1.B

ZÁŘÍ

Plán na 16. - 20.9.

Milí rodiče,

začneme už 3. školní týden. Děti si bez problémů zvykají na školní život. Ve třídě panuje přátelská atmosféra bez jakýchkoli potíží s chováním. V tomto týdnz nalepím do notýsků přístupová hesla k eŽK, prosím neztratit. Teď sice v žákovské knížce ještě nic nenajdete, ale ono to přijde...

--------------

ČJ: Každodenně skládání a rozklad jednoduchých slov z hlásek. Vyvození a psaní písmene A. Uvolňovací cviky v písance.

M: Zápis číslice 1. Rozvíjení matematických představ. Práce v malém procvičovacím sešitě.

Prosím, obalte tento sešit svému dítěti, pokud jste tak zatím neučinili.

ČvS: Vyvození pravidel soužití a práce ve třídě. Společný zápis a vyvěšení. Činnosti k týdnu mobility.


Plán na 9. - 13.9.

Od všech dětí budeme potřebovat kopie kartiček zdravotní pojišťovny. Ve škole musí být uloženy k případnému použití (i když doufáme, že potřeba nikdy nebudou).

Milí rodiče, dneškem počínaje budou děti dostávat DÚ každé PO, ÚT a ČT. Úkol si společně označujeme žlutou pastelkou. Prosím, aby DÚ byl vždy podepsán jedním z rodičů. Děkuji. Baš.

ČJ: Rozvoj sluchového vnímání a rozlišování. Skládání a rozklad slov z hlásek podle sluchu.

M: Rozvoj matemat. představ. Práce v sešitě Procvičování z matematiky 1. díl. Prosím podepsat a zabalit.

ČvS: Budeme tvořit školní zahrádku. Co dítě, to jedna květina. Prosím, dejte dětem malou fotografii, aby nám v zahrádece žádná kytička nechyběla. Každé dítě bude potřebovat LEPIDLO a nůžky!

----------------

Milí rodiče, vítám vás na stránkách třídy 1. B. Zde budete nacházet informace o všem, co se v naší třídě děje a co se bude dít.

Od pondělí 9.9. se budeme už učit normálně podle rozvrhu. Rozvrh hodin dětem namnožím a vylepíme si ho do notýsku.

Ve středu 11.9. v 17.00 hod. se sejdeme ve třídě na třídní schůzce. Pokud potřebujete něco probrat individuálně, jsem vám k dispozici od 16 hod. na konzultaci.

Zatím přeji hezký víkend.   

Zd. Baštová.

----------------------

Rozvržení školního roku 2019/2020

Podzimní prázdniny + řed. volno: PO 28.10. - PÁ 1. 11. 

Vánoční prázdniny: PO 23. 12. 2019 - PÁ 3. 1. 2020 

Pololetní prázdniny: PÁ 31. 1. 

Jarní prázdniny: PO 17.2. - NE 23. 2. 

Velikonoční prázdniny: ČT 9.4. - PO 13. 4. 

Státní svátek: PÁ 1. 5. 

Státní svátek: PÁ 8. 5. 

Vysvědčení: PÁ 26. 6. 

Ředitelské volno: PO 29.6. - ÚT 30. 6.  

--------------------

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY a  KRITÉRIA HODNOCENÍ - I. ROČNÍK

Český jazyk
¦ Čte jednoduché texty velkým i malým, tiskacím i psacím písmem správnou technikou a přiměřeným tempem
¦ Soustředěně naslouchá a srozumitelně, výstižně převypráví obsah čteného a slyšeného
¦ Vyjadřuje pocity z přečteného textu, klade otázky k textu, rozvíjí děj, uspořádá fragmenty textu
do logické nebo časové posloupnosti, vyhledá informace v textu
¦ Plynule, srozumitelně a výstižně vypravuje zážitky, smysluplně se řečí i písmem vyjádří na dané téma
¦ Píše psacími písmeny, dodržuje správné tvary a spojování písmen, dodržuje hygienická pravidla při psaní, píše úhledně a čitelně
¦ Zvládá opis, přepis, diktát – věcně správně, úhledně, čitelně
¦ Dramatizuje jednoduchou scénku – aktivně se účastní, spolupracuje se spolužáky
¦ Rozliší základní literární žánry (rozpočitadlo, říkanka, pohádka...)

