2.B

 LISTOPAD

Plán na 23.11. - 27.11.

Milí rodiče, milé děti!

V minulém týdnu jsme se šťastně sešli ve třídě a započali s obvyklou každodenní prací. Opakovali a procvičovali jsme učivo probrané v uplynulém měsíci, takže můžeme pozvolna začít sbírat známky. V tomto týdnu budeme dělat na známky pouze ta cvičení, která už děti viděly/pracovaly. Bude se jednat o následující témata:

ČJ: Druhy vět. Velké písmeno na začátku věty a znaménko na konci. Velká písmena ve vlast. jménech. Pořádek slov ve větě. Pořádek vět v textu. Diktát.

M: Pamětné +, - do 20 s přechodem 10. Sčítání a odčítání pod sebou. Slovní úlohy.

ČvS: Stromy jehličnaté a listnaté.Význam lesa.Znaky savců. Savci v podzimním lese.

Pokud nějaké téma nestihneme vyzkoušet, půjde do týdne následujícího. Budu pokračovat ve zkoušení básničky Veverka od Fr. Hrubína - uč. ČvS, str. 16 (týká se jen těch, co ještě "nebyli"). 

Každopádně není čeho se obávat. Všechna cvičení děti znají a na vypracování budou mít dostatek času. U nás každý pracuje svým tempem.

---------

Z nového učiva bychom se měli věnovat v ČJ:

Slova souznačná, protikladná, mnohoznačná - procvičování (už jsme probírali). Úplně nově - slova citově zabarvená.

MAT: GEOMETRIE - uč. str. 7  Děti budou potřebovat ořezanou tužku č. 2 a pravítko!!

ČvS: Ovoce a zelenina. Dělení ovoce a zeleniny. Ukládání/uskladňování na zimu. Význam ovoce a zeleniny. 


Informace k nástupu žáků přípravných tříd, 1. a 2. ročníku do prezenční výuky od 18. 11. 2020.

Vážení rodiče, milí žáci,
tímto bychom Vás rádi informovali o organizačních pokynech k nástupu Vašich dětí.

 1. Nástup do školy

  •   Škola je otevřena od 7:30.

     Vstup do budovy bude koordinovaný (po 20 dětech).
  •   Před budovou školy je doporučeno se shlukovat pouze s žáky ze stejné třídy.
 2. Bezpečnostní opatření školy

  •   Ve škole je k dispozici volně dostupná dezinfekce na ruce (ve třídách, na toaletách a chodbách)

     Žáci mají po celou dobu pobytu v budově školy roušku, v případě společných aktivit venku, kdy jsou pohromadě do 2 metrů, také.
  •   průběhu pobytu žáků ve škole bude probíhat intenzivnější větrání.
  •   Vpřípadě výskytu příznaků nachlazení (kašel, rýma, zvýšená teplota) bude neprodleně kontaktován zákonný zástupce pro vyzvednutí žáka, žák bude izolován dle interního krizového plánu školy.
  •   době přestávek budou žáci opouštět prostory třídy pouze z důvodu použití WC.
 3. Výuka prezenční formou

  •   době prezenční výuky neprobíhá vzdělávání online formou.

     Pokud se žák nemůže oficiálně účastnit prezenční výuky, je to z důvodu jeho zdravotní indispozice. Takový žák má za povinnost si látku sám doplnit a látku průběžně konzultovat s vyučujícím. Absence bude posouzena individuálně třídním učitelem.
  •   Výuka cizích jazyků proběhne bez míchání žáků z jiných tříd dle rozvrhu.
  •   Výuka tělesné a hudební výchovy nebude probíhat, náplň hodin bude kompetenci třídního učitele (bude doporučen pobyt venku).
 4. Školní družina

  •   Ranní družina nebude v provozu

     Družinu nabízíme od doby konce vyučování do 17:30 standardně (žádáme o aktualizaci časů odchodů pro lepší organizaci).
  •   Každá třída bude mít vlastní oddělení kromě PT, která bude jediná spojena pro malý počet žáků – celkem bude v provozu tedy 8 oddělení.
  •   Vychovatelky budou s dětmi do jejich odchodu – nespojuje se.
  •   Preferují se aktivity venku (dle aktuálních povětrnostních podmínek).
  •   Kroužky nebudou.
 5. Školní jídelna

 Provoz bude od 11:30 – 13:30.

