1.B

Duben

 V týdnu od 6.4. nebudou žádné PL. Vložila jsem Včelku, se kterou mohou děti opakovat a procvičovat, a která je bude určitě bavit. 

Ve čtvrtek nám začínají Velikonoce. Oslavte je, jak jen to nejlépe půjde a hlavně si odpočiňte Vy i Vaše děti. Svátky jara užijte ve zdraví. 

ZD. Baš. 

-------------

Instrukce, jak použít promo kód UCIMESEDOMA:


1. Zadejte na počítači internetovou adresu www.vcelka.cz
2. Vpravo nahoře klikněte na červené tlačítko Vstup do aplikace
3. Zadejte postupně Váš email, heslo a další údaje potřebné pro registraci
4. Po dokončení registrace klikněte na tlačítko Přidejte prvního čtenáře
5. Postupujte dle instrukcí dokud neuvidíte seznam cvičení nově vytvořeného čtenáře
6. Klikněte na zelené tlačítko Použít promo kód
7. Vepište promo kód UCIMESEDOMA a klikněte na tlačítko Použít
8. Nyní můžete Včelku zdarma využívat po dobu 6 týdnů!


* V případě, že již registraci ve Včelce máte, první čtyři kroky přeskočte a začněte krokem 5. 
 
Aj - opakování celé slovní zásoby z tohoto pololetí.

Milí rodiče,

děkuji za spolupráci Vám všem, kdož jste si včera (1.4.) přišli do školy pro nové sešity, aby mohly děti pokračovat v učení. 


Březen

Milí rodiče,

vkládám PL na další týden. Pokud Vám to dostupná technika dovolí, pošlete je vypracované zpět do 3.4.

Těm, kteří tiskárnu atd. k dispozici nemají, připomínám:

Je nutné denně s dítětem číst a povídat si s ním o přečteném textu, psát do žluté písanky psací písmo a do obyč. linkovaného sešitu procvičovat naučená psací písmena a slova.

Pravidelně psát krátký opis na přesnost a diktát velkými tiskacími písmeny. 

Ke všemu tomuto využívejte oranžový prac. sešit Lili a Vili 2. díl a růžovou čítanku.

Nezapomínejte na zápisy do Deníku.

Procvičovat +, - do 20 bez prstů a jiných manipulativ (automatizace)

HODINY - celé hodiny, ale i čtvrt, půl a tři čtvrtě - viz PL. Co ve které části dne a hodině děláme?

Situace je pro nás pro všechny náročná. Nesmíme ale nechat naše prvňáčky ladem. Nabyté vědomosti jsme ve škole nestačili upevnit a proto velmi snadno vyprchají. Pracujte, prosím, každý podle tempa a možností Vašeho dítěte.  

-------------

ČJ

PL Sísa Kyselá- zde

PL Dráček s červenýma očima - zde

M

PL 15 - zde ke stažení

PL 16 - zde

PL 11 - zde 

AJ

AJ - Oblékání (slovní zásoba) - PS str. 28 - opakujte slovíčka podle videa

ČJ pro cizince (tiếng Séc của học sinh ngoại quốc): Bài tập


Vkládám pracovní listy avizované ve Vašich e-mailech. Vypracované prosím vrátit na mou e-mailovou adresu nejpozději do 27.3.2020. Třetí čtvrtletí se blíží, PL budou známkovány. 

Český jazyk

PL Ptačí pohádka - ke stažení zde 

PL Jak se ochoči divoký kůň - ke stažení zde

PL Náš karel - ke stažení zde

Matematika

PL Březnové opakování - stáhnout zde

PL 12 - stáhnout zde

PL 13 - zde

PL 14 - zde

Angličtina

24.3. opakování slovní zásoby Lidské tělo, zpívání písničky už zpaměti, PS str. 27

17.3. slovní zásoba Lidské tělo - human body, PS str.26 + naučení písničky odkaz ZDE


Milí rodiče!

