla, matematické symboly a operace
¦ Orientuje se v prostoru (správně používá pojmy vlevo, vpravo, nad, před atd.)
¦ Reálnou úlohu vyjádří matematickou operací a správně vypočítá

Člověk ve světě
¦ Orientuje se ve škole a v jejím okolí, rozpozná nebezpečí
¦ Poznává a dodržuje pravidla slušného chování a hygienické návyky
¦ Pozoruje a popíše změny ve svém okolí
¦ Orientuje se v čase (dny v týdnu, režim dne, roční období, hodiny)
¦ Pracuje s drobným materiálem
¦ Pečuje o prostředí třídy

Společná kritéria hodnocení Čj, M, ČvS:
ověřování znalostí písemnou a ústní formou, aktivní účast v hodinách, plnění individuálních i skupinových úkolů
vedení sešitů, portfolia a pracovních sešitů
aktivní přístup k plnění zadané práce
příprava na hodinu (pomůcky), domácí příprava
udržování pořádku na pracovním místě
Kritéria pro předmět hudební výchova – souhrnně pro 1. stupeň
aktivní účast na společných činnostech, spolupráce, domácí příprava (připravenost na hodinu – učebnice, sešit, případně aktualita, projekt apod.)
vedení sešitu (1 - 3 ročník)
znalost hudebních pojmů, s nimiž se v hodině běžně pracuje
realizace vybrané písně dle individuálních schopností a dovedností ve skupině spolužáků či jednotlivě (zpěvem, pohybem, doprovodným rytmem, přehráním melodie apod.)
rozeznání vybraných hudebních nástrojů (dle vyobrazení či ze znějící hudby), roz-poznání skladeb vybraných hudebních skladatelů na základě poslechu
tvorba a následná prezentace samostatného projektu, který je součástí (4. a 5. roč-ník), případně sdělení hudební aktuality (všechny ročníky)
orientace v zápisu písně (na kolik dob se počítá, jaké je tempo písně, zda melodie stoupá či klesá, jaká je dynamika písně, na kterou dobu píseň začíná, zda se sloka opakuje - repetice apod.)
napsání testu zaměřeného na probraná témata (4. a 5. ročník), součástí testu bývá zápis slyšeného rytmu, znalost vybraných hudebních pojmů a rozpoznání hudebních nástrojů, skladby a jejího autora na základě poslechu. Test se obvykle píše 2 - 4 x do roka
veškeré výstupy z předmětu jsou hodnoceny známkou s váhou 1

Kritéria hodnocení TV

Výborně – žák si plní své povinnosti, řídí se pokyny vyučujícího Tv, chápe smysl všech částí vyučovací hodiny (rozcvičení, nástup, …), pravidelně nosí cvičební úbor včetně vhodné obuvi, chová se jako sportovec (v zásadách fair play), snaží se o zlepšení vlastních výkonů. Respektuje své spolužáky i učitele a dodržuje zásady bezpečnosti.
Chvalitebně – Žák si většinou plní své povinnosti, má někdy problém soustředit se pouze na sebe a pokyny vyučujícího, někdy se nechá rozptylovat při rozcvičení nebo ostatních činnostech, občas zapomene cvičební úbor a vhodnou obuv. Jeho výkony ho občas zajímají pouze v činnostech, které ho baví.
Dobře – Sport není pro žáka to pravé. Často zapomíná cvičební úbor nebo vhodnou obuv. Zlepšení jeho vlastních výkonů ho příliš nezajímá. Nerozumí příliš smyslu rozcvičení ani ostatních činností při hodině. Jeho zájem o dění při vyučování i zlepšení vlastních výkonů není příliš velký.
Dostatečně – Nejen, že žák často zapomíná cvičební úbor nebo vhodnou obuv, ale i jeho přístup k hodinám Tv není na požadované úrovni. Cvičí s velkou nechutí k veškerých pohybovým aktivitám a často pouze na příkaz učitele Tv. Neuznává ani nutnost respektovat pravidla sportovního a slušného jednání.

Výtvarná výchova
aktivní účast v hodinách, plnění individuálních i skupinových úkolů, aktivní přístup k plnění zadané práce, příprava na hodinu (pomůcky), udržování pořádku na pracovním místě

Hudební výchova 
Aktivita v hodinách
Plnění indiv. i skupinových úkolů
Průběžné hodnocení dílčích úkolů ( zpěv, doprovod pohybový – instrumentální, taktování, rytmická cvičení, notový zápis, poslech )

 

ROZVRŽENÍ ŠKOLNÍHO ROKU

• Školní rok 2018/2019 začíná v pondělí 3. září 2018.
Podzimní prázdniny - pondělí 29. října a úterý 30. října 2018.
Vánoční prázdniny - sobota 22. prosince 2018 - 2. ledna 2019.
• 3. a 4. ledna - ředitelské volno. Vyučování začne 7. ledna 2019.
• Období I. pololetí školního roku 2018/2019 bude ukončeno ve čtvrtek 31. ledna 2019.
Pololetní prázdniny - pátek 1. února 2019.
Jarní prázdniny - 11. února - 17. února 2019.
Velikonoční prázdniny - čtvrtek 18. dubna, pátek 19. dubna a pondělí 22. dubna 2019 jsou tzv. ostatním svátkem.
• Období školního vyučování ve II. pololetí 2018/2019 bude ukončeno v pátek 28. června 2019.
Hlavní prázdniny budou trvat od soboty 29. června 2019 do neděle 1. září 2019.
• Období školního vyučování ve školním roce 2019/2020 začne v pondělí 2. září 2019.