  Nástup na obědy pro žáky v ŠD bude dle harmonogramu a bezpečnostních opatření ze začátku školního roku.

  Žáci, kteří nenavštěvují ŠD, jdou na oběd v doprovodu třídního učitele ihned po vyučování.

  Žáci nemají primárně přihlášen oběd, proto je třeba si ho neprodleně přihlásit, pokud máte zájem se stravovat. V případě potřeby neváhejte kontaktovat třídního učitele, případně vedení školy.

 •  S přáním hezkého dne
 • Mgr. Jaroslav Kulik, ředitel školy


13.11.

Dne 16.11. neproběhne žádná on-line výuka ani třídnická hodina.

Dne 18.11. se sejdeme ve třídě na běžné prezenční výuce podle našeho původního rozvrhu.

13.11.

Věnujte, prosím, pozornost pozvánce pana ředitele:

Vážení rodiče a přátelé školy,

tímto Vás srdečně zvu na přátelské setkání s ředitelem školy u "Čaje o páté", kde bychom diskutovali o aktuálních potřebách českého školství. Rád bych Vás tímto přizval také k přípravě ankety pro rodiče o distančním vzdělávání a spolupráce se školou během ní a znal Váš názor na způsob hodnocení, kterým by škola měla dávat žákům ideální zpětnou vazbu o dopadu učení.

Schůzka se uskuteční dne 18. 11. 2020 v 17:00 formou online na odkaze: https://meet.google.com/dpj-qrmq-ymv

Těším se na Vás.

S přáním hezkého dne

Mgr. Jaroslav Kulik, ředitel školy

---------

AJ skupina Lysenko A. Domácí úkoly na 19.11.20 1) Přečtěte si básničku Uč.str.21    2) nakreslite své rodinu a mazlíčky do sešitu.


 

12.11.

ČvS: Savci v podzimním lese - dokončení, str. 17 v uč.      Podzimní rybník - obr. na str.18 - prohlédnout,   popovídat si o něm + Význam rybníků (důležité)     Ryby a Stěhovaví ptáci - str. 19

----------

11.11.

ČJ: uč. str. 37 celá, z toho 37/4 písemně do sešitu + diktát z uč.    na str. 31, cv. 6a (také do červeného sešitu)

+ písanka str. 16 - 20

M: uč. str. 21, 22 celé (zábavička) + 23 dokončit

     PS malý zelený str. 19

--------

10.11.

ČJ: PS str. 25  +  str. 23 DÚ

M: malý zelený PS str. 16 (kdo nemá) + str. 17

     str. 18 - pouze slovní úlohy

 ---------

Milí rodiče, milé děti!

V týdnu od 9.11. do 13.11. bude probíhat on-line výuka podle stejného rozvrhu jako minulý týden.

V PO 1. VH se uvidíme/uvidíte celá třída na třídnické hodině.


AJ skupina Lysenko A. Pondělí 5 hod. (12:00-12:45) + Čtvrtek 3 hod. (10:00-10:45) Domácí úkoly 09.11.20 -1) Učebnice - str. 19 Přečtěte tato slovíčka nahlas rodičům 2 krát.
2) Prac. sešit - Cv.8 str.9 - rozmotejte zamotaná slova a oddělte je od sebe a zapište věty.

AJ - Slancová

online výuka MS Teams: pondělí 12:00 h + čtvrtek 10:00 h

Domácí úkoly:

zsmeteocz-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/monika_slancova_zsmeteo_cz/EfgYSzJlSgdBm7_76a3cKYMBnNvxucISt16zjYDn_-nYeg

Tělesná výchova (Charalambidis) 

Ahoj druháci, asi se ještě delší dobu neuvidíme. Využívejte proto každého dne, kdy vykoukne sluníčko, třeba jen ke krátké procházce venku. Nemůžete sice spolu hrát fotbal, vybíjenou, ani prohánět se po opičí dráze, ale můžete si doma zacvičit - a pozvěte k tomu rodiče. Tady máte malou inspiraci.


Od pondělí-čtvrtka je pro děti ze 4.oddělení možnost od 14h se přihlásit v teams do odpolední školní družiny.