Situace je náročnější, než se na počátku zdálo. Sledujte, prosím, stránky naší třídy, protože sem budu vkládat učivo pro Vaše děti. Přeji všem pevné zdraví i nervy. ZD. Baš.

--------

Čtení -  Denně procvičovat hlasité čtení. Vybírejte z naší čítanky vhodné texty podle toho, jak zdatný je Váš čtenář. Ke každému odstavci je nutno se vrátit, aby dítě vlastními slovy řeklo, co bylo obsahem textu. 

Psaní - Práce ve žluté písance - Minulý týden děti dostaly zadání psát do str.20. Dnes už je jasné, že každý musí ve psaní pokračovat svým tempem až do konce písanky. Deník - Velmi důležité! - Každé dítě bude mít sešit, do kterého denně velkými tiskacími písmeny zapíše datum a dvě smysluplné věty o tom, co dělalo, co ho napadá, jaké je počasí, co pěkného/ošklivého zažilo apod.   Cílem je, aby děti dokázaly utříbit a zaznamenat své myšlenky.

Matematika - Při každé vodné příležitosti procvičovat +, - do 20. Cílem je odbourat počítání na prstech, tj. zautomatizovat.


V úterý 10.3. - školní akce Veselé zoubky - zdarma

Plán na 9. - 13.3.  

ČJ: Všechna písmena jsou probrána a všechny děti čtou. Až do konce roku budeme zlepšovat techniku a plynulost čtení. Důraz na porozumění přečtenému textu. Práce s textem. Psací písmena - pokračování v písance. 

Diktát nacvičených psacích písmen, slabik a slov. Diktát jednoduchých vět tiskacícm písmem.

M: Počítání do 20 bez přechodu 10. Slovní úlohy.

ČvS: Naše tělo a zdraví.


Únor

Milí rodiče!

V týdnu před prázdninami vám děti donesly domů přihlášku na školu v přírodě organizovanou p. ředitelem a přihlášku na Noc s Andersenem. Máte-li o některou akci zájem, pošlete mi vyplněné přihlášky do školy do 28.2. V případě Noci s Anersenem též 70,- Kč na večerní program (divadlo).

Čekají nás únorové opakovací testy na %. Napíšeme si je v příštím týdnu.

Co bude obsahem únorových testíků:

Čj: Přepis básničky, doplňování slov do vět, zápis známých psacích písmen, kresba k textu, označení slabik dy, ty, ny.

M: Různé typy příkladů v oboru čísel 0-10, slovní úloha, geometrické tvary.

Čvs: Ptáci u krmítka, zvířata v zimním lese, zimní aktivity, zimní sporty, dny v týdnu, roční doby, zimní měsíce, denní doby.

-----------------

Plán na 24. - 28.2.

ČJ: Používání slabik DI, TI, NI a DY, TY, NY. Pokračování v písance-psací písmo. Čtení obtížnějších slov a kratších textů po slabikách.

M: Procvičování +, - do 10 na různých typech příkladů a slovních úlohách. Peníze a nákupy. Počítání do 20 bez přechodu 10.

ČvS: Části dne a denní rozvrh. Kolik je hodin? - pouze celé hodiny.


Milí rodiče,

v týdnu od 3.2. byla veliká nemocnost, takže nové známky v eŽK nehledejte. Do školy přicházelo pravidelně 8-10 dětí. Na známky se "vrhneme" v týdnu od 10.2.

Hodnocení testů - převod % na známku

100 - 90% -> 1

89 - 75% -> 2

74 - 50% -> 3

49 - 25% -> 4

24 - 0% -> 5

---------------

Plán na 10.2. - 14.2. 

ČJ: Slabiky BĚ, PĚ, VĚ, MĚ. Práce s textem. Psaní psacího písmene M. Procvičování čtení a doplňování slabik DI, TI, NI/DY, TY,NY. Na známky přesný opis z učebnice (tiskacím písmem), tvary probraného psacího písma.

