2.B

 

ŘÍJEN

Máme podzim a ve třídě jsme zaslechli dupot!


 

Dny pro záchranu života v naší třídě.


 

Všechno nejlepší k svátku Terezko!


 

  • Podzimní sběr papíru je za námi. Naše třída se umístila na krásném šestém místě. Našimi nejlepšími sběrači jsou: Anička B., Honzík V. a Honzík T.. Děkujeme!!

Druhy vět nám nedělají žádný problém, i když se nám zamotají slova!

Máme nového kamaráda PANA ŽALUDA :-)

 

Dnes nás přijel navštívit Bibliobus Oskar.Nastal čas podzimu, začalo padat listí, a proto se Kvak a Žbluňk rozhodli začít hrabat...

  • V pondělí 9. 10. bude závěrečný sběr víček :-).

Ve třídě nám začalo padat listí!


Naše princeznička poztrácela korále - přepis

  • Sběr papíru a plastových víček 3.-6.10.2017 - 7:30- 7:55 zadní trakt u Školní jídelny.


    ZÁŘÍ

  • V pátek 29.9. jsme se zúčastnili celoškolního Dne jazyků! 
     

Kuba má zítra narozeniny! 
Popřáli jsme mu hodně štěstí, spoustu kamarádů a ať mu to jde dobře ve škole.
A moc děkujeme za dort, byl výborný :-).


Jezdíme bezpečně!!

V 2.B nám svítí sluníčko!

Táborák pro přátele školy

Logická olympiáda

Staré pověsti české

  • HUDEBNÍ VÝCHOVA - nelinkovaný malý sešit.

Učivo:

Český jazyk
Základní okruhy:
čtení pozorné, plynulé, s porozuměním (přiměřených textů)
základní techniky mluveného projevu – vyjadřování závislé na komunikační situaci (pozdrav, oslovení, omluva, vypravování,...)
písemný projev – úhledný a čitelný, formální úprava textu, adresa, pozdrav, dopis,...
poslech a přednes vhodných literárních textů
volná reprodukce přečteného nebo slyšeného textu, dramatizace
druhy vět podle postoje mluvčího
slovo, slabika, hláska
abeceda
psaní i/y po měkkých a tvrdých souhláskách
slabiky dě, tě, ně
psaní ú/ů
slovní druhy – podstatná jména, slovesa, předložky, spojky
věta jednoduchá a souvětí


Matematika

Základní okruhy
obor přirozených čísel 0 – 100 (spočítá, vytvoří, přiřadí, zobrazí, porovná a zapíše)
zápis čísla v desítkové soustavě, práce s číselnou osou
sčítání a odčítání zpaměti včetně přechodu přes desítku
násobení a dělení zpaměti v oboru násobilek do 5
slovní úlohy se sčítáním, odčítáním, násobením, dělením a porovnáváním; o n více/méně, n krát vice/ méně
orientace v čase, čtení časových údajů z hodin
rozpoznání, pojmenování, modelování základních geometrických útvarů


Člověk ve světě
Základní okruhy
městská část Praha – Libuš, místní krajina, orientace v krajině, působení lidí na krajinu, minulost a současnost
dopravní výchova
rodina, soužití a chování lidí – vztahy, role, práce, mezilidské vztahy, osobní bezpečí
látky a jejich vlastnosti, třídění látek
živá příroda – známí živočichové a rostliny
orientace v čase – hodiny, měsíce
lidské tělo – základní stavba, péče o zdraví, zdravá výživa
pěstování rostlin – péče o pokojové rostliny

 

Naše nejlepší zážitky z prázdnin

Začátek školního roku v tělocvičně - přivítal nás nový pan ředitel

ROZVRH 2.B, který platí od čtvrtka 7.9. najdete ZDE

Srpen

 

Ahoj druháci!!

 

 

Školní rok začíná v pondělí 4. 9. 2017 v 8:00. V 8:45 bude vyučování končit. Třída zůstává stejná jako loni.

 

 

Pozor! Děti, které budou 4.9.2017 ve škole déle, musí mít lísteček, na kterém bude napsáno, v kolik hodin půjdou domů a s kým. Samozřejmě nesmí chybět datum a podpis rodičů.

 

 

TŘÍDNÍ SCHŮZKY SE KONAJÍ VE STŘEDU 6.9. OD 17.00 HOD.