Sledujte prosím také webové stránky 4. oddělení. Markéta

AJ p. uč. Kulikové - 9.11. 5. VH od 11:50 - 12:35, 12. 11. 3. VH od 10:00 - 10:45

(dobrovolná hodina AJ úterý 10. 11. od 14:00)

--------

5.11. 3 VH od 10:00 - 10:45

5.11.

ČvS: uč. str. 14-15 obrázek prohlédnout, popovídat si o něm

       uč. str.16, 17 "Savci v podzimním lese"

--------

4.11.

ČJ: uč. str. 38 celá, z toho cv. 3 a 5 písemně do červeného sešitu (nadepsala jsem ho a dětem rozdala)  + PÍS. str. 12-15 včetně

M: zelený PS str. 14, cv. 3 + str. 15, 16 celé  +  uč. str. 20, cv. 4, 5

-----------

3.11.

ČJ: PS str. 20, cv. 2 a 3 + str. 22 celá

M: PS bílý  str. 6, sloupec 23, 24 + uč. str. 18 a 19 celá

    malý zelený PS str. 14, cv. 1, 2


Plán na 2.11. - 6.11. 

Milí rodiče, milé děti! 

Už asi víte, že se v tomto týdnu ve třídě nepotkáme. Budeme se učit podle ROZVRHU viz níže.

----------

3.11. ČJ a M první skupina 8.00 - 9.40 h.

         ČJ a M druhá skupina 10.OO - 11.40 h.

4.11. ČJ a M druhá skupina 8.00 h. - 9.40 h.

         Karate od 10.00 - 10.45 h.

         ČJ a M první skupina 10.55 - 11.40 h.

5.11. ČvS první skupina 8.00 h. - 8.45 h.

         ČvS druhá skupina 9.00 h. 9.45 h.

6.11. AJ od 10.00 náhradní termín za pondělí 2.11. pro skupinu p. uč. Kulikové

Každé pondělí od 9.00 hod. a každý čtvrtek od 10.00 hod mají děti s OMJ ještě online výuku ČJ!! Jedná se o Honzíka Hoang a Bebe Tran. Tyto hodiny vede pí Kateřina Francová.

Družina nabízí možnost práce s dětmi každé úterý a čtvrtek od 14:00 - 15:30 v aplikaci Microsoft Teams v 8. oddělení ŠD

---------

AJ poddělení ŠD. uč. Kulikové - 2.11. 5. VH od 11:50 - 12:35 (náhradní termín 6.11. od 10.00)

                                                5.11. 3 VH od 10:00 - 10:45

AJ skupina Lysenko A.  Pondělí 5 hod. (12:00-12:45) + Čtvrtek 3 hod. (10:00-10:45) 

Domácí úkoly od 02.11.20 - 06.11.20 ZDE


ŘÍJEN 

22.10.

ČvS: Práce s učebnicí - Houby str. 12, Význam lesa str.13


21.10.

ČJ: PS 20/1   uč. 31/4   PÍS: 9, 10, 11

M: PS bílý - str. 6, sloupec 22   uč. str. 17 celá  


20.10.

Dnes jsme úspěšně započali s výukou on line.

ČJ: Věta přací - uč. str. 28 + 29  PÍS.-str. 8

M: PS bílý - str. 6, sloupec 21   velká uč. str. 16

Budu na stránky třídy pravidelně vyvěšovat kam až jsme došli, aby všechny děti, které se z nějakého důvodu nepřipojily, mohly pokračovat s námi a nezaostávaly.   

 Baš.

 ------------

Milí rodiče, milé děti!

Online ČJ, M a ČvS v týdnu od 19.10. do 23.10.

20.10. ČJ a M první skupina 8.00 - 9.40 h.

          ČJ a M druhá skupina 10.OO - 11.40 h.

21.10. ČJ a M druhá skupina 8.00 h. - 9.40 h.

           ČJ a M první skupina 10.00 - 11.40 h.

22. 10. ČvS první skupina 8.00 h. - 8.45 h.

            ČvS druhá skupina 9.00 h. 9.45 h.

Každé pondělí od 9.00 hod. mají děti s OMJ ještě online výuku ČJ!! Je to Honzík Hoang a Bebe Tran.