M: Neustálé procvičování +, - do 10 na různých typech příkladů. Postupně +, - do 20 BEZ PŘECHODU DESÍTKY, kdo potřebuje, tak s manipulativy (naše domečky). Pětiminutovky na známky.

ČvS: viz minulý týden.


Začíná nám 2. pololetí a proto vkládám očekávané výstupy a kritéria hodnocení za první ročník. Níže následuje plán na týden od 3.2. 

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY a  KRITÉRIA HODNOCENÍ - I. ROČNÍK

Český jazyk
¦ Čte jednoduché texty velkým i malým, tiskacím i psacím písmem správnou technikou a přiměřeným tempem
¦ Soustředěně naslouchá a srozumitelně, výstižně převypráví obsah čteného a slyšeného
¦ Vyjadřuje pocity z přečteného textu, klade otázky k textu, rozvíjí děj, uspořádá fragmenty textu
do logické nebo časové posloupnosti, vyhledá informace v textu
¦ Plynule, srozumitelně a výstižně vypravuje zážitky, smysluplně se řečí i písmem vyjádří na dané téma
¦ Píše psacími písmeny, dodržuje správné tvary a spojování písmen, dodržuje hygienická pravidla při psaní, píše úhledně a čitelně
¦ Zvládá opis, přepis, diktát – věcně správně, úhledně, čitelně
¦ Dramatizuje jednoduchou scénku – aktivně se účastní, spolupracuje se spolužáky
¦ Rozliší základní literární žánry (rozpočitadlo, říkanka, pohádka...)

 

Matematika
¦ Ovládá numeraci do 20 (spočítá, přiřadí, zobrazí, porovná, uspořádá, vytvoří soubor...)
¦ Sčítá a odčítá zpaměti do 20 (bez přechodu desítky)
¦ Rozezná, pojmenuje, vymodeluje základní geometrické útvary v rovině i v prostoru
¦ Správně zapíše čísla, matematické symboly a operace
¦ Orientuje se v prostoru (správně používá pojmy vlevo, vpravo, nad, před atd.)
¦ Reálnou úlohu vyjádří matematickou operací a správně vypočítá

 

Člověk ve světě
¦ Orientuje se ve škole a v jejím okolí, rozpozná nebezpečí
¦ Poznává a dodržuje pravidla slušného chování a hygienické návyky
¦ Pozoruje a popíše změny ve svém okolí
¦ Orientuje se v čase (dny v týdnu, režim dne, roční období, hodiny)
¦ Pracuje s drobným materiálem
¦ Pečuje o prostředí třídy

 

Společná kritéria hodnocení Čj, M, ČvS:
- ověřování znalostí písemnou a ústní formou, aktivní účast v hodinách, plnění individuálních i skupinových úkolů
- vedení sešitů, portfolia a pracovních sešitů
- aktivní přístup k plnění zadané práce
- příprava na hodinu (pomůcky), domácí příprava
- udržování pořádku na pracovním místě

 

Kritéria pro předmět hudební výchova – souhrnně pro 1. stupeň
- aktivní účast na společných činnostech, spolupráce, domácí příprava (připravenost na hodinu – učebnice, sešit, případně aktualita, projekt apod.)
- vedení sešitu (1 - 3 ročník)
- znalost hudebních pojmů, s nimiž se v hodině běžně pracuje
- realizace vybrané písně dle individuálních schopností a dovedností ve skupině spolužáků či jednotlivě (zpěvem, pohybem, doprovodným rytmem, přehráním melodie apod.)
- rozeznání vybraných hudebních nástrojů (dle vyobrazení či ze znějící hudby), roz-poznání skladeb vybraných hudebních skladatelů na základě poslechu
- tvorba a následná prezentace samostatného projektu, který je součástí (4. a 5. roč-ník), případně sdělení hudební aktuality (všechny ročníky)
- orientace v zápisu písně (na kolik dob se počítá, jaké je tempo písně, zda melodie stoupá či klesá, jaká je dynamika písně, na kterou dobu píseň začíná, zda se sloka opakuje - repetice apod.)
- napsání testu zaměřeného na probraná témata (4. a 5. ročník), součástí testu bývá zápis slyšeného rytmu, znalost vybraných hudebních pojmů a rozpoznání hudebních nástrojů, skladby a jejího autora na základě poslechu. Test se obvykle píše 2 - 4 x do roka
- veškeré výstupy z předmětu jsou hodnoceny známkou s váhou 1

