2.A

Dny pro záchranu života

Zachraňovali jsme životy spolužáků a spolužaček i náhodných nešiků. 

Naštěstí jenom cvičně.

AJ - skupina Martina Šrámka

Dne 30.10. píšeme testík na množné číslo. V testu budou použita i slovíčka z prvních tří lekcí, zejména psaní čísel a dále slovíčka - CAT, DOG, FISH, PIG, COW, BANANA, APPLE, PEAR a CHILDREN. Čtvrtou lekci v učebnici přeskočíme, neboť ji napovažuji za vhodnou pro druhý ročník. Přeji hodně štěstí v testu a pěkné podzimní prázdniny!

Den jazyků 

Dozvěděli jsme se plno nových věcí o různých zemích a jazycích, jakými se v nich mluví.

Týden mobility

Počítali jsme auta, chodce, autobusy,.... Čeho bylo nejvíce?

Aut. V pátek jich během 15 minut kolem naší školy projelo 500.

V novém školním roce nás přivítal nový pan ředitel.

Náš první výrobek - kočičky s bonbónky.

Akce třídy

Přesunuto na jiný termín. Přátelství, kamarádství, osamělost - prevent. program - zdarma

29.9. Den jazyků

3. - 6.10. Sběr papíru a plastových víček

17.10. Dny pro záchranu života - 60,- Kč

5.12. Vánoční kabaret - KC-12 - cena: 60,- Kč

13.2. Co dokáže voda - Toulcův dvůr - cena: 80,- Kč (Program probíhá v interiéru. Děti se mohou zmáčet, je vhodné vzít s sebou náhradní oblečení.)

 

Učivo:

Český jazyk
Základní okruhy:
čtení pozorné, plynulé, s porozuměním (přiměřených textů)
základní techniky mluveného projevu – vyjadřování závislé na komunikační situaci (pozdrav, oslovení, omluva, vypravování,...)
písemný projev – úhledný a čitelný, formální úprava textu, adresa, pozdrav, dopis,...
poslech a přednes vhodných literárních textů
volná reprodukce přečteného nebo slyšeného textu, dramatizace
druhy vět podle postoje mluvčího
slovo, slabika, hláska
abeceda
psaní i/y po měkkých a tvrdých souhláskách
slabiky dě, tě, ně
psaní ú/ů
slovní druhy – podstatná jména, slovesa, předložky, spojky
věta jednoduchá a souvětí


Matematika 
Základní okruhy
obor přirozených čísel 0 – 100 (spočítá, vytvoří, přiřadí, zobrazí, porovná a zapíše)
zápis čísla v desítkové soustavě, práce s číselnou osou
sčítání a odčítání zpaměti včetně přechodu přes desítku
násobení a dělení zpaměti v oboru násobilek do 5
slovní úlohy se sčítáním, odčítáním, násobením, dělením a porovnáváním; o n více/méně, n krát vice/ méně
orientace v čase, čtení časových údajů z hodin
rozpoznání, pojmenování, modelování základních geometrických útvarů


Člověk ve světě
Základní okruhy
městská část Praha – Libuš, místní krajina, orientace v krajině, působení lidí na krajinu, minulost a současnost
dopravní výchova
rodina, soužití a chování lidí – vztahy, role, práce, mezilidské vztahy, osobní bezpečí
látky a jejich vlastnosti, třídění látek
živá příroda – známí živočichové a rostliny
orientace v čase – hodiny, měsíce
lidské tělo – základní stavba, péče o zdraví, zdravá výživa
pěstování rostlin – péče o pokojové rostliny

Společná kritéria hodnocení:
písemné testy hodnocené v %
ověřování znalostí písemnou a ústní formou
aktivní účast v hodinách
plnění individuálních i skupinových úkolů
vedení sešitů, portfolia a pracovních sešitů
aktivní přístup k plnění zadané práce
domácí úkoly
příprava na hodinu (pomůcky)
udržování pořádku na pracovním místě
Čj – prezentace četby 1x za pololetí - dobrovolné

