1.B

22. - 26. 10.

Milí rodiče, tento týden nás žádná akce nečeká, ale budeme mít prodloužený víkend. 29. - 30. 10. jsou podzimní prázdniny. Dokončili jsme první projekt "Už jsem školák". V průběhu týdne děti přinesou práci z center aktivit domů na ukázku. Nezapomeňte ji , prosím, vrátit do portfolia. Začneme projekt "Jablíčko". Děti si na ochutnávku mohou nosit různé druhy ovoce, nejlépe ve čtvrtek a pátek, protože tyto dny jsou centra. Přeji hezký týden.

Plán:

Čj: Opakování probraných písmen. Vyvození hlásek I,Y. Čtení slov a krátkých vět, pozice hlásky ve slově. Opis slov a vět, uvolňovací cviky. Rozvoj slovní zásoby, vyprávění. Posloupnost příběhu.

M: +, - v oboru 0-5, zápis příkladů. Zábavná matematika, práce s manipulativy, číselná osa.

ČvS: Podzim, ovoce, zelenina. 

 

Projekt: "JABLÍČKO" 

Vědy a objevy - poznávání, třídění a ochutnávání ovoce

Matematika - zábavná matematika, skládání ovoce podle příkladů 

Čtení - čtení hádanek, malované čtení

Psaní - uvolňovací cviky, zápis slov do jablíčka

Ateliér - rozvoj jemné motoriky - krepové kuličky 

 

Učíme se zachránit život

    

 

15. - 19. 10.

Zdravím v novém týdnu. Zvládli jsme první společnou cestu do divadla. Tento týden nás čeká další akce,tentokrát ve škole. Přijedou za námi záchranáři. Občas posílám domů na ukázku práci, kterou jsme dělali ve škole. Posílejte mi ji, prosím, zpět. Děti si ji ukládají do portfolia. Přeji krásný týden.

16. 10. Dny pro záchranu života - 60,- Kč - ve škole

Plán:

Čj: Vyvození a zápis písmen L, J. Procvičování už probraných písmen, zápis podle diktátu. Opis krátkých slov, přiřazování k obrázkům. Hlásková skladba i rozklad. Práce se čteným textem, porozumění textu. Básnička zpaměti.Uvolňovací cviky, hygiena psaní. Rozvoj slovní zásoby, posilování funkcí potřebných k učení.

M: +, - v  oboru 0-5, příklady s logickou úvahou, trénování číslic. Dokončení PS č. 1.

ČvS: Podzim - podzimní aktivity, přírodniny - listy, plody. První pomoc.

Projekt: "Už jsem školák" - dokončení

 

Kouzla skřítků v KC 12

 

 

8. - 12. 10.

Milí rodiče, zdravím v novém týdnu. Děti, které pojedou na ŠvP mají u sebe přihlášky. Z druhé strany je prostor na vyplnění, který odstřihnete a pošlete zpět do školy. Ve středu 10. 10. půjdeme do KC12 na Kouzla skřítků. Pojedeme několik stanic autobusem 165 na Sofijské náměstí. Od školy musíme odejít v 8.00 hodin. S dětmi, které přijdou do školy dřív se sejdeme ve třídě. Kdo přijde na poslední chvíli, může počkat v šatně. Děti si do školy vezmou normálně aktovku, ale pokud si budou chtít vzít s sebou do divadla pití, musí mít ještě malý batůžek. Vybírám 60,- Kč. Přeji hezký týden

Plán: 

Čj: Vyvození písmen E, O v básničce, procvičování A, U, T, M, čtení  krátkých slov - přiřazování k obrázkům, hláskový rozklad, skladání slov z písmen, pozice hlásky ve slově. Zápis písmen, opis slov, uvolňovací cviky, hygiena psaní. Vyprávění, poslech čteného - sluchová paměť. Komunikační dovednosti, rozvoj slovní zásoby. Posloupnost.