 

Kritéria hodnocení TV

- Výborně – žák si plní své povinnosti, řídí se pokyny vyučujícího Tv, chápe smysl všech částí vyučovací hodiny (rozcvičení, nástup, …), pravidelně nosí cvičební úbor včetně vhodné obuvi, chová se jako sportovec (v zásadách fair play), snaží se o zlepšení vlastních výkonů. Respektuje své spolužáky i učitele a dodržuje zásady bezpečnosti.
- Chvalitebně – Žák si většinou plní své povinnosti, má někdy problém soustředit se pouze na sebe a pokyny vyučujícího, někdy se nechá rozptylovat při rozcvičení nebo ostatních činnostech, občas zapomene cvičební úbor a vhodnou obuv. Jeho výkony ho občas zajímají pouze v činnostech, které ho baví.
- Dobře – Sport není pro žáka to pravé. Často zapomíná cvičební úbor nebo vhodnou obuv. Zlepšení jeho vlastních výkonů ho příliš nezajímá. Nerozumí příliš smyslu rozcvičení ani ostatních činností při hodině. Jeho zájem o dění při vyučování i zlepšení vlastních výkonů není příliš velký.
- Dostatečně – Nejen, že žák často zapomíná cvičební úbor nebo vhodnou obuv, ale i jeho přístup k hodinám Tv není na požadované úrovni. Cvičí s velkou nechutí k veškerých pohybovým aktivitám a často pouze na příkaz učitele Tv. Neuznává ani nutnost respektovat pravidla sportovního a slušného jednání.

 

Výtvarná výchova 
- aktivní účast v hodinách, plnění individuálních i skupinových úkolů, aktivní přístup k plnění zadané práce, příprava na hodinu (pomůcky)

- udržování pořádku na pracovním místě

---------------

Plán na 3.2 - 7.2.

- Hned od pondělí budou děti denně psát drobné práce na známky. Únor totiž budeme mít krátký - týden od 17.2. budou jarní prázdniny.

- ve středu 5.2. budou konzultace jako vždy první středu v měsíci

- ve čtvrtek 6.2. půjdeme do KC 12 na pohádku Tři zlaté vlasy děda Vševěda - vstupné 60,- Kč

---------------

ČJ: Správné čtení slabik DĚ, TĚ, NĚ. Pokračování psaní psacích písmen do žluté písanky.

M: Počítání do 15 BEZ PŘECHODU DESÍTKY.

ČvS: Plynutí času - bylo, je a bude. Roční doby a plynutí roku (měsíce) - opakování na známky. Části dne.


LEDEN 2020

Milí rodiče,

konec prvního pololetí je tu. Ve čtvrtek poslední hodinu si rozdáme vysvědčení. Bude to jen výpis, takže vám zůstane doma, do školy se nevrací. Oficiální vysvědčení pak děti obdrží na konci šk. roku.

Známky jsou u většiny žáků krásné, aby byly motivační. Všechny děti jsou šikovné, nadějné. Vůbec nepochybuji, že i na konci roku to bude prima, že z nich budete mít radost vy i já.

