2.B

 

 16. 9. - 20. 9.

Milí rodiče, už se učíme. Začali jsme projektem "Mraveneček". Četli jsme, pracovali s textem, počítali a zkoumali jsme mravence v encyklopedii. Některé děti stihly postavit mraveniště. V tomto týdnu se budeme věnovat i gramatice a práci v PS a také nás čekají první známky. Žádná akce se tento týden nekoná. Hezký týden.

Plán:

Čj: Slabiky, slova, věty. Vytváření vlastních vět a textů, vyprávění podle osnovy, rozšiřování slovní zásoby.  Čtení a práce s textem. Zápis slov a vět psacím písmem, práce v písance. Opis, přepis.

M: +,- v oboru 0-10, 10 - 20 opakování. +,- 0-20 s přechodem desítky, slovní úlohy.

ČvS: Škola, bezpečně do školy.

 

9. 9. - 13. 9

Milí rodiče, máme za sebou první zahřívací týden, v příštím týdnu začneme pomalu pracovat. Budeme se věnovat hlavně opakování. Čekají nás první konzultace a třídní schůzky. Pokud by si někdo ještě rozmyslel kartu ISIC, má možnost do středy. Hezký týden

11. 9. - 16. 00 hod. konzultace R - U, popř.R - Ž - U

            17. 00 hod. třídní schůzky

 

Naše nová 2. B

Ukázka tanců

 

Sprtovní den 

 

 

 

Kritéria a hodnocení v 2. ročníku

Český jazyk

Základní okruhy
• Věty podle postoje mluvčího – druhy vět, znaménka za větou
• Význam slov
• Tvrdé a měkké souhlásky, psaní i/y
• Párové souhlásky
• Abeceda
• u – ú – ů
• slovní druhy – podstatná jména, slovesa, předložky, spojky
• jména obecná a vlastní
• věta jednoduchá, souvětí
• Sloh – popis, vypravování
• Hlasité i tiché čtení s porozuměním

Kritéria hodnocení
• 4 testy za školní rok s hodnocením v %, převedených na známky – rozsah A4
• dílčí zkoušení písemné a ústní ( nejméně 4x za klasifikační období)
• Pamětná prezentace naučené poezie (1 x za čtvrtletí)
• Splnění kritérií pro vedení čtenářského deníku ( součást Portfolia) a prezentaci přečtených knih: alespoň 1 knihu za pololetí
• Vedení pracovních sešitů, sešitů a písanky, portfolia
• Plnění skupinových i individuálních úkolů - Aktivní přístup k plnění zadané práce včetně vlastního hodnocení pomocí symbolů  
• Domácí příprava ( pomůcky, úkoly)

Matematika

Základní okruhy
• Obor 0 – 100 (spočítá, vytvoří, přiřadí, zobrazí, porovná a zapíše)
• zápis čísla v desítkové soustavě, práce s číselnou osou
• Sčítání a odčítání zpaměti včetně přechodu přes desítku
• Násobení a dělení zpaměti v oboru násobilek
• Slovní úlohy se sčítáním, odčítáním, násobením, dělením a porovnáváním; o n více/méně, n krát vice/ méně
• Orientace v čase, čtení časových údajů z hodin
• Rýsování a měření úsečky
• Rozpoznání, pojmenování, modelování základních geometrických útvarů

Kritéria hodnocení
• 4 testy za školní rok s hodnocením v %, převedených na známky – rozsah A4 
• dílčí zkoušení písemné a ústní ( nejméně 4x za klasifikační období)
• Vedení pracovních sešitů a portfolia
• Plnění skupinových i individuálních úkolů - Aktivní přístup k plnění zadané práce včetně vlastního hodnocení pomocí symbolů   
• Domácí příprava ( pomůcky)

Člověk ve světě

Základní okruhy
• Domov, místo kde žijeme (Městská část Praha – Libuš, místní krajina), Česká republika – naše vlast.
• Dopravní výchova – Jsem chodec
• Rodina, soužití a chování lidí – vztahy, role, práce, mezilidské vztahy, osobní bezpečí
• Živá příroda – známí živočichové a rostliny
• Orientace v čase – hodiny, měsíce
• Lidské tělo – základní stavba, péče o zdraví, zdravá výživa
• Pěstování rostlin – péče o pokojové rostliny
• Příprava jednoduchého pokrmu, stolování

Kritéria hodnocení
• 4 testy za školní rok s hodnocením v %, převedených na známky (nebo po probraném celku), rozsah A4
• dílčí zkoušení písemné a ústní (nejméně 4x za klasifikační období)

• Vedení pracovního sešitu a portfolia
• Plnění skupinových i individuálních úkolů - Aktivní přístup k plnění zadané práce včetně vlastního hodnocení pomocí symbolů  
• Domácí příprava (pomůcky)


Společná kriteria hodnocení

Pro hodnocení žáků se v průběhu klasifikačního období používá pětistupňová klasifikační stupnice s pomocnými znaménky( + ,- )dle uvážení učitelky doplněná různými symboly (odměny razítky, obrázky – kladná motivace). Známky za práce v hodině, referáty, domácí úkoly mají poloviční váhu oproti testům a kontrolním cvičením. Na vysvědčení jsou žáci hodnocení známkami bez pomocných znamének. Výsledná známka na vysvědčení není průměrnou hodnotou známek získaných v průběhu pololetí, ale vyjadřuje dosaženou úroveň znalostí, dovedností a postojů žáka s přihlédnutím k jeho píli.
Procenta / známka:
- 100-95 % 1
- 94-90 % 1-
- 89-80 % 2
- 79-75 % 2-
- 74-60 % 3
- 59-51 % 3-

- 50-34 % 4
- 33-25 % 4-
- 24 - 0 % 5

Sebehodnocení :Žák pomocí symbolů  ,  vyjadřuje svůj pocit ze splnění zadané práce, může se vyjádřit i slovně.