-----------

Rozdělení dětí do skupin:

I. skupina - Bedrníček, Hlavničková, Honzík Hoang, Jelínková, Krejná, Krejný, Lišková, Měšťan, Mostová, David Nguyen 

II. skupina -Laura Nguyen, Kevin Nguyen, Rezek, Růžička, Toms, Bebe Tran Nguyen, Trefil, Vyk, Xu Yanxi  


Dobrý den, vážení rodiče, 

online hodiny AJ ve skupině s paní učitelkou Mgr. Michaelou Kulikovou v období od 19. 10. - 23. 10. budou probíhat ve stejné dny a hodiny.. 

Pondělí - 5. vyuč. hodina

Čtvrtek - 3. vyuč. hodina

Děkuji, krásný den, 

s pozdravem Michaela Kuliková.


Vážení rodiče a milí žáci,dovolte mi informovat Vás o rozvrhu online hodin AJ skupina Lysenko A., které proběhnou od 19.10.20 – do odvolání:Třída 2B Pondělí 5 hod. (12:00-12:45) + Čtvrtek 3 hod.  (10:00-10:45)   Domácí úkoly na 19.10.20 - 02.11.20 ZDE            


AJ - Slancová

online výuka MS Teams: pondělí 12:00 h + čtvrtek 10:00 h

Domácí úkoly:

zsmeteocz-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/monika_slancova_zsmeteo_cz/EfgYSzJlSgdBm7_76a3cKYMBnNvxucISt16zjYDn_-nYeg


14.10./II.

Vzdělávání online začne zítra v 10 hodin, a to angličtinou. Přístup mají všechny děti nalepený v notýsku.

AJ bude probíhat v pondělí a ve čtvrtek dle běžného rozvrhu. Děti jsou rozděleny do tří skupin, takže se budou vzdělávat ve svých skupinách, se svými angličtinářkami.

----------------

14.10.

Milí rodiče, milé děti!

Tak už je to tady, zas máme zavřenou školu. Netěší to asi nikoho z nás, ale musíme se s tímto faktem vyrovnat a hlavně NEDAT SE OTRÁVIT.

Budeme se setkávat zde, na stránkách třídy, jak už jsme všichni zvyklí. Mimo to nás čeká setkávání on-line, které bych chtěla rozjet od úterý 20.10. Každopádně detaily upřesním v pondělí každému z vás.

Teď tedy co mají děti dělat do pátku + v pondělí:

ČJ: Věta přací - uč. str. 28, 29 + PS str. 18, 19, 20.

      písanka str. 6 (písmeno u), str. 7 celá.

M: Velá zelená pracovní učeb. str. 15, 16 + malý zelený PS str. 12, 13

ČvS: Houby, Význam lesa - velká uč. str. 12 a 13.   Podélný PS str. 16, 19, 20

Některé z dětí jsou rychlejší, takže už něco ze zadaného učiva mají hotovo, a to především z ČJ a M. Ti budopu mít vyjímečně práce méně, o to víc by se měly soustředit na správné hlasité čtení s porozuměním.


Plán na 12.10 - 16.10.

ČJ: Opakování a procvičování druhů vět - uč. do str. 32, PS do str. 21, psaní a práce v "krasopísance". Důraz na plynulost čtení správnou technikou.

M: +, - pod sebou, doplňování chybějících sčítanců, počítání v tabulkách, SLOVNÍ ÚLOHY

Velká zelená prac. učebnice do str.26, malý PS (zelený) do str.16

ČvS: Lesní plody a houby. Význam lesa.

 -----------------

Středeční program ( 7.10.) s Drop-Inem děti poučil i pobavil. Všichni se snažili a hezky spolupracovali.


Plán na 5.10. - 9.10.

Tento týden ve ST budou mít děti Úvod do prevence závislostem. Program povedou lektoři org. Drop In. Konat se bude ve škole a zdarma.

ČJ: Druhy vět - uč. str. 22-31, PS str. 18-20  Začneme psát do písanky pro 2. roč., věty nacvičené ve fialové pís. na známky.

Stále procvičujeme plynulé čtení!

M: Práce na čís. ose do 100. Sčítání a odčítání do 100 BEZ PŘECHODU DESÍTEK. Sčítání a odčítání pod sebou, ale jen dvojciferné č. a jednocif. č. bez přechodu 10.

Velká zelená pracovní učebnice do str. 23.   Malý PS do str. 13

ČvS: Na procházce v lese. Stromy jehličnaté a liístnaté a poznávání jejich nejběžnějších zástupců. Stromy a keře v lese a u lesa - učebnice do str.10, podélný PS do str. 18


ZÁŘÍ

Plán na 28.9 - 2.10.

