2.A

HEZKÉ PRÁZDNINY

VÁM PŘEJE

2.A  a  Š. Šedinová

Opět se sejdeme 3.9.2018. Ale to už budeme třeťáci.

Výlet do "Perníkové chaloupky"...

... a na hrad Kunětická hora.

A DALŠÍ HOKUS POKUS

Jak nafouknout balonek

Nejprve se vsype do lahve prášek č. 1.

Pak se nasype tajný prášek č. 2.

Naleje se tekutina, bez které by nevznikl život na Zemi.

A již se balonek nafukuje.

CYKLOJÍZDA

KDO ZVÍTĚZIL? VŠICHNI ÚČASTNÍCI!

KOUZLA?     ČÁRY?     POKUSY?

NAŠÍ PANÍ UČITELKY. 

Projekt - Zdravá svačina

Návštěva dětí z MŠ

McDonald cupu se zúčastnili i dva zástupci z naší třídy.

Kluci bojovali a skončili na krásném čtvrtém místě!

Penthea - záchrana zvířat

Zayferus - ukázka dravců

Viděli jsme, jak draví ptáci loví a čím se živí. Také jsme se dozvěděli, že starat se o dravce není vůbec jednoduché.

Velikonoční mazanec od paní učitelky

Než nás paní učitelka stihla vyfotografovat, už byl snědený.

Noc s Andersenem

Výlet - Velikonoce na statku

Seznámili jsme se s velikonočními tradicemi. A děvčata vědí, jaké mašle dát chlapcům. 

Pohádka - Princezna na hrášku

Plavu, plaveš, plaveme

Plavecký výcvik

Co dokáže voda

 

Příroda kolem nás 

Vážení rodiče,
od pátku 16.2.2018 bude naše třída jezdit na plavecký výcvik. Zasílám vám seznam věcí, které děti potřebují, a informace o organizaci.
Š. Šedinová

SEZNAM VĚCÍ S SEBOU:
1) Plavky v igelitovém sáčku
2) Plavecká čepice
3) Ručník
4) Gumové přezůvky k bazénu (žabky, pantofle)
5) Sprchový šampón
6) Hřeben
Děvčata s delšími vlasy: vlasy stažené do culíku gumičkou !
Veškeré potřeby dejte, prosím, dětem do igelitové tašky, která bude v batůžku společně s pitím a kapesníky. Doporučuji i malou svačinu po plavání.
Každý pátek od 16.2.2018 budeme mít sraz před školou v 7:45 h. Na plavání budeme jezdit MHD. Vracet se budeme kolem 11:00 h. Po návratu se budou děti určitě věnovat vydatné svačině.

Pprojekt 

Náměstí - místo setkávání

Na co jsme se celý prosinec těšili?

Až si ozdobíme stromeček a kamarádům a kamarádkám pod něj nadělíme dárečky!!


Vánoční hvězda

Sportovní den

Bili jsme se jako lvi.....

... a ... ani jsme tomu nemohli uvěřit!

Zvítězili jsme!!!

Jako odměnu jsme zízkali sladký medovník.

KRÁSNÉ VÁNOCE A ÚSPĚŠNÝ NOVÝ ROK 2018

PŘEJE                         2.A   A   Š. ŠEDINOVÁ

 

Mobilní planetárium - Astronomie pro děti

Tentokrát jsme se vypravili do vesmíru. Zatím jenom na zkoušku. Ale kdo ví..... za pár let....

V nafukovací kupoli jsme se dívali na hvězdy a souhvězdí, planety i měsíce. Jenom škoda, že tam byla tma, jinak bychom byli na fotografii lépe vidět.

Představení Vánoční kabaret

Dozvěděli jsme se, s jakými nadpřirozenými bytostmi se děti, ale i hospodyňky, mohly dříve setkat. Na kázeň i na úklid dohlíželi Barbory, Lucky, Ambrož a Perechty. Pro hodné děti měli sladkou odměnu, na zlobivé si nosili metličky.

 

Ve školním kole Vánoční noty jsme byli více než úspěšní. 