Anglický jazyk 2. ročník (učebnice + PS Listen and play with animals, nakl. Nová škola, s.r.o.)

Probíraná témata:
- pozdravy, představování se (jméno, věk)
- rozšiřování základní slovní zásoby (zvířata, škola, základní přídavná jména, rodina, záliby, jídlo, pití, na farmě)
- jednoduché příkazy
- číslovky do 12
- stavba jednoduché anglické věty v přítomném čase
- porozumění základním konverzačním otázkám a tvoření kladné i záporné odpovědi na ně
- předložky místa
- slovesa mít, chtít, být, mít rád - úvod

Kritéria hodnocení (za 1 klasifikační období – pololetí):

hlavní kritéria hodnocení - váha známky 2

- 2 kontrolní testy na procenta - všichni žáci stejný obsah, rozsah a kritéria hodnocení
žáci se SVP mohou mít prodlouženou dobu na test
pomocná kritéria hodnocení - váha známky 1

- min. 3 menší písemné testy
- min. 2 ústní zkoušení – vyprávění, rozhovory, říkanky
- aktivita v hodinách
- práce ve skupinkách a ve dvojicích
- plnění domácích úkolů

Rozsah a hloubka probíraného učiva budou přizpůsobeny schopnostem žáků.

 
Kritéria hodnocení TV

Výborně – Žák si plní své povinnosti, řídí se pokyny vyučujícího Tv, chápe smysl všech částí vyučovací hodiny (rozcvičení, nástup, …), pravidelně nosí cvičební úbor včetně vhodné obuvi, chová se jako sportovec (v zásadách fair play), snaží se o zlepšení vlastních výkonů. Respektuje své spolužáky i učitele a dodržuje zásady bezpečnosti.
Chvalitebně – Žák si většinou plní své povinnosti, má někdy problém soustředit se pouze na sebe a pokyny vyučujícího, někdy se nechá rozptylovat při rozcvičení nebo ostatních činnostech, občas zapomene cvičební úbor a vhodnou obuv. Jeho výkony ho občas zajímají pouze v činnostech, které ho baví.
Dobře – Sport není pro žáka to pravé. Často zapomíná cvičební úbor nebo vhodnou obuv. Zlepšení jeho vlastních výkonů ho příliš nezajímá. Nerozumí příliš smyslu rozcvičení ani ostatních činností při hodině. Jeho zájem o dění při vyučování i zlepšení vlastních výkonů není příliš velký.
Dostatečně – Nejen, že žák často zapomíná cvičební úbor nebo vhodnou obuv, ale i jeho přístup k hodinám Tv není na požadované úrovni. Cvičí s velkou nechutí k veškerých pohybovým aktivitám a často pouze na příkaz učitele Tv. Neuznává ani nutnost respektovat pravidla sportovního a slušného jednání.

Sportovní den 1. stupeň
Oficiální zahájení: 8:05 v malé tělocvičně
Začátek: 8:15 (na stanovištích, viz. rozpis)
Konec: po poslední disciplíně, která začíná 11:35
Svačiny a pití si vezměte s sebou na stanoviště v batůžku. Žáci budou svačit v průběhu akce (tzn. není speciálně vyčleněna pauza na svačinu)
Pomůcky: vhodné oblečení dle počasí, zvlášť obuv do tělocvičen a na ven

2. 9. - 6. 9.

Milí druháčci,
těším se na vás v pondělí 2. září v 8.00hodin

Plán 1. týdne:

Pondělí:
8:15- 9.00
Slavnostní zahájení školního roku, přivítání prvňáčků.
Někteří z vás přejdou do družiny, ti z vás, kteří půjdou sami domů, musí mít lísteček od rodičů.
Oběd se bude vydávat od 10.00 - 11.00 h a musí se přihlásit.
Úterý:
8.15 - 11.40 h
Třídnické hodiny - seznámíme se se školním řádem a rozdáme si učebnice.
Středa:
8.00 - 11.40 h
1. - 3. VH - třídnické hodiny
4. VH - výuka dle rozvrhu
Čtvrtek:
8.00 -11.40 h
Výuka dle rozvrhu
Pátek:
8. 00 – 11. 40 h
Sportovní den – sportovní oblečení, svačina, pití, čip
Přeji vám krásný víkend 

První konzultace a třídní schůzky se budou konat až 11. 9. 2019

 

rozvrh
hodin
týdenní
plán
suplování ELEKTRONICKÁ
ŽÁKOVSKÁ KNÍŽKA
jídelní
lístek

Základní škola Meteorologická
Meteorologická 181
142 00 Praha 4 – Libuš

tel.: 242 446 611

 
childrens ZŠ Meteorologická - úvodní strana