Vzhledem k tomu, že minulý týden byl kratší (ředitelský den v pá) a tento bude opět jen čtyřdenní (v po 28.9. státní svátek), budeme pokračovat v učivu naplánovaném na předchozí týden.


 

Oznámení o vyhlášení ředitelského volna

souladu s § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),

v platném znění, vyhlašuji organizačních důvodů a vzhledem k současné epidemiologické situaci

VOLNÝ DEN na pátek 25. září 2020.

Školní družina bude v provozu od 6:30 – 17:00, přihlášky je třeba odevzdat do čtvrtka, tj. 24.9.2020 do 12:00 na rcepci školy.

Školní jídelna nebude v provozu, pouze pro žáky, kteří budou ve školní družině. Ostatním se plošně odhlašuje oběd.

Aktuálně evidujeme 21 nepřítomných pedagogických zaměstnanců důsledku karantény, případně výskytu onemocnění COVID 19.

Ředitelské volno bylo projednáno se zřizovatelem Děkujeme za pochopení.

V Praze 22. 9. 2020 

Mgr. Jaroslav Kulik, ředitel školy


Plán na 21.9. - 25.9.

ČJ: Mluvíme ve větách. Pořádek Vět. Pořádek vět v příběhu. - PS od str. 15, + učebnice + PL

M: Procvičování +, - do 20 s přechodem 10. Rozklady čísel. Číselná osa 0-100. Počítání desítek. Procvičovací sešit do str 7. Velká učebnice str. 8-14.

ČvS: Dobravní prostředky. Procházka okolím školy k tématu Procházka v lese + toto téma. Jehličnaté stromy.

V tomto týdnu už děti začnou dostávat známky, nejen pochvaly za úspěch. Do eŽK ale budu psát až do pátku jen jedničky a dvojky, aby nástup byl pozvolný.


Milí rodiče,

chodíme už 2. týden do školy. Do třídy se k nám podívat nemůžete, tak aspoň obrázky, abyste viděli, jak to máme ve 2. B hezké.


Plán na 7.9. - 11.9.

Ve středu 9.9. nás čeká třídní schůzka. Sejdeme se v 17.00 hod. před školou na lavičkách. Bude prima, dorazíte-li v hojném počtu, neboť si musíme říci, co nás v tomto šk. roce čeká a jak budeme postupovat. 

Od pondělí se budeme učit normálně podle rozvrhu. Určitě budeme opakovat. Dokončíme fialovou písanku a začneme pracovat v nových PS. 


Milí rodiče,

letos budou děti mít šatní skřínky. Je proto zapotřebí opatřit ZÁMEK KE SKŘÍNCE. Nafotografovali jsme pro Vás zámek, který je pro naše skřínky vhodný, použitelný.


Dnes 2.9. všechny děti dostaly rozvrh hodin. Pracovat podle něj budeme už od pátku 4.9.


Milí rodiče, milé děti,

tak už je to konečně tady, jdeme do školy. Sejdeme se v úterý 1. září v 8 hodin v naší třídě. Společně strávíme jednu vyučovací hodinu, pak můžete odcházet s rodiči domů. Kdo půjde domů sám, musí mít lísteček podepsaný rodiči. Kdo bude chtít obědvat ve ŠJ, musí si oběd přihlásit, protože jsou pro všechny odhlášeny. Budou se vydávat od 10.00 - 11. 00 hodin.

Děti dostanou aktualizační formuláře, které je potřeba vyplnit a následující den odevzdat.

Během školní docházky musí mít každé dítě v tašce roušku hygienicky zabalenou v sáčku.

Další potřebné informace budou následovat v průběhu příštího týdne. Pokud budete mít jakékoliv dotazy, kontaktujte mne telefonicky.

Moc se těším, že se po tak dlouhé době opět sejdeme.

Vaše ZD. Baš. 

 

rozvrh
hodin
týdenní
plán
suplování ELEKTRONICKÁ
ŽÁKOVSKÁ KNÍŽKA
jídelní
lístek

Základní škola Meteorologická
Meteorologická 181
142 00 Praha 4 – Libuš

tel.: 242 446 611

 
childrens ZŠ Meteorologická - úvodní strana