1M

Vítám vás na stánce třídy 1. M

Vybíráme:

- na výtvarné potřeby 200,-

- na kopírování 300,-

- na pracovní sešity - 3. roč. 476,-

                              - 4. roč. 532,-

                              - 5. roč. 533,-

- do třídního fondu (jen ti, co nebyli na švp) 284,-

Akce

Co? Kdy? Kde? Za kolik?

Třídní schůzky

st 11. 9., 17 - 18h ve třídě  
Adaptační pobyt po 23. 9. - pá 27. 9. Outdoor Resort Březová 4000,-
Podzimní prázdniny + řed. volno
po 28. - pá 1. 11.

Třídní schůzky st 27. 11., 17 - 18h ve třídě  
Vánoční hvězda st 11. 12. ve škole  
Vánoční prázdniny po 23. 12. 2019 - pá 3. 1. 2020

Pololetní prázdniny pá 31. 1.

Jarní prázdniny po 17. - ne 23. 2.

Třídní schůzky st 1. 4., 17 - 18h ve třídě  
Velikonoční prázdniny čt 9. - po 13. 4.

Státní svátek pá 1. 5.

Státní svátek pá 8. 5.

Vysvědčení pá 26. 6.

Ředitelské volno po 29. - út 30. 6.    

 


Třídní info:

  • Budeme vybírat 284,- do třídního fondu (jen ti, co nebyli na škole v přírodě), 300,- na kopírování a platbu za pracovní sešity, u těch vám částku teprve upřesním. 
  • Dále trhací kapesníky a kuchyňské utěrky.
  • Podívejte se na datum kartičky pojištěnce vašeho dítěte. Pokud máte kartičku novou, doneste nám prosím do školy kopii.
  • Zkontrolujte, že máte připravené pero s hrotem (například Faber-Castell Scribolino).
  • Kdo tu ještě nemá, bude potřebovat pořadačpodložku na stůl, stíratelnou tabulkulinkovanou podložku do sešitu A4 (papírovou), desky s drukem A4, sešity A4 - mohou být z loňska, rýsovací potřeby (včetně kružítka), vybavený penál včetně nůžek a lepidla. Doporučuji také pořídit školní diář.
  • Všechny učebnice, pracovní sešity a sešity na předměty prosím obalte.

Informace k Aj:

pí uč. Jitřenka Malíková - 2x jakýkoli linkovaný sešit - školní + slovníček

                                     - v penálu vždy psací potřeba, guma, malé kuličkové lepidlo, pastelky

pí uč. Kateřina Štěpánová - 2 sešity č. 523


Informace k Anglické konveraci:

p. uč. Libor Hostaša ​- 2 sešity (1 školní + 1 slovníčkový)

                              - sadu euroobalů (pro materiály z výuky)


Informace k Přírodním vědám:Informace k Češtině cvičení:

5. r. - pí uč. Radmila Falgenhauerová - linkovaný sešit A4


Informace k Hv:

p. uč. Alexandros Charalambidis

- nelinkovaný sešit


Informace k Vv:

pí uč. Radmila Falgenhauerová

Výbíráme 200,- na pomůcky pro výtvarnou výchovu (čtvrtky, tempery, voskovky, pastelky atd.), pomůcky budou zakoupeny pro všechny najednou a budou uloženy ve třídě.


Informace k TV:

p. uč. Martin Jasanský

V letošním roce budeme daleko přísnější na dodržování cvičebního úboru, sportovní obuvi. 

Povinné pomůcky:

2x obuv- na ven/ do tělocvičny
1x sportovní triko
1x sportovní kraťasy
1x dlouhé sportovní kalhoty
1x sportovní mikina
​náhradní ponožky (starší ročníky)


Kritéria hodnocení a obsah učiva

3. ročník Montessori

Český jazyk

Základní okruhy
• Slova příbuzná
• Vyjmenovaná slova
• Slovní druhy
• Podstatná jména – pád, číslo, rod
• Slovesa – osoba, číslo, čas
• Věta jednoduchá, souvětí
• Zdokonalování techniky tichého i hlasitého čtení s porozuměním
• Sloh – popis, vypravování, pozvánka, telefonování…
• Dramatizace – hraní rolí

Matematika

Základní okruhy
• Obor 0 – 1 000, numerace (spočítá, vytvoří, přiřadí, zobrazí, porovná, zapíše, zaokrouhlí)
• Písemné sčítání a odčítání dvoj a trojciferných čísel
• Násobení a dělení dvojciferného čísla jednociferným a v jednoduchých případech
• Dělení se zbytkem
• Tabulky a grafy
• Slovní úlohy výše uvedenými početními operacemi, odhad a kontrola výsledku
• Popis geometrických útvarů (čára, přímka, polopřímka, úsečka, čtverec, obdélník, kružnice, kruh, trojúhelník, krychle, kvádr, jehlan, kole, kužel, válec)
• Jednotky délky a jejich převody
• Jednotky času a jejich převody

