1.C

1.C

 

13.9. - 17.9.

Milí rodiče,

úspěšně jsme zvládli další školní týden :-). Společně jsme si vymysleli pravidla třídy a učíme se je dodržovat. Rozdali jsme si učebnice a sešity. Naučili jsme se, jak to chodí ve škole. Příští týden dostanou děti nové početníky a začneme nový projekt s názvem "Jsem Školák".

Třídnická hodina
Děti poznají nového kamaráda Zipyho, který nám pomůže řešit různé situace.

Český jazyk
Vyvození písmen A a U, hláskový rozklad, doplňování chybějících písmen. Uvolňovací cviky.

Matematika
Pravolevá orientace, porovnávání, přiřazování počtu k číslici, psaní číslic 1,2,3.

Člověk ve světě
Ve škole.

Mějte se pěkně!
Vaše třídní učitelka Lenka Durchánková.

 

Týden 6.9. - 9.9.

Milí rodiče,

začíná nám další školní týden. Doufám, že se děti do školy těší :-).

Hned v pondělí se budeme testovat. Rodiče, kteří mi napsali, že děti otestují v prostorech klubu, půjdou bočním vstupem (tak jako 1.9.). V klubu se děti za Vaší asistence otestují a pokud bude výsledek negativní, dostanou lísteček, který odevzdají ve třídě. Děti, které se budou testovat ve třídě, půjdou hlavním vchodem a společně se otestujeme.

Od pondělí se už budeme učit podle rozvrhu. Nezapomeňte dětem dát věci na tělesnou výchovu. Pytel s tělocvikem si budou nechávat ve skříňce. Pokud to počasí dovolí, budeme na tělocvik chodit ven.

Ve středu 8.9. nás čekají od 17:30 první třídní schůzky.

Rozvrh:

informace ke školnímu roku 2021/2022

Vyučování a prázdniny:
• Školní rok 2021/2022 začíná ve středu 1. září 2021.
• Dne 27. 9., 25. 10. a 26. 10. 2021 je vyhlášeno ředitelské volno.
• Podzimní prázdniny připadnou na středu 27. října a pátek 29. října 2021.
• Vánoční prázdniny budou zahájeny ve středu 23. prosince 2021 a skončí v neděli 2. ledna 2022. Vyučování začne v pondělí 3. ledna 2022.
• Období I. pololetí školního roku 2021/2022 bude ukončeno v pondělí 31. ledna 2022.
• Pololetní prázdniny připadnou na pátek 4. února 2022.
• Jarní prázdniny trvají (Praha 1-5) od 7. března do 13. března 2022.
• Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 14. dubna.
• Období školního vyučování ve II. pololetí 2021/2022 bude ukončeno ve čtvrtek 30. června 2022.
• Hlavní prázdniny budou trvat od pátku 1. července 2022 do středy 31. srpna 2022.
• Období školního vyučování ve školním roce 2021/2022 začne ve čtvrtek 1. září 2022

Další termíny:

• Třídní schůzky jsou naplánovány na 8. 9. 2021, 1. 12. 2021 a 6. 4. 2022 ve třídách 1. stupně budou od 17:30, ve třídách 2. stupně od 18:00. Třídním schůzkám bude předcházet setkání Rady rodičů od 17:00.  Po třídních schůzkách proběhne setkání Spolku rodičů a přátel Meteo v 18:30.
• Konzultační hodiny pro rodiče u všech učitelů jsou každou první středu v měsíci od 16:00 do 17:00.
• Konzultační hodiny vedení s rodiči jsou (po předchozí domluvě) každou středu od 16:00 do 17:00.
• 8. 12. 2021 Vánoční hvězda
• Den otevřených dveří bude 3. března 2022.
• Termíny pedagogické rady: 10. 11. 2021, 26. 1. 2022, 6. 4. 2022, 22. 6. 2022
• 27. 4. 2022 zápis do prvního ročníku

 

 

Mějte se pěkně!

