1.C

Listopad

Plán na 22.10 - 2.11.

- Budeme se učit, žádná mimoškolní akce. Děti dostaly za úkol donést si po neděli vylisované listy-budeme z nich tvořit.

- V Po 29.10 a v ÚT 30.10. PODZIMNÍ PRÁZDNINY. Od začátku listopadu budou děti pracovat na známky už častěji a v eŽK se objeví i jiné známky, než pouze jedničky.

- Přehled známkování:   1 chyba - jednička    2-3 chyby - dvojka    4-5 chyb - trojka    6-7 chyb - čtyřka

Není se ale čeho bát, pokud se dítěti něco hrubě nepovede, objeví se v eŽK N-nehodnoceno. Až do Vánoc se budou psát známky pouze do trojky. Také je možné se nechat přezkoušet na opravu.

ČJ: Písmena I, Y, P. Procvičování probraných písmen a slov. Opis.

M: Vyvození a zápis č. 0. Nejrůznější operace v číselné řadě 0-5.

ČvS: Podzim-pokračování. 100 let založení naší republiky.


Říjen

Plán na 15.10 - 19.10.

- Tento týden proběhnou na škole Dny pro záchranu života. Program se záchranáři bude mít 1.C v ÚT 16.10. Cena 60,- Kč bude hrazena z třídního fondu. Děti nemusí mít brašnu s učením, stačí batůžek a v něm penál, svačina, pití, čip na oběd.

- Objevily se vši. Sice ne v naší třídě, ale prosím o důkladnou kontrolu hlav dětí a případný zásah.

ČJ: Vyvození písmen L, J a práce s nimi. Psaní písmen v písance. Stále cvičíme čtení jednoduchých probraných slov v oranžovém PS a rozkládání a skládání slov z hlásek (sluchem). Napíšeme si diktát probraných písmen na známky (koncem týdne).

M: Vyvození č. 5 a 0. Jejich zápis a počítání s nimi. Čtverec, obdélník, trojúhelník, kruh.

ČvS: Podzim-pokračování.

--------------

První cestu do KC 12 jsme zvládli bez úrazu! :-) 


Plán na 8.10. - 12.10.

Ve středu 10. 10. nás čeká první mimoškolní akce. Pojedeme do KC 12 na podzimní příběh Kouzla skřítků. Ráno se sejdeme normálně ve třídě, jak jsou děti zvyklé. Nepotřebují ale školní brašnu, bude jim stačit batůžek a v něm penál, svačina, pití a čip na oběd. Vstupné 60,- Kč budu vybírat v pondělí a úterý.

ČJ: Denně opakování a procvičování probraných písmen a rozkládání a skládání slov z hlásek (sluchové rozlišování). Vyvození a psaní písmene O.

M: Vyvození číslice 5. Zápis č. 5. Porovnávání, sčítání a odčítání čísel 0-5.

ČvS: Podzim-stromy, jejich listy a plody.


Ve středu 3.10. konzultace od 16 do 17 hodin.


Září

Plán na 23.9. - 28.9.

Čeká nás krátký týden, v pátek 28.9. je státní svátek, škola nebude.

ČJ: neustále skládání a rozkládání krátkých jednoduchých slov z hlásek. Důležité-doporučuji s dítětem doma zkusit a případně trénovat. Vyvození písmen U a případně M, bude-li se dětem dařit. Zápis vyvozených písmen do zelené písanky.

M: Vyvození číslic 2 a 3. Práce s nimi v malé procvičovací M i v modrém mezipředmětovém sešitě. Porovnávání čísel do 5, seznámení s porovnávacími znaménky a jejich používání v praxi.

ČvS: Orientace v prostoru a pravolevá orientace (mezipředmětový sešit)


Plán na 17. - 21.9

 

Milí rodiče,

začneme už 3. školní týden. Děti si bez problémů zvykají na školní život. Ve třídě panuje přátelská atmosféra bez jakýchkoli potíží s chováním. V minulém týdnu jsem nalepila do notýsků přístupová hesla k eŽK, prosím neztratit. Teď sice v žákovské knížce ještě nic nenajdete, ale ono to přijde...

--------------

ČJ: Každodenně skládání a rozklad jednoduchých slov z hlásek. Vyvození a psaní písmene A. Uvolňovací cviky v písance.

