1.M

 27. 6. jsme v pořádku na místě určení. Večeři máme už za sebou, teď vyrážíme ještě ven :-)

AKCE

Kdy?  Co? Kde? Za kolik?
19. 5. Bezpečný pes ve škole 50,-
30.5.  FOTOGRAFOVÁNÍ ve škole 40,- foto třídy, 40,- foto ped. sboru
1. 6. Cyklojízda ve škole  

Angličtina 26.4

Na dnešní hodinu /19.4./ si děti měly přinést různé obrázky zvířátek /zadáno a dáno na vědomí rodičům 5.4./, bohužel z 12 dětí si přípravu donesly 4. Děti, které si úkol připravily chválím, pro ostatní platí zadání z minula /přinést obrázky, fotečky, vystřihovačky různých zvířátek /domácí, ZOO/ - budeme tvořit svou ZOO nebo statek. Každý žák nejméně 3. Dále prosím lepidlo, pastelky nebo fixy.

Angličtina 12. - 19.4.

 

Opakovat barvy + zvířátka /ústně/, na 19.4. přinést obrázky, fotečky, vystřihovačky různých zvířátek /domácí, ZOO/ - budeme tvořit svou ZOO nebo statek. Každý žák nejméně 3.

Na přání rodičů upouštím od hodnocení písemného projevu žáků.J. Malíková
 

Příprava na angličtinu - 5.4.

Opakovat zvířátka:slovníček - str. 4.,20. - vyslovit, přečíst, napsat

 30. 3. dravci - záchranná stanice Penthea

Příprava na angličtinu - 29.3.
Opakovat předcházející učivo, nové učivo - ZOO - slovníček str. 20 - vyslovit, přečíst, napsat

16. 3. Trnkova zahrada

 

 

Navštívil nás pan sklář :)

Příprava na angličtinu - 15.3.

Opakovat předcházející učivo - barvy, škola - vyslovit, přečíst, napsat, umět spojit barvu a školní potřebu / a green pen,../,slovníček str.4 - zvířata - ústně i písemně

Příprava na angličtinu 8.3.

 

Opakovat barvy + slovníček str. 14 - škola - vyslovit, přečíst, napsat, umět spojit barvu a školní potřebu / a green pen,../, opakovat číslovky do 10 - ústně

 

Příprava na angličtinu 23.2. - slovníček str. 6 - barvy - zopakovat, procvičovat označené barvy / 8 barev dle vlastního výběru / - vyslovit, přečíst, napsat. Pro zájemce - všechny barvy ze slovníčku. Ústně si opakovat počítání do 10.

 

 

 

1. třída - angličtina

 V tomto pololetí pomalu začínáme psát a číst anglická slovíčka. Děti mají vytržený slovníček z učebnice, který si mohou nosit domů a procvičovat (doporučuji dát slovníček do nějakého obalu). Slovíčka, která mají umět ústní i písemnou formou (vyslovit, přečíst, napsat), budou mít v tomto slovníčku vyznačena. Po každé hodině se na webu vaší třídy objeví učivo, které si mají opakovat, procvičovat do další hodiny. Písemné domácí úkoly nebudou. Jestli si dítě zavede svůj vlastní slovníček, je zcela na rozhodnutí rodičů. Děkuji, J. Malíková

Úkol na angličtinu 9.2. - slovníček str. 6 - barvy - zopakovat, procvičovat označené barvy / 8 barev / - vyslovit, přečíst, napsat.   Pro zájemce - všechny barvy. 