M: posilování matematických představ, +, - v oboru 0-5, práce s manipulativy, zápis příkladů.

ČvS: Podzim - přírodniny, změny v přírodě.

Projekt: "UŽ JSEM ŠKOLÁK

 

1. - 5. 10.

Zdravím v novém týdnu. Ve středu od 16. - 17. 00 hod. budou konzultační hodiny. Přeji hezký týden. 

Sběr papíru 2. - 3. 10. 7:15- 7:45 hod.
ve dvoře z Brunelovy ulice, středa 3.10 i mezi 15-16 hodinou

Plán:

Čj: Vyvození velkého tiskacího T. Hláskový rozklad a skladání slov z písmen, procvičování známých písmen. Čtení a vyhledávání slov v textu. Opis. Uvolňovací cviky, hygiena psaní, práce v písance. Posilování zrakové a sluchové orientace, zrakové a sluchové rozlišování. Rozšiřování slovní zásoby.

M: Posilování matematických představ, sčítání, odčítání a porovnávání čísel v oboru 0-5. Zápis čísel 4, 5.

ČvS: Podzim - stromy, plody.

Projekt: "UŽ JSEM ŠKOLÁK

 

 

Matematika....

Slavíme narozky....

 

24. - 28. 9.

Zdravím v novém týdnu. Ve škole budeme jen čtyři dny, protože v pátek nás čeká státní svátek. Děti mají u sebe předběžnou přihlášku na školu v přírodě. Pošlete mi ji, prosím co nejrychleji, protože rezervaci máme jen do středy. Užijte si prodloužený víkend.

Plán:

Čj: Hláskový rozklad, sklad. Vytváření slov a vyhledávání známých písmen. Vyvození a zápis písmen U, M. Uvolňovací cviky, hygiena psaní. Posilování funkcí potřebných k učení. Práce s pohádkou- rozvoj slovní zásoby, vyprávění.

M: Představy množství - práce s manipulativy. Porovnávání, +,-. Matematické operace v oboru 0-5. Zápis čísel 4, 5.

ČvS: Podzim - změny v přírodě

Už nám jde práce pěkně od ruky ...

17. - 21. 9.

Milí rodiče, máme za sebou první pracovní týden. Tento týden nás čekají srdíčkové dny. Je to charitativní akce, kdy si za menší částky děti mohou nakoupit drobnosti a přispět na dobročinnost. Nákupy proběhnou ve středu a čtvrtek, přívěsky a magnetky stojí asi 35,- Kč. Někdy v týdnu pošlu po dětech formulář, který je důležité pečlivě vyplnit, abychom získali další potřebné informace. Od některých z vás ještě nemám kopie kartiček pojištění. Také začínám vybírat 300,- Kč na kopírování. Přeji hezký týden.

 Plán:

Čj: Vyvození a zápis velkého tiskacího A. Práce v PS. Analýza a syntéza slov, rozvoj sluchového rozlišování. Uvolňovací cviky, velké formáty, písanka. Hygiena psaní. Vyprávění, poslech pohádky.

M: Matemtické představy, práce s čísly 1 - 5.

ČvS: Bezpečně do školy, dopravní předpisy.

 

 Naše třídní zahrádka...

 

 

První společná práce - výtvarka

 

 

10. - 14. 9. 2018

Milí rodiče, první týden máme úspěšně za sebou. Děkuji za trpělivost, se kterou jste zvládli počáteční zmatky. Ráno už děti dokáží přijít do třídy samy. Pokud by vznikly obavy, můžete je doprovodit. Děti zatím skvěle zvládají školní režim. Vytvořili jsme třídní zahrádku, společně stanovili pravidla. Zahráli jsme si hry se jmény a pracovali ve skupině s pohádkou. Máme už učebnice a pracovní sešity, pomalu v nich začneme pracovat. Rozdali jsme si nabídky kroužků, v notýsku si vyzvedněte kódy ke vstupu do ŽK. V pondělí, úterý a středu je tělocvik. Pytel si děti mohou nechávat v šatně, ale v tyto dny si ho budou nosit do třídy, kde se pak převléknou. Přeji hezký týden.