M: Vyvození a zápis číslice 1. Rozvíjení matematických představ. Práce v malém procvičovacím sešitě.

Prosím, obalte tento sešit svému dítěti, pokud jste tak zatím neučinili.

ČvS: Vyvození pravidel soužití a práce ve třídě. Společný zápis a vyvěšení. Činnosti k k týdnu mobility.


OČEKÁVANÉ VÝSTUPY a  KRITÉRIA HODNOCENÍ - I. ROČNÍK

Český jazyk
¦ Čte jednoduché texty velkým i malým, tiskacím i psacím písmem správnou technikou a přiměřeným tempem
¦ Soustředěně naslouchá a srozumitelně, výstižně převypráví obsah čteného a slyšeného
¦ Vyjadřuje pocity z přečteného textu, klade otázky k textu, rozvíjí děj, uspořádá fragmenty textu
do logické nebo časové posloupnosti, vyhledá informace v textu
¦ Plynule, srozumitelně a výstižně vypravuje zážitky, smysluplně se řečí i písmem vyjádří na dané téma
¦ Píše psacími písmeny, dodržuje správné tvary a spojování písmen, dodržuje hygienická pravidla při psaní, píše úhledně a čitelně
¦ Zvládá opis, přepis, diktát – věcně správně, úhledně, čitelně
¦ Dramatizuje jednoduchou scénku – aktivně se účastní, spolupracuje se spolužáky
¦ Rozliší základní literární žánry (rozpočitadlo, říkanka, pohádka...)

 

Matematika
¦ Ovládá numeraci do 20 (spočítá, přiřadí, zobrazí, porovná, uspořádá, vytvoří soubor...)
¦ Sčítá a odčítá zpaměti do 20 (bez přechodu desítky)
¦ Rozezná, pojmenuje, vymodeluje základní geometrické útvary v rovině i v prostoru
¦ Správně zapíše čísla, matematické symboly a operace
¦ Orientuje se v prostoru (správně používá pojmy vlevo, vpravo, nad, před atd.)
¦ Reálnou úlohu vyjádří matematickou operací a správně vypočítá

 

Člověk ve světě
¦ Orientuje se ve škole a v jejím okolí, rozpozná nebezpečí
¦ Poznává a dodržuje pravidla slušného chování a hygienické návyky
¦ Pozoruje a popíše změny ve svém okolí
¦ Orientuje se v čase (dny v týdnu, režim dne, roční období, hodiny)
¦ Pracuje s drobným materiálem
¦ Pečuje o prostředí třídy

 

Společná kritéria hodnocení Čj, M, ČvS:
- ověřování znalostí písemnou a ústní formou, aktivní účast v hodinách, plnění individuálních i skupinových úkolů
- vedení sešitů, portfolia a pracovních sešitů
- aktivní přístup k plnění zadané práce
- příprava na hodinu (pomůcky), domácí příprava
- udržování pořádku na pracovním místě

 

Kritéria pro předmět hudební výchova – souhrnně pro 1. stupeň
- aktivní účast na společných činnostech, spolupráce, domácí příprava (připravenost na hodinu – učebnice, sešit, případně aktualita, projekt apod.)
- vedení sešitu (1 - 3 ročník)
- znalost hudebních pojmů, s nimiž se v hodině běžně pracuje
- realizace vybrané písně dle individuálních schopností a dovedností ve skupině spolužáků či jednotlivě (zpěvem, pohybem, doprovodným rytmem, přehráním melodie apod.)
- rozeznání vybraných hudebních nástrojů (dle vyobrazení či ze znějící hudby), roz-poznání skladeb vybraných hudebních skladatelů na základě poslechu
- tvorba a následná prezentace samostatného projektu, který je součástí (4. a 5. roč-ník), případně sdělení hudební aktuality (všechny ročníky)
- orientace v zápisu písně (na kolik dob se počítá, jaké je tempo písně, zda melodie stoupá či klesá, jaká je dynamika písně, na kterou dobu píseň začíná, zda se sloka opakuje - repetice apod.)
- napsání testu zaměřeného na probraná témata (4. a 5. ročník), součástí testu bývá zápis slyšeného rytmu, znalost vybraných hudebních pojmů a rozpoznání hudebních nástrojů, skladby a jejího autora na základě poslechu. Test se obvykle píše 2 - 4 x do roka
- veškeré výstupy z předmětu jsou hodnoceny známkou s váhou 1

