1M

 

 Vítám Vás na stránkách třídy 1. M ( 3. 4. 5. r.) ve školním roce 2020/ 2021

 

 

 

 

Co? Kdy? Kde? Za kolik?
Zahájení školního roku  1.9. 8 hodin ve třídě  
Adaptační pobyt 7. - 11. 9. Hotel Kořínek, Příšovice u Kořenova 3 950 Kč
Podzimní prázdniny  29. - 30. 10.    
Ředitelské volno 16.11.    
Třídní schůzky  2. 12.     
Vánoční prázdniny  23. 12. - 3. 1.

Pololetní prázdniny  29.1.    
Jarní prázdniny 22. - 28.2.    
Velikonoční prázdniny 1. - 2. 4.    
Třídní schůzky  7. 4. od 17 hod.

Vysvědčení  25.6.

 

7. 9. 2020 Milí rodiče, ve středu 9. 9. 2020 v 17 hodin je třídní schůzka, probíhat bude online na Teams.

1. 9. mají všechny děti oběd odhlášený - pokud máte o oběd zájem, je nutné se přihlásit 31.8. do 10 hodin

1. 9. se sejdeme ve třídě, není nutné se přezouvat. Vedle radosti ze shledání si sdělíme informace k šatním skříňkám, k prvnímu týdnu atd. Prosím 300 kč na kopírování (musím hned odevzdat), do třídního fondu prosím 500 Kč.

Protože rodiče nesmí do školní budovy a máme krásnou "novou" třídu, můžete si vzít buďto foťáky nebo mobily, abyste mohli s rodiči sdílet-

 

Důležitá informace pro 4. ročník

4. září začíná plavání. Všichni budete u školy nejdéle v 7. 45, představím vám paní učitelky, které vás budou doprovázet. V mailu dostanete důležitou informaci k prohlášení o zdravotní způsobilosti.

 

Týden 1. 9. - 4. 9.

První den jste ve škole do 8. 45

2. a 3. 9. do 11. 40

4. 9. podle rozvrhu (4.r. plavání)

Je nutné do školy nosit a aktovce čistou roušku.

 

PLAVÁNÍ
Od pátku 4.9.2019 bude třída 4.A+4.B+2M4 jezdit celé první pololetí na plavecký výcvik. Zasílám seznam věcí, které děti potřebují, a informace o organizaci.
Zdravotní způsobilosti dětí jsou od roku 2018 platné 2 roky, pokud bude třeba aktualizace, je nutno obnovit.
SEZNAM VĚCÍ S SEBOU:
1) Plavky v igelitovém sáčku
2) Plavecká čepice
3) Ručník
4) Gumové přezůvky k bazénu (žabky, pantofle)
5) Sprchový šampón
6) Hřeben
Děvčata s delšími vlasy: vlasy stažené do culíku gumičkou!
Veškeré potřeby dejte dětem do igelitové tašky, která bude v batůžku společně s pitím, svačinou a kapesníky.
Každý pátek od 4.9.2019 budeme mít sraz v 7:45h před školou, na plavání budeme jezdit MHD (průkaz MHD s sebou) do bazénu Jedenáctka na Chodově, bus 197, vracet se budeme v rámci vyučování. Do MHD je nutné mít roušku.

 

Kritéria hodnocení

3. ročník Montessori

Český jazyk

Základní okruhy
• Slova příbuzná
• Vyjmenovaná slova
• Slovní druhy
• Podstatná jména – pád, číslo, rod
• Slovesa – osoba, číslo, čas
• Věta jednoduchá, souvětí
• Zdokonalování techniky tichého i hlasitého čtení s porozuměním
• Sloh – popis, vypravování, pozvánka, telefonování…
• Dramatizace – hraní rolí

Matematika

Základní okruhy
• Obor 0 – 1 000, numerace (spočítá, vytvoří, přiřadí, zobrazí, porovná, zapíše, zaokrouhlí)
• Písemné sčítání a odčítání dvoj a trojciferných čísel
• Násobení a dělení dvojciferného čísla jednociferným a v jednoduchých případech
• Dělení se zbytkem
• Tabulky a grafy
• Slovní úlohy výše uvedenými početními operacemi, odhad a kontrola výsledku
• Popis geometrických útvarů (čára, přímka, polopřímka, úsečka, čtverec, obdélník, kružnice, kruh, trojúhelník, krychle, kvádr, jehlan, kole, kužel, válec)
• Jednotky délky a jejich převody
• Jednotky času a jejich převody

Člověk ve světě

Základní okruhy
• Praha, hlavní město ČR
• Krajina, plány, orientace v prostoru
• Chování a soužití lidí – vlastnosti, zájmy, pravidla, práva, kultura
• Minulost – památky, báje, osobnosti, tradice, zvyky
• Průběh lidského života, generace
• Neživá příroda – voda, vzduch, horniny, nerosty, půda
• Lidské tělo – stavba, funkce, životní potřeby a projevy, osobní bezpečí
• Práce s různými materiály a nástroji

Kritéria hodnocení
• Aktivita v hodině
• Práce ve dvojicích, skupinách a samostatná práce
• Průběžné hodnocení dílčího výkonu
• Slovní a písemné vyjádření na dané téma
• Zvládání základních hygienických návyků spojených se psaním
• Hlasité čtení s porozuměním
• Práce s básní a textem
• Vedení čtenářského deníku
• Slovní úlohy – zápis, výpočet, odpověď
• Znalost základních geometrických útvarů
• Vedení portfolia
• Práce s pomůckami
• Plnění domácích úkolů a úkolů ve škole