Plán:

ČJ: Hláskový rozklad, pozice písmen ve slovech, vyvození A, uvolňovací cviky, hygiena psaní.

M: Matematické představy, více x méně, malý x větší, serialita, přiřazování počtu prvků k  číslům.

ČvS: Jsem školák - pomůcky, školní prostor, pravidla, sounáležitost.

 

        OČEKÁVANÉ VÝSTUPY A KRITÉRIA HODNOCENÍ I. ROČNÍK

Český jazyk
¦ Čte jednoduché texty velkým i malým, tiskacím i psacím písmem správnou technikou a přiměřeným tempem
¦ Soustředěně naslouchá a srozumitelně, výstižně převypráví obsah čteného a slyšeného
¦ Vyjadřuje pocity z přečteného textu, klade otázky k textu, rozvíjí děj, uspořádá fragmenty textu
do logické nebo časové posloupnosti, vyhledá informace v textu
¦ Plynule, srozumitelně a výstižně vypravuje zážitky, smysluplně se řečí i písmem vyjádří na dané téma
¦ Píše psacími písmeny, dodržuje správné tvary a spojování písmen, dodržuje hygienická pravidla při psaní, píše úhledně a čitelně
¦ Zvládá opis, přepis, diktát – věcně správně, úhledně, čitelně
¦ Dramatizuje jednoduchou scénku – aktivně se účastní, spolupracuje se spolužáky
¦ Rozliší základní literární žánry (rozpočitadlo, říkanka, pohádka...)

Matematika
¦ Ovládá numeraci do 20 (spočítá, přiřadí, zobrazí, porovná, uspořádá, vytvoří soubor...)
¦ Sčítá a odčítá zpaměti do 20 (bez přechodu desítky)
¦ Rozezná, pojmenuje, vymodeluje základní geometrické útvary v rovině i v prostoru
¦ Správně zapíše čísla, matematické symboly a operace
¦ Orientuje se v prostoru (správně používá pojmy vlevo, vpravo, nad, před atd.)
¦ Reálnou úlohu vyjádří matematickou operací a správně vypočítá

Člověk ve světě
¦ Orientuje se ve škole a v jejím okolí, rozpozná nebezpečí
¦ Poznává a dodržuje pravidla slušného chování a hygienické návyky
¦ Pozoruje a popíše změny ve svém okolí
¦ Orientuje se v čase (dny v týdnu, režim dne, roční období, hodiny)
¦ Pracuje s drobným materiálem
¦ Pečuje o prostředí třídy

Společná kritéria hodnocení Čj, M, ČvS:
ověřování znalostí písemnou a ústní formou, aktivní účast v hodinách, plnění individuálních i skupinových úkolů
vedení sešitů, portfolia a pracovních sešitů
aktivní přístup k plnění zadané práce
příprava na hodinu (pomůcky), domácí příprava
udržování pořádku na pracovním místě
Kritéria pro předmět hudební výchova – souhrnně pro 1. stupeň
aktivní účast na společných činnostech, spolupráce, domácí příprava (připravenost na hodinu – učebnice, sešit, případně aktualita, projekt apod.)
vedení sešitu (1 - 3 ročník)
znalost hudebních pojmů, s nimiž se v hodině běžně pracuje
realizace vybrané písně dle individuálních schopností a dovedností ve skupině spolužáků či jednotlivě (zpěvem, pohybem, doprovodným rytmem, přehráním melodie apod.)
rozeznání vybraných hudebních nástrojů (dle vyobrazení či ze znějící hudby), roz-poznání skladeb vybraných hudebních skladatelů na základě poslechu
tvorba a následná prezentace samostatného projektu, který je součástí (4. a 5. roč-ník), případně sdělení hudební aktuality (všechny ročníky)
orientace v zápisu písně (na kolik dob se počítá, jaké je tempo písně, zda melodie stoupá či klesá, jaká je dynamika písně, na kterou dobu píseň začíná, zda se sloka opakuje - repetice apod.)
napsání testu zaměřeného na probraná témata (4. a 5. ročník), součástí testu bývá zápis slyšeného rytmu, znalost vybraných hudebních pojmů a rozpoznání hudebních nástrojů, skladby a jejího autora na základě poslechu. Test se obvykle píše 2 - 4 x do roka
veškeré výstupy z předmětu jsou hodnoceny známkou s váhou 1