Přátelství, kamarádství, osamělost

Preventivní program Prev-Centra

 

Projekt ČTENÍ POMÁHÁ

Děti se mohou zapojit do charitativního projektu.

Čtením knih „vydělávají peníze“ a mohou rozhodnout, na který konkrétní projekt přispějí. Více informací na  www.ctenipomaha.cz/cs/ o-projektu.

 

Dny pro záchranu života

Zachraňovali jsme životy spolužáků a spolužaček i náhodných nešiků. 

Naštěstí jenom cvičně.

AJ - skupina Martina Šrámka

Dne 30.10. píšeme testík na množné číslo. V testu budou použita i slovíčka z prvních tří lekcí, zejména psaní čísel a dále slovíčka - CAT, DOG, FISH, PIG, COW, BANANA, APPLE, PEAR a CHILDREN. Čtvrtou lekci v učebnici přeskočíme, neboť ji napovažuji za vhodnou pro druhý ročník. Přeji hodně štěstí v testu a pěkné podzimní prázdniny!

Den jazyků 

Dozvěděli jsme se plno nových věcí o různých zemích a jazycích, jakými se v nich mluví.

Týden mobility

Počítali jsme auta, chodce, autobusy,.... Čeho bylo nejvíce?

Aut. V pátek jich během 15 minut kolem naší školy projelo 500.

V novém školním roce nás přivítal nový pan ředitel.

Náš první výrobek - kočičky s bonbónky.

Akce třídy

Přesunuto na jiný termín. Přátelství, kamarádství, osamělost - prevent. program - zdarma

29.9. Den jazyků

3. - 6.10. Sběr papíru a plastových víček

17.10. Dny pro záchranu života - 60,- Kč

21.11. Přátelství, kamarádství, osamělost - prevent. program - zdarma

5.12. Vánoční kabaret - KC-12 - cena: 60,- Kč

8.12. Vánoční dílna

15.12. Mobilní planetárium - Astronomie pro děti - cena: 80,- Kč

18.12. Sportovní den - 8:00 - 9:40 h

20.12. Vánoční hvězda od 15:30 h

12.2. Příroda kolem nás - ag. Penthea - cena: 40 Kč,-

13.2. Co dokáže voda - Toulcův dvůr - cena: 80,- Kč (Program probíhá v interiéru. Děti se mohou zmáčet, je vhodné vzít s sebou náhradní oblečení.)

19.3. O princezně na hrášku - divadlo - cena 80,-Kč.

20.3. Velikonoce na statku - výlet - cena: 380,- Kč, 8:00 - 12:15 (12:45). Akce musí být uhrazena již začátkem měsíce března.

3.4. Spolupráce a komunikace, preventivní blok, Prev-Centrum, ve třídě, zdarma

10.4. Zayferus - ukázka dravců, cena: 80,- Kč

16.4. Záchrana zvířat - ag. Penthea - zdarma

30.4. Ředitelské volno

 7.5. Ředitelské volno

 5.6. Výlet s 2.B - "Perníková chaloupka" a hrad Kunětická hora

Vážení rodiče,
od druhého pololetí budou pozdní příchody a kázeňské přestupky řešeny následovně:

Pozdní příchody
I. Stupeň (1. – 4. ročník)
- 5 pozdních příchodů – schůzka rodičů s třídním učitelem
- 10 pozdních příchodů – 2. výzva rodičům k podání vysvětlení – přítomnost výchovné komise školy
- 13 pozdních příchodů – bude řešeno s příslušnými orgány
Kázeňská opatření se za pozdní příchody neudělují!
Kázeňské přestupky – váha 1 a 2
Používá se klasifikace kázeňských přestupků dle „váhy 1“ a „váhy 2“
Kázeňské přestupky „váhy 1“ jsou klasifikovány jako přestupky lehčího významu –zapomínání, poškození cizího majetku menšího rázu, pozdní omlouvání absence, běžné zlobení a vyrušování…
(1 přestupek = 1 bod)
Kázeňské přestupky „váhy 2“ jsou klasifikovány přestupky, kterými žák ohrozil zdraví ostatních, výrazně poškodil majetek žáků nebo školy, narušoval opakovaně a významně průběh vyučování, neomluvil absenci v hodině…(1 přestupek = 2 body)
Kázeňská opatření – bodový systém
- 10 bodů – napomenutí třídního učitele
- 15 bodů – důtka třídního učitele
- 20 bodů – důtka ředitele školy
Kázeňská opatření a počet bodů se vztahuje na jedno pololetí. Novým pololetím žák začíná s nulovým počtem bodů. Při mimořádných kázeňských přestupcích může třídní učitel nebo ředitel školy udělit vyšší kázeňské opatření, bez ohledu na aktuální počet bodů.