22. 10. Svíčkárna Šestajovice

 

 

 

 

15. 9. Tvrz Mrač a koníci

 

Nutrie že Čtyřkol :-)

 

 

14. 9. Zámek Berchtold a naše první večeře na Ztracence :-)

 

 

 

 

 

Kritéria hodnocení a obsah učiva

1.ročník Montessori

Český jazyk

Základní okruhy
• Plynulé, srozumitelné a výstižné vypravování zážitků
• Čtení jednoduchých textů psaných velkým i malým tiskacím a psacím písmem
• Opis, přepis, diktát – velkým tiskacím písmem
• Psací písmo – správné tvary, napojování do slabik a slov
• Převyprávění obsahu přečteného a slyšeného
• Dramatizace jednoduché scénky

Matematika

Základní okruhy
• Obor 0 – 10 – numerace (spočítá, vytvoří, přiřadí, zobrazí, porovná), čtení a psaní čísel
• Sčítání a odčítání zpaměti
• Slovní úlohy se sčítáním a odčítáním
• Orientace v prostoru (vlevo, vpravo vpřed, za apod.)
• Rozpoznání, pojmenování, modelování základních geometrických útvarů (čára, trojúhelník, čtverec, obdélník, kruh, krychle, koule)

Člověk ve světě

Základní okruhy
• Domov a škola, orientace v místě, bezpečná cesta do školy
• Činnosti ve škole, pravidla, zásady, návyky
• Orientace v čase – den, týden, roční období
• Práce s drobným materiálem, se stavebnicí
• Péče o prostředí třídy, rostliny, zásady stolování

Kritéria hodnocení
• Aktivita v hodině
• Práce ve dvojicích, skupinách a samostatná práce
• Průběžné hodnocení dílčího výkonu
• Ověřování znalostí písemnou i ústní formou
• Práce s pomůckami
• Vedení portfolia
• Zvládání základních hygienických návyků spojených se psaním
• Slovní a písemné vyjádření na dané téma
• Hlasité čtení s porozuměním
• Práce s básní a textem
• Slovní úlohy – zápis, výpočet, odpověď
• Znalost základních geometrických útvarů
Vedení čtenářského deníku – 1. pololetí prezentovat dvě knihy čtené s rodiči, 2. pololetí prezentovat dvě přečtené knihy.

2.ročník Montessori

Český jazyk

Základní okruhy
• Věty podle postoje mluvčího
• Význam slov
• Tvrdé a měkké souhlásky
• Párové souhlásky
• Abeceda
• u – ú – ů
• slovní druhy – podstatná jména, slovesa, předložky, spojky
• jména obecná a vlastní
• věta jednoduchá, souvětí
• Sloh – popis, vypravování
• Hlasité i tiché čtení s porozuměním
• Dramatizace běžné situace

Matematika

Základní okruh
• Slovní úlohy – zápis, výpočet, odpověď
• Znalost základních geometrických útvarů
• Vedení Orientace v čase (den, hodina, minuta, sekunda), čtení časových údajů z hodin
• Rýsování a měření úsečky (cm, dm)
• Rozpoznání, pojmenování, modelování základních geometrických útvarů (přímka, polopřímka, úsečka, kružnice, kvádr, jehlan, kužel, válec

Člověk ve světě

Základní okruhy
• Městská část Praha – Libuš, místní krajina
• Rodina, soužití a chování lidí – vztahy, role, práce
• Látky a jejich vlastnosti
• Živá příroda – známí živočichové a rostliny
• Orientace v čase – hodiny, měsíce
• Lidské tělo – popis
• Pěstování rostlin
• Příprava stolování

Kritéria hodnocení
• Aktivita v hodině
• Práce ve dvojicích, skupinách a samostatná práce
• Průběžné hodnocení dílčího výkonu
• Ověřování znalostí písemnou i ústní formou
• Práce s pomůckami
• Vedení portfolia
• Zvládání základních hygienických návyků spojených se psaním
• Slovní a písemné vyjádření na dané téma
• Hlasité čtení s porozuměním
• Práce s básní a textem
• Slovní úlohy – zápis, výpočet, odpověď
• Znalost základních geometrických útvarů
Vedení čtenářského deníku – Každé pololetí prezentovat dvě přečtené knihy – jedna z nich bude libovolná čítanka pro 2. ročník ZŠ.