 

Kritéria hodnocení TV

- Výborně – žák si plní své povinnosti, řídí se pokyny vyučujícího Tv, chápe smysl všech částí vyučovací hodiny (rozcvičení, nástup, …), pravidelně nosí cvičební úbor včetně vhodné obuvi, chová se jako sportovec (v zásadách fair play), snaží se o zlepšení vlastních výkonů. Respektuje své spolužáky i učitele a dodržuje zásady bezpečnosti.
- Chvalitebně – Žák si většinou plní své povinnosti, má někdy problém soustředit se pouze na sebe a pokyny vyučujícího, někdy se nechá rozptylovat při rozcvičení nebo ostatních činnostech, občas zapomene cvičební úbor a vhodnou obuv. Jeho výkony ho občas zajímají pouze v činnostech, které ho baví.
- Dobře – Sport není pro žáka to pravé. Často zapomíná cvičební úbor nebo vhodnou obuv. Zlepšení jeho vlastních výkonů ho příliš nezajímá. Nerozumí příliš smyslu rozcvičení ani ostatních činností při hodině. Jeho zájem o dění při vyučování i zlepšení vlastních výkonů není příliš velký.
- Dostatečně – Nejen, že žák často zapomíná cvičební úbor nebo vhodnou obuv, ale i jeho přístup k hodinám Tv není na požadované úrovni. Cvičí s velkou nechutí k veškerých pohybovým aktivitám a často pouze na příkaz učitele Tv. Neuznává ani nutnost respektovat pravidla sportovního a slušného jednání.

 

Výtvarná výchova 
- aktivní účast v hodinách, plnění individuálních i skupinových úkolů, aktivní přístup k plnění zadané práce, příprava na hodinu (pomůcky)

- udržování pořádku na pracovním místě


Plán na 10. - 14.9.

V tomto týdnu už budeme pracovat podle rozvrhu. Děti dostanou Notýsek, obalí si ho (sešit i obal jsem už zakoupila) a rozvrh si do něj nalepí.

ČJ: Rozvoj sluchového vnímání a rozlišování. Skládání a rozklad slov z hlásek podle sluchu.

M: Rozvoj matemat. představ. Práce v sešitě Procvičování z matematiky 1. díl. Zakoupila jsem, děti ho dostanou. Prosím podepsat a zabalit.

ČvS: Budeme tvořit školní zahrádku. Co dítě, to jedna květina. Prosím, dejte dětem malou fotografii, aby nám v zahrádece žádná kytička nechyběla. Každé dítěš bude potřebovat LEPIDLO a nůžky!

6.9.2018   Dnes jsme "vyfasovali" učebnice. Zatím zůstanou ve škole, budu je rozdávat v průběhu času tak, jak s nimi budeme postupně pracovat. Dnes si děti nesou domů "Lili a Vili ve světě velkých písmen". Prosím o čitelné podepsání na lepík na titulní straně. Balit není zapotřebí, desky jsou omyvatelné.

Zítra vám děti přinesou Nabídku kroužků 2018/19, můžete si v klidu doma vybrat.

Důležité - připomínám zítřejší akci Táborák, součástí bude pasování prvňáčků. Takže: pátek 7.9. od 17.00 hod. 


Milí rodiče, ráda bych vás seznámila s organizací prvního týdne. V pondělí v 8.15 hod. se se jdeme před školou. Děti si prohlédnou třídu, přivítáme se. V 8:45 hod. si děti odvede paní vych ovatelka a my si uděláme třídní schůzku. Řekneme si podrobnosti k organizaci, vyřídíme administrativu. Po skončení schůzky mohou děti odcházet domů. Pokud některé dítě zůstane v družině, nezapomeňte mu přihlásit oběd.