Aby 30.1. děti neměly obyčejný pracovní den, půjdeme do Modřanského biografu na pohádku Zakleté pírko. Vstupné 70 Kč si zaplatíme z výnosu Vánoční hvězdy.

31.1. jsou pololetní prázdniny. Ve škole se sejdeme v ponděli 3.2.

ZD. Baš.

 

----------------

Plán na 27.1. - 31.1.

ČJ: Slabiky DI, TI, NI/DY, TY, NY - dokončení. Psací písmena a, o (nestihli jsme). Děti dostanou 2. díl oranžového PS a hned v něm začneme pracovat. Čtení textů psaných velkými, ale už i malými tiskacími písmeny. Texty jsou postupně náročnější, proto už čteme po slabikách. Je důležité, aby děti procvičovali správné čtení i doma.

M: Stálé procvičování a postupná automatizace +, - do 10. Práce s čísly 11-20 - dělení na desítky a jednotky. Počítání do 15 bez přechodu desítky. Práce s manipulativy.

ČvS: "Kdysi dávno" - staré a nové, ve staré chalupě...


Plán na 20.1. - 24.1. 

Milí rodiče!

Děti napsaly pololetní testy. Téměř všem se velmi dařilo, takže určitě můžeme být spokojeni. Testy pošlu domů k nahlédnutí a k podpisu v pátek 24.1. Potom prosím vrátit.

------------

ČJ: Slabiky DI, TI, NI - DY, TY, NY. Vyvození těchto slabik, sluchové rozlišování tvrdosti/měkkosti. Čtení krátkých textů. Psaní psacích písmen a, o ve žluté písance.

M: Stálé procvičování počítání v oboru čísel 0-10 na různých typech příkladů. Snaha odbourat počítání na prstech (automatizace).

ČvS: Zvířata v zimě. Ptáci u krmítka. Bezpečnost.

Ve ČT 23.1.  2. a 3. vyučovací hod. akce ve škole - Dny pro záchranu života - 60,- Kč.


 Milí rodiče,

srdečně Vás a Vaše děti zdravím v novém roce. Věřím, že jste do něj vkročili tou správnou nohou. 

Já jsem zatím nemocná, takže v PO 6.1.2020 ještě nepřijdu, ale budu se snažit dorazit co nejdříve. Čekají nás totiž pololetní testy na procenta. V předstihu zde vkládám, co budou obsahovat. Není se čeho obávat, budeme na ně pilně opakovat a procvičovat. 

ZD. Baš. 

------------------

Plán na 6.1. - 10.1.2020

ČJ: Vyvození písmene F, jeho čtení a správný zápis. Procvičování na pololetní test.

M:  Počítání v oboru čísel 0-10. Automatizace sčítání a odčítání čísel do 10! Procvičování na pololetní test.

ČvS: Zimní sporty a hry. Oblékáme se v zimě. Procvičování na pololetní test.

-----------------

Co bude obsahem pololetních testů:

ČJ: Diktát písmen, slov a všt. Čtení a podtržení správné věty. Doplňování chybějících písen do slov. Kreslení podle textu. Spojování slov s obrázky. 

M: Sčítání a odčítání čísel 0-8. Doplňování čísel do příkladů. Malovaná matematika. Doplnění řetezce. Rozklady čísel. Řešení jednoduché slovní úlohy. Základní geometrické obrazce.

ČvS: Semafor pro chodce. Co se děje na podzim. Podzimní měsíce. Roční období. Dny v týdnu. Rozlišení základních plodin na ovoce a zeleninu. Části stromu. Nejzákladnější info o vánočním období.


PROSINEC

Plán na 16.12 - 20.12.

Milí rodiče!

Na Vánoční hvězdě naše třída získala 1610,- Kč, za které si děti dopřejí nějaký program mimo školu. Bude to např. výlet po Praze, nějaká interaktivní výstava nebo aspoň pohádka v Modřanském biografu - uvidím, jaká bude na jaře nabídka. Prostě něco pro radost.