Třídní schůzky: 3. 9. 2018 v 9:00 hod. , 28. 11. 2018 a 3. 4. 2019 ve třídách 1. stupně budou od 17:00. V 18:00 bude následovat setkání Rady rodičů.

Konzultační hodiny pro rodiče u všech učitelů jsou každou první středu v měsíci od 16:00 do 17:00.

 

3.9. První školní den

A je to tady.

 My už jsme školáci! Moc nám to ve třídě slušelo.

 

   

 

Ahoj prvňáčci! 

 

3. 9. - 7. 9. 2018

Milí rodiče, ráda bych vás seznámila s organizací prvního týdne. V pondělí v 8.15 hod. se sejdeme před školou. Děti si prohlédnou třídu, přivítáme se. V 9.00 hod. si děti odvede paní vychovatelka a my si uděláme třídní schůzku. Řekneme si podrobnosti k organizaci, vyřídíme administrativu. Po skončení schůzky mohou děti odcházet domů. Pokud některé dítě zůstane v družině, nezapomeňte mu přihlásit oběd. Přeji hezký týden.

Plán:

Po: Vyučování do 9.00 hodin - od 11.40 hod. ŠD

Út: Vyučování do 9.40 hodin - od 11.40 hod. ŠD

St: Vyučování do 9.40 hodin - od 11.40 hod. ŠD 16.00 - 17.00 hod. konzultace s rodiči

Čt: Vyučování do 10.45 hodin - od 11.40 hod. ŠD

: Vyučování dle rozvrhu do 11.40, následuje ŠD

!!! 7.9. v 17.00 hod. TÁBORÁK!!! 

Srdečně zveme rodiče a žáčky na táborák, který bude spojený s pasováním prvňáčků. Občerstvení a pití zajištěno.

 

Důležité informace o prvním školním týdnu

V pondělí 3.9.2018 se sejdeme v 8:15 před budovou školy. „Výuka“ bude cca do 9:00 . Následovat bude první třídní schůzka. Po schůzce mohou rodiče s dětmi odcházet domů. Žáci zapsaní do ŠD zůstanou ve škole.
Od úterý 4.9. 2018 budeme začínat již v 8:00. Výuka bude končit v 9:40 (dvě vyučovací hodiny), děti přihlášené do ŠD mohou zůstat ve škole nebo si je můžete vyzvednout v 10:00 hodin u recepce ZŠ.
V pátek 7.9. vyučování podle rozvrhu.
Celý první týden budeme na žáky před vyučováním čekat u třídní šatny. Na konci vyučování budou žáci pokaždé přebíráni vychovatelkami nebo odevzdáni do rukou rodičů, popř. známých..
Na třídní schůzku, prosím, nezapomeňte přinést vyplněný Posudek zdravotní způsobilosti (http://www.zsmeteo.cz/cz/ke-stazeni-1404041466.html) , hotovost (300,-Kč na kopírování, 500,-Kč na třídní fond).
Na schůzkách se budeme zabývat metodami výuky v českém jazyce, informacemi o tom, co nás v průběhu roku čeká, volbou (schválením) zástupce do Rady rodičů a případným dotazům z vaší strany.
Prosím, abyste věnovali pozornost Školnímu řádu, který je k dispozici na našich webových stránkách (http://www.zsmeteo.cz/cz/ke-stazeni-1404041466.html). Ať můžeme případné dotazy probrat na schůzkách.
Pomůcky do školy
• Aktovka s pevnými zády
• Přezůvky
• Vybavený penál
• Kroužkový pořadač na Portfolio a euroobaly (1 balení = 100ks)
• Věci na Tělesnou výchovu:
o Pohodlné tričko a trenýrky/tepláky
o Sportovní obuv do tělocvičny/na ven
Prosím, aby tyto pomůcky měli žáci k dispozici do konce prvního týdne a podepsány.
Výtvarné potřeby dostanou děti od školy.

Školní družinu a jídelnu, prosíme, vyřiďte do konce prvního týdne. Do kanceláře jídelny se dostanete ze dvora (obejdete křídlo budovy, kde je ředitelna). Jen upozorňuji, že čip se platí pouze hotově (121,-Kč). Kdo by nestihl vyřídit jídelnu první den, nevadí, dítě oběd dostane, žádnou paniku
 

Milí prvňáčci,

už se na všechny moc těším!

Vaše úča Jindra

 

rozvrh
hodin
týdenní
plán
suplování ELEKTRONICKÁ
ŽÁKOVSKÁ KNÍŽKA
jídelní
lístek

Základní škola Meteorologická
Meteorologická 181
142 00 Praha 4 – Libuš

tel.: 242 446 611

 
childrens ZŠ Meteorologická - úvodní strana