Vaše třídní učitelka Lenka Durchánková

Milí rodiče, 

přeposílám dopis pana ředitele k zahájení školního roku. Situace se trochu změnila, protože se musíme před vstupem do školy otestovat. Nezapomeňte si přinést vyplněný formulář na ISIC kartu, 250,- Kč, fotografii (kdo ještě neodevzdal). Pokud budete mít zájem o obědy, tak než dorazí dětem ISIC karta, musíte si (prozatím) u paní vedoucí jídelny vyřídit čip k vydání obědů.
Děti dostanou šatní skříňku, připravte  dětem na 2.9. zámek (spíš o něco větší) a 2 klíčky.
Zápisní lístky a protokoly k čipu do školní družiny dostanete vytištěné v pondělí. Pokud si je chcete stáhnout, můžete tak učinit na webových stránkách školy v sekci družina.Ráda bych Vás poprosila, o zaslání potvrzení účasti na pasování, netestování a zájem o ŠD na email: lenka.durchankova@gmail.com nebo lenka.durchankova@zsmeteo.cz, nejpozději do pondělí 30.8.2021.
 

Mějte se pěkně a budu se na Vás těšit 1.9. :-)

Vaše třídní učitelka Lenka Durchánková

Vážení rodiče,
dovolujeme si Vám zaslat organizační informace k zahájení školního roku 2021/22. Prosím,
abyste nám zaslali zpětnou vazbu nejpozději do pondělí 30. 8. 2021 – email třídního učitele.
Příchod do školy 1. září
Čas - 7.40 – 8.00
Přípravné třídy a 1. třídy – vstup bočním vchodem ze sportovního areálu, třídní učitelé
budou čekat u bočního vstupu do školy (vstup s rodiči do budovy školy), následně proběhne
testování žáků za asistence rodičů v připravené třídě. Poté přesun učitelů, dětí a rodičů do tříd,
kde proběhne slavnostní zahájení povinné školní docházky. (Při vstupu do budovy je nasazen
ochranný respirátor nebo zdravotní rouška, do doby testování ve třídě).
2. – 9. třídy vstup hlavním vchodem do budovy školy, děti se nepřezouvají, jdou rovnou do
své třídy (při vstupu do budovy je nasazen ochranný respirátor nebo zdravotní rouška, do
doby testování ve třídě).
Žáci obdrží od třídních učitelů: zápisový lístek do družiny, formulář k aktualizaci kontaktních
údajů zákonných zástupců, žádost o ISIC kartu. Tyto dokumenty odevzdejte nejpozději do
pátku 3. 9. třídnímu učiteli.
Po dobu, než bude karta vyhotovena, je zapotřebí v případě stravování zakoupit čip osobně u
vedoucí ŠJ paní Kláry Frankové.
Testování
Testování ve škole proběhne 1., 6. a 9. září formou antigenních testů (dle metodiky MŠMT –
viz příloha).
Děti se testují samy ve třídě pod dohledem zaměstnance školy (převážně třídního učitele).
V případě pozitivního testu nebo příznaků onemocnění (kašel, teplota, zvracení), bude
zákonný zástupce neprodleně informován a vyzván k vyzvednutí dítěte ze školy.
Z testu je omluven žák:
a) pokud prodělal onemocnění Covid-19 v posledních 180 dnech
b) má platný Certifikát o testování PCR (14 dní) nebo antigenním testem (48 hodin)
c) pokud uplynulo 14 dní od ukončení očkování
Žák, který má negativní výsledek nebo splňuje jedno z výše uvedených kritérií (a, b, c),
může mít v době klidového režimu sundanou roušku (žák sedí, svačí, pije).
Žák může odmítnout testování a nebude splňovat kritéria a, b, c, v takovém případě žák nosí
ochrannou roušku (respirátor) na obličeji během celého pobytu ve škole.
Pokud žák bude mít lékařské potvrzení, že jeho zdravotní stav neumožňuje nosit ochrannou
roušku, je tímto zproštěn povinnosti nosit roušku ve škole, musí být ale testován.
Pokud žák nesplňuje kritéria a, b, c, a nechce se testovat a nechce nosit ochrannou roušku,