4. ročník Montessori

Český jazyk

Základní okruhy
• Stavba slova
• Vyjmenovaná slova
• Slovní druhy
• Podstatná jména – pád, číslo, rod, vzor
• Slovesa – osoba, číslo, čas
• Shoda podmětu s přísudkem
• Přímá řeč
• Čtení s porozuměním, práce s textem, vyhledávání klíčové myšlenky
• Sloh – popis, vypravování, pozvánka, telefonování…
• Dramatizace jednoduchých pohádek

Matematika

Základní okruhy
• Obor 0 – 1 000 000, numerace (rozklad v desítkové soustavě)
• Sčítání, odčítání, násobení, dělení i víceciferných čísel v jednodušších případech
• Písemné násobení jedno a dvojciferným činitelem a dělení jednociferným činitelem
• Jednoduché i složené slovní úlohy
• Komutativnost a asociativnost
• Závislosti, tabulky, diagramy, grafy, jízdní řád
• Sestrojení rovnoběžek a kolmic
• Grafické sčítání a odčítání úseček, určení délky lomené čáry a obvodu n - úhelníku

Člověk ve světě

Základní okruhy
• Česká republika – krajina, obyvatelstvo, doprava, průmysl, regiony, státní zřízení
• Mapy, atlasy, zdroje informací
• Obrazy z dějin, proměny doby, státní svátky
• Lidské tělo – zdravá výživa a životní styl
• Příprava pokrmů

Kritéria hodnocení
• Aktivita v hodině
• Testy s hodnocením v %
• Pamětná prezentace naučené poezie
• Splnění kritérií pro vedení čtenářského deníku a prezentaci přečtených knih
• Vedení pracovních sešitů, portfolia
• Práce s pomůckami
• Plnění skupinových úkolů
• Vypracování a prezentace projektů
• Samostatné vyhledávání informací – encyklopedie, internet

5. ročník Montessori
Český jazyk

Základní okruhy
• Vyjmenovaná slova
• Slovní druhy
• Shoda podmětu s přísudkem
• Věta jednoduchá a souvětí
• Slova a jejich význam
• Koncovky podstatných a přídavných jmen
• Sloh - adresa, blahopřání, pozdrav, omluvenka, zpráva, popis, vypravování…
• Technika čtení – porozumění, intonace, práce s informací, odlišení podstatných informací od okrajových
• Dramatice jednoduchých pohádek

Matematika

Základní okruhy
• Obor přirozených čísel, numerace, desítková soustava, zaokrouhlování, odhady, kontrola
• Zlomky (zobrazení, řešení jednoduchých úloh)
• Desetinná čísla (desetiny, setiny)
• Početní operace s přirozenými vícecifernými čísly
• Jednoduché i složené slovní úlohy
• Konstrukce rovinných útvarů (čtverec, obdélník, trojúhelník, kružnice)
• Obsah čtverce a obdélníka, jednotky obsahu a jejich převody

Člověk ve světě

Základní okruhy
• Evropa a svět, EU
• Země ve vesmíru
• Podmínky života, rovnováha v přírodě, životní prostředí, globální problémy
• Lidské tělo – pohlaví, narození a vývoj člověka, rodičovství, osobní bezpečí

Kritéria hodnocení
• Aktivita v hodině
• Testy s hodnocením v %
• Pamětná prezentace naučené poezie
• Splnění kritérií pro vedení čtenářského deníku a prezentaci přečtených knih
• Vedení pracovních sešitů, portfolia
• Práce s pomůckami
• Plnění skupinových úkolů
• Vypracování a prezentace projektů
• Samostatné vyhledávání informací – encyklopedie, internet

 

Požadavky na pomůcky -  ostatních vyučující

Hv Jakýkoliv nelinkovaný sešit

------------------------------------------------------------------------------------------------

Aj konverzace - volitelka p. uč. Hostaša

- 2 sešity (1 školní + 1 slovníčkový)

- sadu euroobalů (pro materiály z výuky)

- psací potřeby

------------------------------------------------------------------------------------------------

Aj 5. ročník p. uč. Štěpánová

 2 sešity č. 524 (+ obaly)

----------------------------------------------------------------------------------------------

Aj. 4. roč. p. uč Štěpánová

2x sešit č. 523 (obalit)

----------------------------------------------------------------------------------------------

Aj. 4. roč. p. uč. Le

1. linkovaný školní sešit A4

2. linkovaný sešit na slovíčka A5

3. papírové desky nebo rychlovazač na pracovní listy

4. plastová obálka na "flashcards" (kartičky na procvičování)

Veškeré pomůcky si nadepíšeme na úvodní hodině.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Aj. 5. r. p. uč. Slancová

Sešit A4 linkovaný (424)

Sešit A5 linkovaný (544) nebo předtištěný slovníček A5

Plastový rychlovazač + euroobaly na doplňování

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Přírodní vědy - volitelka p. uč. Múdrá

1 x sešit 440 nebo 440e (obalený)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------


  

rozvrh
hodin
týdenní
plán
suplování ELEKTRONICKÁ
ŽÁKOVSKÁ KNÍŽKA
jídelní
lístek

Základní škola Meteorologická
Meteorologická 181
142 00 Praha 4 – Libuš

tel.: 242 446 611

 
childrens ZŠ Meteorologická - úvodní strana