Kritéria hodnocení TV

Výborně – žák si plní své povinnosti, řídí se pokyny vyučujícího Tv, chápe smysl všech částí vyučovací hodiny (rozcvičení, nástup, …), pravidelně nosí cvičební úbor včetně vhodné obuvi, chová se jako sportovec (v zásadách fair play), snaží se o zlepšení vlastních výkonů. Respektuje své spolužáky i učitele a dodržuje zásady bezpečnosti.
Chvalitebně – Žák si většinou plní své povinnosti, má někdy problém soustředit se pouze na sebe a pokyny vyučujícího, někdy se nechá rozptylovat při rozcvičení nebo ostatních činnostech, občas zapomene cvičební úbor a vhodnou obuv. Jeho výkony ho občas zajímají pouze v činnostech, které ho baví.
Dobře – Sport není pro žáka to pravé. Často zapomíná cvičební úbor nebo vhodnou obuv. Zlepšení jeho vlastních výkonů ho příliš nezajímá. Nerozumí příliš smyslu rozcvičení ani ostatních činností při hodině. Jeho zájem o dění při vyučování i zlepšení vlastních výkonů není příliš velký.
Dostatečně – Nejen, že žák často zapomíná cvičební úbor nebo vhodnou obuv, ale i jeho přístup k hodinám Tv není na požadované úrovni. Cvičí s velkou nechutí k veškerých pohybovým aktivitám a často pouze na příkaz učitele Tv. Neuznává ani nutnost respektovat pravidla sportovního a slušného jednání.

Kritéria hodnocení Vv

aktivní účast v hodinách
plnění individuálních i skupinových úkolů
aktivní přístup k plnění zadané práce
příprava na hodinu (pomůcky)
udržování pořádku na pracovním místě

Kritéria hodnocení - Hv

aktivní účast na společných činnostech, spolupráce, domácí příprava (připravenost na hodinu – učebnice, sešit, případně aktualita, projekt apod.)
vedení sešitu
znalost hudebních pojmů, s nimiž se v hodině běžně pracuje
realizace vybrané písně dle individuálních schopností a dovedností ve skupině spolužáků či jednotlivě (zpěvem, pohybem, doprovodným rytmem, přehráním melodie apod.)
rozeznání vybraných hudebních nástrojů (dle vyobrazení či ze znějící hudby), rozpoznání skladeb vybraných hudebních skladatelů na základě poslechu
orientace v zápisu písně (na kolik dob se počítá, jaké je tempo písně, zda melodie stoupá či klesá, jaká je dynamika písně, na kterou dobu píseň začíná, zda se sloka opakuje - repetice apod.)
veškeré výstupy z předmětu jsou hodnoceny známkou s váhou 1
 

Na výuku budou děti potřebovat:

1. Školní aktovku
2. Penál - v něm: tužky č. 2 – 3ks, ořezávátko, pastelky, pravítko (15 – 20 cm), kovové nůžky s kulatou špičkou, pero (nejlépe bombičkové s klasickým hrotem), tyčinkové lepidlo
3. Kufřík na výtvarnou výchovu - v něm: hadřík, kelímek, vodové barvy (nejlépe české výroby), voskovky (nejlépe české výroby), modelovací hmota, štětce – 3 ks - různé síly
4. Pracovní halenu nebo zástěrku
5. Desku (podložku) na modelování
6. Cvičební úbor (libovolné tričko, sportovní kalhoty, sportovní obuv se světlou podrážkou)               
7. Polštářek na sezení na zemi
8. Přezůvky
9. Desky na sešity
10. Úkolníček                                                                         

Informace k výuce anglického jazyka - skupina Martin Šrámka

V tomto školním roce budete potřebovat učebnici, pastelky, ořezávátko a dva malé linkované sešity (doporučuji 544). Přeji úspěšný školní rok!

Aj - Mgr. E. Šveňkové - jeden linkovaný sešit A5 (linky podle potřeby dětí)

Důležité termíny 2017 – 2018:
Státní svátek – 28.9.2017
Podzimní prázdniny - 26. a 27.10.2017
Státní svátek – 17.11.2017

Třídní schůzky - 6.12.2017
Vánoční prázdniny - 23.12.2017 až 2.1.2018
Vyučování začne 3.1.2018
Vysvědčení za první pololetí bude vydáno  31.1.2018 
Jednodenní pololetní prázdniny - 2.2.2018
Jarní prázdniny - 5. - 11.2.2018
Velikonoční prázdniny - 29. - 30.3.2018
Státní svátek – 2.4.2018
Třídní schůzky - 4.4.2018

Státní svátek – 1.5.2018
Státní svátek – 8.5.2018
Závěrečné vysvědčení bude vydáno - 29.6.2018
 

rozvrh
hodin
týdenní
plán
suplování ELEKTRONICKÁ
ŽÁKOVSKÁ KNÍŽKA
jídelní
lístek

Základní škola Meteorologická
Meteorologická 181
142 00 Praha 4 – Libuš

tel.: 242 446 611

 
childrens ZŠ Meteorologická - úvodní strana