 Tělesná výchova

Výborně – žák si plní své povinnosti, řídí se pokyny vyučujícího Tv, chápe smysl všech částí vyučovací hodiny (rozcvičení, nástup, …), pravidelně nosí cvičební úbor včetně vhodné obuvi, chová se jako sportovec (v zásadách fair play), snaží se o zlepšení vlastních výkonů. Respektuje své spolužáky i učitele a dodržuje zásady bezpečnosti.
Chvalitebně – Žák si většinou plní své povinnosti, má někdy problém soustředit se pouze na sebe a pokyny vyučujícího, někdy se nechá rozptylovat při rozcvičení nebo ostatních činnostech, občas zapomene cvičební úbor a vhodnou obuv. Jeho výkony ho občas zajímají pouze v činnostech, které ho baví.
Dobře – Sport není pro žáka to pravé. Často zapomíná cvičební úbor nebo vhodnou obuv. Zlepšení jeho vlastních výkonů ho příliš nezajímá. Nerozumí příliš smyslu rozcvičení ani ostatních činností při hodině. Jeho zájem o dění při vyučování i zlepšení vlastních výkonů není příliš velký.
Dostatečně – Nejen, že žák často zapomíná cvičební úbor nebo vhodnou obuv, ale i jeho přístup k hodinám Tv není na požadované úrovni. Cvičí s velkou nechutí k veškerých pohybovým aktivitám a často pouze na příkaz učitele Tv. Neuznává ani nutnost respektovat pravidla sportovního a slušného jednání.

Výtvarná výchova
aktivní účast v hodinách, plnění individuálních i skupinových úkolů, aktivní přístup k plnění zadané práce, příprava na hodinu (pomůcky), udržování pořádku na pracovním místě

 

 ROZVRŽENÍ ŠKOLNÍHO ROKU:

• Školní rok 2018/2019 začíná v pondělí 3. září 2018.
• Podzimní prázdniny - pondělí 29. října a úterý 30. října 2018.
• Vánoční prázdniny - sobota 22. prosince 2018 - 2. ledna 2019.
• 3. a 4. ledna - ředitelské volno. Vyučování začne 7. ledna 2019.
• Období I. pololetí školního roku 2018/2019 bude ukončeno ve čtvrtek 31. ledna 2019.
• Pololetní prázdniny - pátek 1. února 2019.
• Jarní prázdniny - 11. února - 17. února 2019.
• Velikonoční prázdniny - čtvrtek 18. dubna, pátek 19. dubna a pondělí 22. dubna 2019 jsou tzv. ostatním svátkem.
• Období školního vyučování ve II. pololetí 2018/2019 bude ukončeno v pátek 28. června 2019.
• Hlavní prázdniny budou trvat od soboty 29. června 2019 do neděle 1. září 2019.
• Období školního vyučování ve školním roce 2019/2020 začne v pondělí 2. září 2019.

Třídní schůzky: 3. 9. 2018 v 9:00 hod. , 28. 11. 2018 a 3. 4. 2019 ve třídách 1. stupně budou od 17:00. V 18:00 bude následovat setkání Rady rodičů.