 

Důležité upozornění pro strávníky:
První den školního vyučování, tedy 4. 9. 2017, mají všichni strávnici oběd odhlášený. Pokud budete mít o oběd zájem, je třeba si jej přihlásit. Vydávání obědů je ten den od 10 do 11 hodin. Další informace k obědům naleznete
zde.

Společná kritéria hodnocení:
písemné testy hodnocené v %
ověřování znalostí písemnou a ústní formou
aktivní účast v hodinách
plnění individuálních i skupinových úkolů
vedení sešitů, portfolia a pracovních sešitů
aktivní přístup k plnění zadané práce
domácí úkoly
příprava na hodinu (pomůcky)
udržování pořádku na pracovním místě
Čj – prezentace četby 1x za pololetí - dobrovolné

Kritéria hodnocení Vv
aktivní účast v hodinách
plnění individuálních i skupinových úkolů
aktivní přístup k plnění zadané práce
příprava na hodinu (pomůcky)
udržování pořádku na pracovním místě

Kritéria hodnocení TV
Výborně – žák si plní své povinnosti, řídí se pokyny vyučujícího Tv, chápe smysl všech částí vyučovací hodiny (rozcvičení, nástup, …), pravidelně nosí cvičební úbor včetně vhodné obuvi, chová se jako sportovec (v zásadách fair play), snaží se o zlepšení vlastních výkonů. Respektuje své spolužáky i učitele a dodržuje zásady bezpečnosti.
Chvalitebně – Žák si většinou plní své povinnosti, má někdy problém soustředit se pouze na sebe a pokyny vyučujícího, někdy se nechá rozptylovat při rozcvičení nebo ostatních činnostech, občas zapomene cvičební úbor a vhodnou obuv. Jeho výkony ho občas zajímají pouze v činnostech, které ho baví.
Dobře – Sport není pro žáka to pravé. Často zapomíná cvičební úbor nebo vhodnou obuv. Zlepšení jeho vlastních výkonů ho příliš nezajímá. Nerozumí příliš smyslu rozcvičení ani ostatních činností při hodině. Jeho zájem o dění při vyučování i zlepšení vlastních výkonů není příliš velký.
Dostatečně – Nejen, že žák často zapomíná cvičební úbor nebo vhodnou obuv, ale i jeho přístup k hodinám Tv není na požadované úrovni. Cvičí s velkou nechutí k veškerých pohybovým aktivitám a často pouze na příkaz učitele Tv. Neuznává ani nutnost respektovat pravidla sportovního a slušného jednání.

Na vyučování budeme potřebovat :

Penál:
ořezané tužky 2-3 kusy
pero (nejlépe bombičkové)
ořezávátko
gumu
tyčinkové lepidlo (větší)
nůžky

Kufřík na výtvarnou výchovu:
staré triko
igelitovou podložku na lavici
kelímek na vodu
hadřík
vodové barvy
progresy
pastelky
2 - 3 štětce různé velikosti

Látkový sáček na tělesnou výchovu:
tričko
šortky
dlouhé tepláky
sportovní obuv se světlou podrážkou

Šanon na hotové práce a jedno balení euroobalů (100ks)

Důležité termíny 2017 – 2018:
Státní svátek – 28.9.2017
Podzimní prázdniny - 26. a 27.10.2017
Státní svátek – 17.11.2017
Vánoční prázdniny - 23.12.2017 až 2.1.2018
Vyučování začne 3.1.2018
Vysvědčení za první pololetí bude vydáno 31.1.2018
Jednodenní pololetní prázdniny - 2.2.2018
Jarní prázdniny - 5. - 11.2.2018
Velikonoční prázdniny - 29. - 30.3.2018
Státní svátek – 2.4.2018
Státní svátek – 1.5.2018
Státní svátek – 8.5.2018
Závěrečné vysvědčení bude vydáno - 29.6.2018

rozvrh
hodin
týdenní
plán
suplování ELEKTRONICKÁ
ŽÁKOVSKÁ KNÍŽKA
jídelní
lístek

Základní škola Meteorologická
Meteorologická 181
142 00 Praha 4 – Libuš

tel.: 242 446 611

 
childrens ZŠ Meteorologická - úvodní strana