 Učivo:

Český jazyk
Základní okruhy:
čtení pozorné, plynulé, s porozuměním (přiměřených textů)
základní techniky mluveného projevu – vyjadřování závislé na komunikační situaci (pozdrav, oslovení, omluva, vypravování,...)
písemný projev – úhledný a čitelný, formální úprava textu, adresa, pozdrav, dopis,...
poslech a přednes vhodných literárních textů
volná reprodukce přečteného nebo slyšeného textu, dramatizace
druhy vět podle postoje mluvčího
slovo, slabika, hláska
abeceda
psaní i/y po měkkých a tvrdých souhláskách
slabiky dě, tě, ně
psaní ú/ů
slovní druhy – podstatná jména, slovesa, předložky, spojky
věta jednoduchá a souvětí


Matematika 
Základní okruhy
obor přirozených čísel 0 – 100 (spočítá, vytvoří, přiřadí, zobrazí, porovná a zapíše)
zápis čísla v desítkové soustavě, práce s číselnou osou
sčítání a odčítání zpaměti včetně přechodu přes desítku
násobení a dělení zpaměti v oboru násobilek do 5
slovní úlohy se sčítáním, odčítáním, násobením, dělením a porovnáváním; o n více/méně, n krát vice/ méně
orientace v čase, čtení časových údajů z hodin
rozpoznání, pojmenování, modelování základních geometrických útvarů


Člověk ve světě
Základní okruhy
městská část Praha – Libuš, místní krajina, orientace v krajině, působení lidí na krajinu, minulost a současnost
dopravní výchova
rodina, soužití a chování lidí – vztahy, role, práce, mezilidské vztahy, osobní bezpečí
látky a jejich vlastnosti, třídění látek
živá příroda – známí živočichové a rostliny
orientace v čase – hodiny, měsíce
lidské tělo – základní stavba, péče o zdraví, zdravá výživa
pěstování rostlin – péče o pokojové rostliny

Společná kritéria hodnocení:
písemné testy hodnocené v %
ověřování znalostí písemnou a ústní formou
aktivní účast v hodinách
plnění individuálních i skupinových úkolů
vedení sešitů, portfolia a pracovních sešitů
aktivní přístup k plnění zadané práce
domácí úkoly
příprava na hodinu (pomůcky)
udržování pořádku na pracovním místě
Čj – prezentace četby 1x za pololetí - dobrovolné

Kritéria hodnocení TV

Výborně – žák si plní své povinnosti, řídí se pokyny vyučujícího Tv, chápe smysl všech částí vyučovací hodiny (rozcvičení, nástup, …), pravidelně nosí cvičební úbor včetně vhodné obuvi, chová se jako sportovec (v zásadách fair play), snaží se o zlepšení vlastních výkonů. Respektuje své spolužáky i učitele a dodržuje zásady bezpečnosti.
Chvalitebně – Žák si většinou plní své povinnosti, má někdy problém soustředit se pouze na sebe a pokyny vyučujícího, někdy se nechá rozptylovat při rozcvičení nebo ostatních činnostech, občas zapomene cvičební úbor a vhodnou obuv. Jeho výkony ho občas zajímají pouze v činnostech, které ho baví.
Dobře – Sport není pro žáka to pravé. Často zapomíná cvičební úbor nebo vhodnou obuv. Zlepšení jeho vlastních výkonů ho příliš nezajímá. Nerozumí příliš smyslu rozcvičení ani ostatních činností při hodině. Jeho zájem o dění při vyučování i zlepšení vlastních výkonů není příliš velký.
Dostatečně – Nejen, že žák často zapomíná cvičební úbor nebo vhodnou obuv, ale i jeho přístup k hodinám Tv není na požadované úrovni. Cvičí s velkou nechutí k veškerých pohybovým aktivitám a často pouze na příkaz učitele Tv. Neuznává ani nutnost respektovat pravidla sportovního a slušného jednání.