Člověk ve světě

Základní okruhy
• Praha, hlavní město ČR
• Krajina, plány, orientace v prostoru
• Chování a soužití lidí – vlastnosti, zájmy, pravidla, práva, kultura
• Minulost – památky, báje, osobnosti, tradice, zvyky
• Průběh lidského života, generace
• Neživá příroda – voda, vzduch, horniny, nerosty, půda
• Lidské tělo – stavba, funkce, životní potřeby a projevy, osobní bezpečí
• Práce s různými materiály a nástroji

Kritéria hodnocení
• Aktivita v hodině
• Práce ve dvojicích, skupinách a samostatná práce
• Průběžné hodnocení dílčího výkonu
• Slovní a písemné vyjádření na dané téma
• Zvládání základních hygienických návyků spojených se psaním
• Hlasité čtení s porozuměním
• Práce s básní a textem
• Vedení čtenářského deníku
• Slovní úlohy – zápis, výpočet, odpověď
• Znalost základních geometrických útvarů
• Vedení portfolia
• Práce s pomůckami
• Plnění domácích úkolů a úkolů ve škole


4. ročník Montessori
Český jazyk

Základní okruhy
• Stavba slova
• Vyjmenovaná slova
• Slovní druhy
• Podstatná jména – pád, číslo, rod, vzor
• Slovesa – osoba, číslo, čas
• Shoda podmětu s přísudkem
• Přímá řeč
• Čtení s porozuměním, práce s textem, vyhledávání klíčové myšlenky
• Sloh – popis, vypravování, pozvánka, telefonování…
• Dramatizace jednoduchých pohádek

Matematika

Základní okruhy
• Obor 0 – 1 000 000, numerace (rozklad v desítkové soustavě)
• Sčítání, odčítání, násobení, dělení i víceciferných čísel v jednodušších případech
• Písemné násobení jedno a dvojciferným činitelem a dělení jednociferným činitelem
• Jednoduché i složené slovní úlohy
• Komutativnost a asociativnost
• Závislosti, tabulky, diagramy, grafy, jízdní řád
• Sestrojení rovnoběžek a kolmic
• Grafické sčítání a odčítání úseček, určení délky lomené čáry a obvodu n - úhelníku

Člověk ve světě

Základní okruhy
• Česká republika – krajina, obyvatelstvo, doprava, průmysl, regiony, státní zřízení
• Mapy, atlasy, zdroje informací
• Obrazy z dějin, proměny doby, státní svátky
• Lidské tělo – zdravá výživa a životní styl
• Příprava pokrmů

Kritéria hodnocení
• Aktivita v hodině
• Testy s hodnocením v %
• Pamětná prezentace naučené poezie
• Splnění kritérií pro vedení čtenářského deníku a prezentaci přečtených knih
• Vedení pracovních sešitů, portfolia
• Práce s pomůckami
• Plnění skupinových úkolů
• Vypracování a prezentace projektů
• Samostatné vyhledávání informací – encyklopedie, internet

 

5. ročník Montessori
Český jazyk

Základní okruhy
• Vyjmenovaná slova
• Slovní druhy
• Shoda podmětu s přísudkem
• Věta jednoduchá a souvětí
• Slova a jejich význam
• Koncovky podstatných a přídavných jmen
• Sloh - adresa, blahopřání, pozdrav, omluvenka, zpráva, popis, vypravování…
• Technika čtení – porozumění, intonace, práce s informací, odlišení podstatných informací od okrajových
• Dramatice jednoduchých pohádek

Matematika

Základní okruhy
• Obor přirozených čísel, numerace, desítková soustava, zaokrouhlování, odhady, kontrola
• Zlomky (zobrazení, řešení jednoduchých úloh)
• Desetinná čísla (desetiny, setiny)
• Početní operace s přirozenými vícecifernými čísly
• Jednoduché i složené slovní úlohy
• Konstrukce rovinných útvarů (čtverec, obdélník, trojúhelník, kružnice)
• Obsah čtverce a obdélníka, jednotky obsahu a jejich převody

Člověk ve světě

Základní okruhy
• Evropa a svět, EU
• Země ve vesmíru
• Podmínky života, rovnováha v přírodě, životní prostředí, globální problémy
• Lidské tělo – pohlaví, narození a vývoj člověka, rodičovství, osobní bezpečí

Kritéria hodnocení
• Aktivita v hodině
• Testy s hodnocením v %
• Pamětná prezentace naučené poezie
• Splnění kritérií pro vedení čtenářského deníku a prezentaci přečtených knih
• Vedení pracovních sešitů, portfolia
• Práce s pomůckami
• Plnění skupinových úkolů
• Vypracování a prezentace projektů
• Samostatné vyhledávání informací – encyklopedie, internet

rozvrh
hodin
týdenní
plán
suplování ELEKTRONICKÁ
ŽÁKOVSKÁ KNÍŽKA
jídelní
lístek

Základní škola Meteorologická
Meteorologická 181
142 00 Praha 4 – Libuš

tel.: 242 446 611

 
childrens ZŠ Meteorologická - úvodní strana