Konzultační hodiny pro rodiče u všech učitelů jsou každou první středu v měsíci od 16:00 do 17:00.

 

 

 

Milí rodiče, těším se, že se uvidíme na společné akci:

Pátek 7.9. -  17. 00 hodin

 

3. 9. - 7. 9. 2018

Milí rodiče, ráda bych vás seznámila s organizací prvního týdne. V pondělí v 8.15 hod. se sejdeme před školou. Děti si prohlédnou třídu, přivítáme se. V 9.00 hod. si děti odvede paní vychovatelka a my si uděláme třídní schůzku. Řekneme si podrobnosti k organizaci, vyřídíme administrativu. Po skončení schůzky mohou děti odcházet domů. Pokud některé dítě zůstane v družině, nezapomeňte mu přihlásit oběd. Přeji hezký týden.

Plán:

Po: Vyučování do 9.00 hodin - od 11.40 hod. ŠD

Út: Vyučování do 9.40 hodin - od 11.40 hod. ŠD

St: Vyučování do 9.40 hodin - od 11.40 hod. ŠD           16.00 - 17.00 hod. konzultace s rodiči

Čt: Vyučování do 10.45 hodin - od 11.40 hod. ŠD

Pá: Vyučování dle rozvrhu do 11.40, následuje ŠD

 

 Důležité informace o prvním školním týdnu

V pondělí 3.9.2018 se sejdeme v 8:15 před budovou školy. „Výuka“ bude cca do 9:00 . Následovat bude první třídní schůzka. Po schůzce mohou rodiče s dětmi odcházet domů. Žáci zapsaní do ŠD zůstanou ve škole.
Celý první týden budeme na žáky před vyučováním čekat u třídní šatny. Na konci vyučování budou žáci pokaždé přebíráni vychovatelkami nebo odevzdáni do rukou rodičů.
Na třídní schůzku, prosím, nezapomeňte přinést vyplněný Posudek zdravotní způsobilosti (http://www.zsmeteo.cz/cz/ke-stazeni-1404041466.html) , hotovost (300,-Kč na kopírování, 500,-Kč na třídní fond).
Na schůzkách se budeme zabývat metodami výuky v českém jazyce, informacemi o tom, co nás v průběhu roku čeká, volbou (schválením) zástupce do Rady rodičů a případným dotazům z vaší strany.
Prosím, abyste věnovali pozornost Školnímu řádu, který je k dispozici na našich webových stránkách (http://www.zsmeteo.cz/cz/ke-stazeni-1404041466.html). Ať můžeme případné dotazy probrat na schůzkách.
Pomůcky do školy
• Aktovka s pevnými zády
• Přezůvky
• Balení papírových utěrek + krabice papírových kapesníků + šťávu do vody
• Vybavený penál
• Kroužkový pořadač na Portfolio a euroobaly (1 balení = 100ks)
• Věci na Tělesnou výchovu:
o Pohodlné tričko a trenýrky/tepláky
o Sportovní obuv do tělocvičny/na ven
Prosím, aby tyto pomůcky měli žáci k dispozici do konce prvního týdne a podepsány.
Výtvarné potřeby budou mít děti po celou 1. třídu společné, budu je pořizovat z třídního fondu.

Školní družinu a jídelnu, prosíme, vyřiďte do konce prvního týdne. Do kanceláře jídelny se dostanete ze dvora (obejdete křídlo budovy, kde je ředitelna). Jen upozorňuji, že čip se platí pouze hotově. Kdo by nestihl vyřídit jídelnu první den, nevadí, dítě oběd dostane, žádnou paniku.

rozvrh
hodin
týdenní
plán
suplování ELEKTRONICKÁ
ŽÁKOVSKÁ KNÍŽKA
jídelní
lístek

Základní škola Meteorologická
Meteorologická 181
142 00 Praha 4 – Libuš

tel.: 242 446 611

 
childrens ZŠ Meteorologická - úvodní strana