Přeji hezký týden

Zdenka Baštová

-------------------------------

Plán na 3.9. - 7.9.2018 

Po: Vyučování do 8.45 hodin - od 11.40 hod. ŠD

Út: Vyučování do 9.40 hodin - od 11.40 hod. ŠD

St: Vyučování do 9.40 hodin - od 11.40 hod. ŠD           16.00 - 17.00 hod. konzultace s rodiči

Čt: Vyučování do 10.45 hodin - od 11.40 hod. ŠD

Pá: Vyučování dle rozvrhu do 11.40, následuje ŠD

 

 Důležité informace o prvním školním týdnu

V pondělí 3.9.2018 se sejdeme v 8:15 před budovou školy. „Výuka“ bude cca do 8:45 . Následovat bude první třídní schůzka. Po schůzce mohou rodiče s dětmi odcházet domů. Žáci zapsaní do ŠD zůstanou ve škole. 
Celý první týden budeme na žáky před vyučováním čekat u třídní šatny. Na konci vyučování budou žáci pokaždé přebíráni vychovatelkami nebo odevzdáni do rukou rodičů.
Na třídní schůzku, prosím, nezapomeňte přinést vyplněný Posudek zdravotní způsobilosti (http://www.zsmeteo.cz/cz/ke-stazeni-1404041466.html) , hotovost (300,-Kč na kopírování, 500,-Kč na třídní fond).
Na schůzkách se budeme zabývat metodami výuky v českém jazyce, informacemi o tom, co nás v průběhu roku čeká, volbou (schválením) zástupce do Rady rodičů a případným dotazům z vaší strany.
Prosím, abyste věnovali pozornost Školnímu řádu, který je k dispozici na našich webových stránkách (http://www.zsmeteo.cz/cz/ke-stazeni-1404041466.html). Ať můžeme případné dotazy probrat na schůzkách.


Pomůcky do školy
• Aktovka s pevnými zády
• Přezůvky 
• Balení papírových utěrek + krabice papírových kapesníků + šťávu do vody
• Vybavený penál 
• Kroužkový pořadač na Portfolio a euroobaly (1 balení = 100ks)
• Věci na Tělesnou výchovu:
o Pohodlné tričko a trenýrky/tepláky
o Sportovní obuv do tělocvičny/na ven
Prosím, aby tyto pomůcky měli žáci k dispozici do konce prvního týdne a podepsány. 
Výtvarné potřeby budou mít děti po celou 1. třídu společné, budu je pořizovat z třídního fondu.

Školní družinu a jídelnu, prosíme, vyřiďte do konce prvního týdne. Do kanceláře jídelny se dostanete ze dvora (obejdete křídlo budovy, kde je ředitelna). Jen upozorňuji, že čip se platí pouze hotově. Kdo by nestihl vyřídit jídelnu první den, nevadí, dítě oběd dostane, žádnou paniku.

ROZVRŽENÍ ŠKOLNÍHO ROKU:

• Školní rok 2018/2019 začíná v pondělí 3. září 2018. 
• Podzimní prázdniny - pondělí 29. října a úterý 30. října 2018. 
• Vánoční prázdniny - sobota 22. prosince 2018 - 2. ledna 2019.   
• 3. a 4. ledna - ředitelské volno. Vyučování začne 7. ledna 2019.
• Období I. pololetí školního roku 2018/2019 bude ukončeno ve čtvrtek 31. ledna 2019. 
• Pololetní prázdniny - pátek 1. února 2019.
• Jarní prázdniny - 11. února - 17. února 2019. 
• Velikonoční prázdniny - čtvrtek 18. dubna, pátek 19. dubna a pondělí 22. dubna 2019 jsou tzv. ostatním svátkem. 
• Období školního vyučování ve II. pololetí 2018/2019 bude ukončeno v pátek 28. června 2019. 
• Hlavní prázdniny budou trvat od soboty 29. června 2019 do neděle 1. září 2019. 
• Období školního vyučování ve školním roce 2019/2020 začne v pondělí 2. září 2019.
 
Třídní schůzky: 3. 9. 2018 v 9:00 hod. , 28. 11. 2018 a 3. 4. 2019 ve třídách 1. stupně budou od 17:00. V 18:00 bude následovat setkání Rady rodičů.
 
Konzultační hodiny pro rodiče u všech učitelů jsou každou první středu v měsíci od 16:00 do 17:00.

 

 
rozvrh
hodin
týdenní
plán
suplování ELEKTRONICKÁ
ŽÁKOVSKÁ KNÍŽKA
jídelní
lístek

Základní škola Meteorologická
Meteorologická 181
142 00 Praha 4 – Libuš

tel.: 242 446 611

 
childrens ZŠ Meteorologická - úvodní strana