Anglický jazyk (pí. uč. A. Juhosova)
Témata:
Zvuková a grafická podoba jazyka

výslovnost

základní slovní zásoba v oblastech domov, rodina, škola, volný čas, denní režim, povolání, lidské tělo, barvy, zvířata, oblékání, nákupy, bydliště, dopravní prostředky, kalendářní rok, počasí

základní gramatické struktury vět

číslovky do 20

Oblasti výuky:

- práce s jednoduchým textem (reading comprehension)

- mluvení a jednoduché konverzační aktivity (speaking)

- písničky, říkanky

Gramatické jevy:

- základní slovní zásoba (slovesa, přídavná jména, zájmena)
- základní stavba věty s podmětem a slovesem

- zápor a otázka

Kritéria hodnocení (za 1 klasifikační období – pololetí):

hlavní kritéria hodnocení - váha známky 2

- aktivita v hodině

- ústní projev

pomocná kritéria hodnocení - váha známky 1

- písemný projev (doplňovačky, slovíčka)

- práce ve skupinkách/dvojicích

 

 

Hloubka a rozsah probíraného učiva budou přizpůsobeny schopnostem žáků.

3.ročník Montessori

Český jazyk

Základní okruhy
• Slova příbuzná
• Vyjmenovaná slova
• Slovní druhy
• Podstatná jména – pád, číslo, rod
• Slovesa – osoba, číslo, čas
• Věta jednoduchá, souvětí
• Zdokonalování techniky tichého i hlasitého čtení s porozuměním
• Sloh – popis, vypravování, pozvánka, telefonování...
• Dramatizace – hraní rolí

Matematika

Základní okruhy
• Obor 0 – 1 000, numerace (spočítá, vytvoří, přiřadí, zobrazí, porovná, zapíše, zaokrouhlí)
• Písemné sčítání a odčítání dvoj a trojciferných čísel
• Násobení a dělení dvojciferného čísla jednociferným a v jednoduchých případech
• Dělení se zbytkem
• Tabulky a grafy
• Slovní úlohy výše uvedenými početními operacemi, odhad a kontrola výsledku
• Popis geometrických útvarů (čára, přímka, polopřímka, úsečka, čtverec, obdélník, kružnice, kruh, trojúhelník, krychle, kvádr, jehlan, kole, kužel, válec)
• Jednotky délky a jejich převody
• Jednotky času a jejich převody

Člověk ve světě

Základní okruhy
• Praha, hlavní město ČR
• Krajina, plány, orientace v prostoru
• Chování a soužití lidí – vlastnosti, zájmy, pravidla, práva, kultura
• Minulost – památky, báje, osobnosti, tradice, zvyky
• Průběh lidského života, generace
• Neživá příroda – voda, vzduch, horniny, nerosty, půda
• Lidské tělo – stavba, funkce, životní potřeby a projevy, osobní bezpečí
• Práce s různými materiály a nástroji

Kritéria hodnocení
• Aktivita v hodině
• Práce ve dvojicích, skupinách a samostatná práce
• Průběžné hodnocení dílčího výkonu
• Ověřování znalostí písemnou i ústní formou
• Práce s pomůckami
• Vedení portfolia
• Zvládání základních hygienických návyků spojených se psaním
• Slovní a písemné vyjádření na dané téma
• Hlasité čtení s porozuměním
• Práce s básní a textem
• Slovní úlohy – zápis, výpočet, odpověď
• Znalost základních geometrických útvarů
Vedení čtenářského deníku – Každé pololetí prezentovat 3 přečtené knihy – jedna z nich bude libovolná čítanka pro 3. ročník ZŠ.
 

 

 

rozvrh
hodin
týdenní
plán
suplování ELEKTRONICKÁ
ŽÁKOVSKÁ KNÍŽKA
jídelní
lístek

Základní škola Meteorologická
Meteorologická 181
142 00 Praha 4 – Libuš

tel.: 242 446 611

 
childrens ZŠ Meteorologická - úvodní strana