NEBUDE mu umožněno prezenční vzdělávání a absence mu bude započítána do celkové
absence žáka. Musí být řádně omluvena zákonným zástupcem.
Délka výuky bude 1. 9. ukončena mezi 9.00 – 9.30, žáci 1. stupně (1. – 4. třída), kteří mají
propouštěcí lístek podepsaný zákonným zástupcem, odcházejí sami. Ostatní žáci přecházejí
do školní družiny.
Školní družina
Tímto prosíme všechny rodiče, aby do 30. 8. zaslali vyjádření třídnímu učiteli, zda Vaše dítě
bude pravidelně navštěvovat školní družinu.
Školní družina bude poskytována od 6.30 do 7. 40 (ranní družina) – 1. 9. mimo provoz,
odpolední družina – od konce vyučování žáka do 17.30.
Cena školní družiny je 300 Kč/měsíc.
Školní jídelna
Školní jídelna všem plošně odhlásila oběd k 1. 9. Pokud máte o oběd zájem 1. 9., použijte
k objednání jídla objednávkový systém na webu školy. Případně napište na email paní
vedoucí školní jídelny klara.frankova@zsmeteo.cz . Termín je do 29. 8. 2021.
Harmonogram výuky 2. – 3. 9.
- Přípravná třída – konec výuky v 10. 00
- 1. ročník – konec výuky v 10. 00
- 2. a 3. ročník – konec výuky v 11. 40 (třídnické hodiny)
- 4. – 6. ročník – konec výuky ve 12. 35 (třídnické hodiny)
- 7. – 9. ročník – konec výuky ve 13. 30 (třídnické hodiny)
Žáci se na konci vyučování odeberou na oběd do školní jídelny a poté opouští prostory školy
nebo pokračují v ŠD.
Školní klub
Žákům 5. – 9. ročníku bude umožněno navštěvovat školní klub, který bude v provozu od 6. 9.
každý den od 12.30 – 17.00.
Ve školním klubu mají žáci možnost navštěvovat knihovnu a studovnu, hernu (stolní tenis,
stolní fotbal, šipky), klubovnu (relaxační posezení a stolní hry), dobrovolnou koordinovanou
činnost pod dohledem pedagogického pracovníka.
V září bude školní klub nabízen zdarma, od 1. 10. za poplatek 300 Kč/měsíc.
Rada rodičů
Schůzka s Radou rodičů proběhne 8. 9. 2021 od 17. 00 ve sborovně školy pod vedením p.
ředitele.
Třídní schůzky
Třídní schůzky proběhnou dne 8. 9. 2021 prezenční formou.
1. stupeň – 17. 30
2. stupeň – 18. 00
Spolek rodičů
Setkání Spolku rodičů proběhne dne 8. 9. od 18.30 ve školní jídelně.
Školská rada
Vedením školy byly vyhlášeny doplňující volby do školské rady za členy zákonných
zástupců. Více informací naleznete na webu školy. (kandidatura), (volby).
Pasování žáků 1. a 2. ročníku
Slavnostní ceremoniál Pasování proběhne dne 2. 9. od 17. 00 ve sportovním areálu školy.
Akce je pořádána pouze pro žáky 1. a 2. ročníku a jejich rodinné příslušníky, kteří musí
splňovat protiepidemická nařízení (vstup pouze po prokázání očkování nebo testování
s negativním výsledkem).
Připomínáme, že v den třídních schůzek probíhají také doplňující volby do Školské rady do
18. 00.
Informace o kroužcích budou zveřejněny do 8. 9. 2021 na webu školy.
Shrnutí potřebných informací, které, prosíme, odeslat emailem na třídního učitele do 30.
8. 2021 na třídní učitele:
- Informace o zájmu o školní družinu, případně o školní klub
- Informace o případném netestování a nesplnění kritérií možných pro návštěvu školy -
vzdělávání
- Potvrzení Vaší účasti na akci Pasování žáků 1. a 2. ročníků dne 2. 9. 2021 (splnění
podmínek)
S přáním hezkého dne
Mgr. Jaroslav Kulik, ředitel školy

rozvrh
hodin
týdenní
plán
suplování ELEKTRONICKÁ
ŽÁKOVSKÁ KNÍŽKA
jídelní
lístek

Základní škola Meteorologická
Meteorologická 181
142 00 Praha 4 – Libuš

tel.: 242 446 611

 
childrens ZŠ Meteorologická - úvodní strana