 

Matematika
¦ Ovládá numeraci do 20 (spočítá, přiřadí, zobrazí, porovná, uspořádá, vytvoří soubor...)
¦ Sčítá a odčítá zpaměti do 20 (bez přechodu desítky)
¦ Rozezná, pojmenuje, vymodeluje základní geometrické útvary v rovině i v prostoru
¦ Správně zapíše čísla, matematické symboly a operace
¦ Orientuje se v prostoru (správně používá pojmy vlevo, vpravo, nad, před atd.)
¦ Reálnou úlohu vyjádří matematickou operací a správně vypočítá

 

Člověk ve světě
¦ Orientuje se ve škole a v jejím okolí, rozpozná nebezpečí
¦ Poznává a dodržuje pravidla slušného chování a hygienické návyky
¦ Pozoruje a popíše změny ve svém okolí
¦ Orientuje se v čase (dny v týdnu, režim dne, roční období, hodiny)
¦ Pracuje s drobným materiálem
¦ Pečuje o prostředí třídy

 

Společná kritéria hodnocení Čj, M, ČvS:
- ověřování znalostí písemnou a ústní formou, aktivní účast v hodinách, plnění individuálních i skupinových úkolů
- vedení sešitů, portfolia a pracovních sešitů
- aktivní přístup k plnění zadané práce
- příprava na hodinu (pomůcky), domácí příprava
- udržování pořádku na pracovním místě

 

Kritéria pro předmět hudební výchova – souhrnně pro 1. stupeň
- aktivní účast na společných činnostech, spolupráce, domácí příprava (připravenost na hodinu – učebnice, sešit, případně aktualita, projekt apod.)
- vedení sešitu (1 - 3 ročník)
- znalost hudebních pojmů, s nimiž se v hodině běžně pracuje
- realizace vybrané písně dle individuálních schopností a dovedností ve skupině spolužáků či jednotlivě (zpěvem, pohybem, doprovodným rytmem, přehráním melodie apod.)
- rozeznání vybraných hudebních nástrojů (dle vyobrazení či ze znějící hudby), roz-poznání skladeb vybraných hudebních skladatelů na základě poslechu
- tvorba a následná prezentace samostatného projektu, který je součástí (4. a 5. roč-ník), případně sdělení hudební aktuality (všechny ročníky)
- orientace v zápisu písně (na kolik dob se počítá, jaké je tempo písně, zda melodie stoupá či klesá, jaká je dynamika písně, na kterou dobu píseň začíná, zda se sloka opakuje - repetice apod.)
- napsání testu zaměřeného na probraná témata (4. a 5. ročník), součástí testu bývá zápis slyšeného rytmu, znalost vybraných hudebních pojmů a rozpoznání hudebních nástrojů, skladby a jejího autora na základě poslechu. Test se obvykle píše 2 - 4 x do roka
- veškeré výstupy z předmětu jsou hodnoceny známkou s váhou 1

 

Kritéria hodnocení TV

- Výborně – žák si plní své povinnosti, řídí se pokyny vyučujícího Tv, chápe smysl všech částí vyučovací hodiny (rozcvičení, nástup, …), pravidelně nosí cvičební úbor včetně vhodné obuvi, chová se jako sportovec (v zásadách fair play), snaží se o zlepšení vlastních výkonů. Respektuje své spolužáky i učitele a dodržuje zásady bezpečnosti.
- Chvalitebně – Žák si většinou plní své povinnosti, má někdy problém soustředit se pouze na sebe a pokyny vyučujícího, někdy se nechá rozptylovat při rozcvičení nebo ostatních činnostech, občas zapomene cvičební úbor a vhodnou obuv. Jeho výkony ho občas zajímají pouze v činnostech, které ho baví.
- Dobře – Sport není pro žáka to pravé. Často zapomíná cvičební úbor nebo vhodnou obuv. Zlepšení jeho vlastních výkonů ho příliš nezajímá. Nerozumí příliš smyslu rozcvičení ani ostatních činností při hodině. Jeho zájem o dění při vyučování i zlepšení vlastních výkonů není příliš velký.
- Dostatečně – Nejen, že žák často zapomíná cvičební úbor nebo vhodnou obuv, ale i jeho přístup k hodinám Tv není na požadované úrovni. Cvičí s velkou nechutí k veškerých pohybovým aktivitám a často pouze na příkaz učitele Tv. Neuznává ani nutnost respektovat pravidla sportovního a slušného jednání.

 

Výtvarná výchova 
- aktivní účast v hodinách, plnění individuálních i skupinových úkolů, aktivní přístup k plnění zadané práce, příprava na hodinu (pomůcky)

- udržování pořádku na pracovním místě

 

rozvrh
hodin
týdenní
plán
suplování ELEKTRONICKÁ
ŽÁKOVSKÁ KNÍŽKA
jídelní
lístek

Základní škola Meteorologická
Meteorologická 181
142 00 Praha 4 – Libuš

tel.: 242 446 611

 
childrens ZŠ Meteorologická - úvodní strana