Dnes (13.12.) si každý žák vylosoval spolužáka, kterému připraví malý dárek. Samozřejmě může připravit drobnost i jinému kamarádovi, záleží na každém. V pátek 20.12. si totiž uděláme vánoční den s nadílkou. Děti si mohou přinést občerstvení (vánoční cukroví, džus/limo, brambůrky, ovoce...).

Zahrajeme si hry, zazpíváme koledy, pustíme si pohádku.

-------------

ČJ: Vyvození písmen Ř, CH a jejich psaní v zelené písance. Příprava na psací písmeno e (PL). Postupné seznamování s malými tiskacími písmen a jejich čtení.

M: Vyvození č.10, číselná osa 0-10, sčítání do 10.

ČvS: Vánoce jsou za dveřmi - zvyky a tradice u nás i v jiných zemích. 


Plán na 9.12. - 13.12.

Milí rodiče,

chtěla bych moc poděkovat všem, kdo nám pomohli při přípravě Vánoční hvězdy. 

ST 11.12. Představení v KC 12 - O psaníčkovém andělíčkovi. Vstupné 60 Kč. Tentokrát po návratu z divadla vyjímečně nebude ani tělocvik

Odpoledne proběhne Vánoční hvězda, která začne v 15.30 hod. Od 17 hodin představení v malé tělocvičně. Během odpoledne je možné se občerstvit ve školní jídelně.

---------------

ČJ: Vyvození písmen Š, Ž. Psaní velkého tiskacího S, Š a Ž v zelené písance. Uvolňovací cviky, příprava na psací písmeno "e" (PL).

M: vyvození čísla 9, jeho správné psaní. Počítání s čísly do 9.

ČvS: Advent


Plán na 2.12. - 6.12.

Milí rodiče, tento týden bude "akční". 

ÚT 3.12. Vánoční dílna s rodiči - ve třídě. Děti se nebudou učit, budeme společně tvořit a vyrábět, aby bylo co prodávat na Vánoční hvězdě dne 11.12. Bude pouze tělocvik 4. vyuč. hodinu (dle rozvrhu).

ST 4.12. Konzultace od 16 hod. a třídní schůzka od 17 hod.

ČT 5.12. Návštěva Mikuláše a spol. ve třídě + malá nadílka - prosím o zachování tajemství, aby děti měly překvapení a zážitky

Kolik učiva probereme není snadné pro tento týden odhadnout, takže plán berte orientačně.

------------------

ČJ: Procvičení písmene C. Vyvození hlásek Z, H - oranžový PS a zelená písanka

M: Vyvození č. 8 a práce s ním. Pravděpodobně už i +, - v oboru čísel 0-8

ČvS: Rodina-dokončení. ADVENT je tady.


LISTOPAD

Plán na 25.11. - 29.11

Milí rodiče!

V ÚT 3.12. proběhne v naší třídě Vánoční dílna s rodiči. Budou vítání všichni, kdo si udělají čas a přijdou s dobrým nápadem, ochotou pracovat s dětmi a s dobrou náladou. Měli bychom společně vyrobit výrobky, které se budou, jako jiné roky, prodávat na Vánoční hvězdě. Za výtěžek si děti užijí "něco navíc", tedy kino nebo nějakou interaktivní výstavu apod. Záležet bude na částce, kterou se nám podaří vybrat.

Pokud se budete chtít zúčastnit, napište mi do notýsku nebo zavolejte. Domluvíme detaily.

V PO 25.12. 3. vyučovací hodinu - Dopravní výchova s Městskou policií - akce ve třídě (zdarma)

-----------------

ČJ: Vyvození dvojhlásek OU, AU, D. Práce v PS a v zelené písance. Čtení s porozuměním.

M: Vyvození čís. 7 a 8. Operace s čísly 0-8. Práce na číselné ose.

ČvS: Rodina


Plán na 18.11. - 22.11.