Kritéria hodnocení Vv

aktivní účast v hodinách
plnění individuálních i skupinových úkolů
aktivní přístup k plnění zadané práce
příprava na hodinu (pomůcky)
udržování pořádku na pracovním místě

Kritéria hodnocení - Hv

aktivní účast na společných činnostech, spolupráce, domácí příprava (připravenost na hodinu – učebnice, sešit, případně aktualita, projekt apod.)
vedení sešitu
znalost hudebních pojmů, s nimiž se v hodině běžně pracuje
realizace vybrané písně dle individuálních schopností a dovedností ve skupině spolužáků či jednotlivě (zpěvem, pohybem, doprovodným rytmem, přehráním melodie apod.)
rozeznání vybraných hudebních nástrojů (dle vyobrazení či ze znějící hudby), rozpoznání skladeb vybraných hudebních skladatelů na základě poslechu
orientace v zápisu písně (na kolik dob se počítá, jaké je tempo písně, zda melodie stoupá či klesá, jaká je dynamika písně, na kterou dobu píseň začíná, zda se sloka opakuje - repetice apod.)
veškeré výstupy z předmětu jsou hodnoceny známkou s váhou 1
 

Na výuku budou děti potřebovat:

1. Školní aktovku
2. Penál - v něm: tužky č. 2 – 3ks, ořezávátko, pastelky, pravítko (15 – 20 cm), kovové nůžky s kulatou špičkou, pero (nejlépe bombičkové s klasickým hrotem), tyčinkové lepidlo
3. Kufřík na výtvarnou výchovu - v něm: hadřík, kelímek, vodové barvy (nejlépe české výroby), voskovky (nejlépe české výroby), modelovací hmota, štětce – 3 ks - různé síly
4. Pracovní halenu nebo zástěrku
5. Desku (podložku) na modelování
6. Cvičební úbor (libovolné tričko, sportovní kalhoty, sportovní obuv se světlou podrážkou)               
7. Polštářek na sezení na zemi
8. Přezůvky
9. Desky na sešity
10. Úkolníček                                                                         

Informace k výuce anglického jazyka - skupina Martin Šrámka

V tomto školním roce budete potřebovat učebnici, pastelky, ořezávátko a dva malé linkované sešity (doporučuji 544). Přeji úspěšný školní rok!

Aj - Mgr. E. Šveňkové - jeden linkovaný sešit A5 (linky podle potřeby dětí)

Důležité termíny 2017 – 2018:
Státní svátek – 28.9.2017
Podzimní prázdniny - 26. a 27.10.2017
Státní svátek – 17.11.2017

Třídní schůzky - 6.12.2017
Vánoční prázdniny - 23.12.2017 až 2.1.2018
Vyučování začne 3.1.2018
Vysvědčení za první pololetí bude vydáno  31.1.2018 
Jednodenní pololetní prázdniny - 2.2.2018
Jarní prázdniny - 5. - 11.2.2018
Velikonoční prázdniny - 29. - 30.3.2018
Státní svátek – 2.4.2018
Třídní schůzky - 4.4.2018

Státní svátek – 1.5.2018
Státní svátek – 8.5.2018
Závěrečné vysvědčení bude vydáno - 29.6.2018
 

rozvrh
hodin
týdenní
plán
suplování ELEKTRONICKÁ
ŽÁKOVSKÁ KNÍŽKA
jídelní
lístek

Základní škola Meteorologická
Meteorologická 181
142 00 Praha 4 – Libuš

tel.: 242 446 611

 
childrens ZŠ Meteorologická - úvodní strana