Medová snídaně -  PÁ 22.11. 3. vyuč. hodinu nás čeká příjemná akce ve třídě a zdarma.

ČJ: Vyvození písmene V, N a jejich správné psaní. Opakování a procvičování předchozího učiva.

M: Číselná osa 0-6. Počítání s čísly 0-6. První seznámení s geom. tělesy.

ČvS: Rodina. Její členové, rodinný byt-názvy místností v bytě. Vzájemná pomoc v rodině.

 

 

 


Ve středu 13.11. od 16 do 17 hod. se budou konat náhradní konzultace (za minulý týden). V následujících měsících budou konzultace zase pravidelně každou 1. středu v měsíci.  


Plán na 11.11. - 15.11.

V ÚT 12.11. nás čeká první výprava do KC 12. Děti přijdou do školy jako obvykle, sejdeme se ve třídě. Nebudou potřebovat tašku s učením. Mohou mít malý batůžek a v něm penál, čip na oběd, svačinu a pití. Kdo má nepovinný AJ, potřebuje ještě i věci na AJ.

V P0 11.11. budu vybírat 60 Kč na vstupné.

ČJ: Vyvození písmen Č, B, R a jejich psaní. Procvičování k tématu-PL.

M: Vyvození číslice 6. Číselná osa v oboru 0-6. Porovnávání a sčítání do 6.

ČvS: Podzim-dokončení. Sv. Martin - lidové pranostiky.


ŘÍJEN

Plán na 21.10. - 1.11.

Od Po 28.10 do Pá 1.11. PODZIMNÍ PRÁZDNINY.

Milí rodiče!

Děti dostaly na prázdniny jeden PL s jednoduchými článečky, aby trénovaly čtení. Už většina třídy zvládla základy čtení, takže potřebují trénovat. Obávám se, že když nebudou cvičit, po prázdninách budeme začínat znovu.

Od začátku listopadu budou děti pracovat na známky už častěji a v eŽK se objeví i jiné známky, než pouze jedničky. Přehled známkování:   1 chyba - jednička, 2-3 chyby - dvojka, 4-5 chyb - trojka, 6-7 chyb - čtyřka

Není se ale čeho bát, pokud se dítěti něco hrubě nepovede, objeví se v eŽK N-nehodnoceno. Až do Vánoc se budou psát známky pouze do trojky. Také je možné se nechat přezkoušet na opravu.

-------------

ČJ: Písmena I, Y, P. Procvičování probraných písmen a slov. Opis.

M: Vyvození a zápis č. 0. Nejrůznější operace v číselné řadě 0-5.

ČvS: Podzim-pokračování. Založení Československé republiky.


Plán na 14.10. - 18.10.

ČJ: Vyvození písmen L, J a práce s nimi. Psaní písmen v písance. Stále cvičíme čtení jednoduchých probraných slov v oranžovém PS a rozkládání a skládání slov z hlásek (sluchem). Napíšeme si diktát probraných písmen na známky (koncem týdne).

M: Vyvození č. 5 a 0. Jejich zápis a počítání s nimi. Čtverec, obdélník, trojúhelník, kruh.

ČvS: Podzim-pokračování.

----------------

Pozor, důležité!

Pokud máte zájem o nepovinnou angličtinu pro své dítě, nahlédněte do eŽK. Je tam dopis od pana ředitele. Bude sestavena ještě jedna skupina.  Můžete se přihlásit na adrese: reditel@zsmeteo.cz

Nutno reagovat do 14.10. nejpozději.

 

 

rozvrh
hodin
týdenní
plán
suplování ELEKTRONICKÁ
ŽÁKOVSKÁ KNÍŽKA
jídelní
lístek

Základní škola Meteorologická
Meteorologická 181
142 00 Praha 4 – Libuš

tel.: 242 446 611

 
childrens ZŠ Meteorologická - úvodní strana