2.C

Červen

Plán na 12.6. - 16.6.

V tomto týdnu žádná mimoškolní akce. Budeme psát závěrečné testy a uzavírat známky. Děti přinesou domů fotografie. Už od pondělí se bude vybírat 370,- Kč na školní výlet.

Ve všech předmětech budeme postupně dokončovat. Nově probrané učivo (po 12.6.) už ale nebude zařazováno do klasifikovaných prací. Důraz na učivo dříve probrané, pravidelné opakování a procvičování.

Dnes 5.6. si děti nalepily do notýsků info o školním výletu, na který pojedeme 23.6. Prosím rodiče o podepsání a ty rodiče, kteří se rozhodnou dítě s námi neposlat, aby připsali "dítě nepojede". To místo doplníme z jiné třídy, aby zůstala zachována cena 370,- Kč.  S pozdravem   Baš.


Plán na 5.6. - 9.6.

V tomto týdnu se nekoná žádná mimořádná akce, budeme hlavně opakovat a procvičovat probrané učivo na závěrečné testy. Obsah testů:

Čj: Práce s textem-odpovědi na otázky celou větou, vyvozování. Přepis psacím písmem. Určování podstat. jmen a sloves. Podstat. jm. obecná a vlastní. Párové souhl. Měkké a tvrdé slabiky.

M: +, - do 100 vedle sebe i pod sebou, počítání se závorkami. Násobení a dělení s č. do 4 (včetně). Slovní úlohy. Rýsování úseček, měření, porovnávání.

ČvS: Vlastní adresa (napsat formálně správně). Naše hl. město a řeka jím protékající. Rok a týden v číslech. Důležitá telef. čísla. Hodiny. Hospodářská zvířata. Hmyz. Druhy ovoce. Členové rodiny. 


Květen

Plán na 29.5. - 2.6.

Tento týden bude akční.

30.5. Fotografování tříd - cena 35,- Kč se bude vybírat až přijdou fotografie.

31.5. Cyklojízda - pro přihlášené. Bude to velká akce, účastní se i ZŠ L. Coňka a sousední anglická škola 

2.6. Školní Den dětí - učit se nebudeme vůbec, takže si děti přinesou pouze penál, svačinu, dostatek pití a čip na oběd

V týdnu mnoho učiva nestihneme. V Čj pouze vyvodíme předložky. Celkově budeme hl. procvičovat.


Plán na 22.5. - 26.5.

Čj: Slovesa. Čtení s porozuměním. Procvičování probraného učiva. Psaní v písance.

M: Procvičování probraných násobilek a dělení. Vyvození násobků 6.

ČvS: Lidská práce-dokončení.

- 30.5. Fotografování tříd

- 31.5. Cyklojízda (pro přihlášené)

- 2.6. Školní oslava Dne dětí - příspěvek 10,- Kč na odměny hrazen z tříd. fondu.


Plán na 15.5. - 19.5.

V PÁ 19.5. půjdeme na Trnkovu zahrahu 2. Děti si do školy vezmou pouze batůžek s penálem, svačinou, pitím a čipem na oběd. Počítejte, prosím, s tím, že zpět do školy se můžeme vrátit malinko později, cca o 5-10 min. (z důvodu dopravy). Vstupné 80 Kč. 40 Kč uhradí ještě Vánoční hvězda, takže budu vyvírat pouze 40 Kč.

Čj: Dokončení podstatných jmen. Procvičování doposud probraných mluvnických jevů. Stálé zdokonalování plynulosti čtení. Práce s textem.

M: vyvození násobků č. 6. Upevňování již probraných matemat. operací.

ČvS: Lidská práce... V minulém týdnu neprobráno, věnovali jsme se Dni matek.


Plán na 8.5 - 12.5.

- Ve středu 10.5. děti absolvují program Prev-Centra na téma Spolupráce a komunikace. Proběhne ve třídě od 10 hodin. Hrazeno z grantu.

- Žádná mimoškolní akce se nekoná.

Čj: Podstatná jména-seznámení, vyhledávání, doplňování do vět. Procvičování všech probraných mluvnických jevů v doplňňovačkách, diktátech, vlastních větách. Pokračování v písance-upevňování tvarů psacího písma. Čtení s porozuměním. Důraz na správnou techniku a intonaci.

M: Upevňňování nasobků a dělení č. 1 - 5. Procvičování sčítání a odčítání na různých typech příkladů.

ČvS: Lidská práce. Práce jako povinnost (zaměstnání) a jako zábava (koníček).


 Milí rodiče,

podařilo se obnovit funkci stránek naší třídy. Jsem ráda, že s vámi zas mohu být ve spojení.


Plán na 1.5. - 5.5.

V pondělí státní svátek - nejdeme do školy. Ve středu od 16.00 hod. konzultace a od 17.00 hod třídní schůzky.

V tomto týdnu si napíšeme opakovací testy na % za měsíc duben. Budou obsahovat následující učivo:

 - Čj: Krátký text - odpovědi celou větou. Doplňování y,i,í,ý po tvrdých a měkkých souhláskách, tvoření vět se slabikami bě, pě, vě, mě, párové hlásky, slova se slabikami dě,tě,ně. 

- M: +,- v oboru 0-100 v různých typech příkladů, příklady v závorkách. Násobení a dělení č. 2,3. +, - pod sebou. Slovní úloha - o kolik více, kolikrát více. Rýsování, porovnávání, měření a značení úseček.

 

- ČvS: Jarní měsíce, ptáci, kteří se vrátili z teplých krajin, jarní květiny, členové zvířecí rodiny - hosp. zvířata, užitkovost.

 


 

Duben

Plán na 10.4. - 14.4.

Čeká nás krátký týden. Ve čtrvetek 13.4. už děti nejdou do školy, budou Velikonoční prázdniny. Ve škole se sejdeme v úterý 18.4.

Žádná mimoškolní akce nebude. Ve všech předmětech budeme procvičovat a věnovat se Velikonocům. Pouze v ČJ začneme nově slabiky dě, tě, ně.


Plán na 3.4. - 7.4.

Ve středu 5.4. Velikonoční pohádka v KC 12. Vstupné 60,- Kč. Po návratu budeme sít velikonoční osení, takže už každý bude muset mít květináček a misku pod něj. Zeminu a osivo zakoupím z TF. Učit se tento den nebudeme. Děti nezapomenou svačinu, pití, čip na oběd a penál.

Čj: procvičování párových souhlásek (spodoba znělosti) a psaní měkkých a tvrdých slabik v textu, čtení s porozuměním.

M: procvičování probraného učiva, vyvození násobilky a dělení číslem 3.

ČvS: Velikonoce - zvyky a tradice.


Březen

Plán na 27.3. - 31.3.

Čeká nás akční týden. V ÚT a ve ST si napíšeme krátké opakovací testy z Čj a M.

V PÁ 31.3. pro přihlášené Noc s Andersenem od 19 hod. do SO 1.4. Děti je možno vyzvedávat od 7 hodin, nejpozději do 8 hod. S sebou do školy budou děti mít spacák, karimatku, knížku, čelovku/jinou baterku, malou 2. večeři, pití, zub. kartáček a pod., prostě jako v minulém šk. r.

V pátek dopoledne děti absolvují program k rozvíjení finanční gramotnosti Evelínko, neutrácej tolik.Vstupné 50,- Kč. Konat se bude ve škole.

Testy:  Čj - Diktát na tvrdé/měkké slabiky, dlouhá/krátká u, velká písmena na začátku jmen a vět, doplňovačka-párové hlásky p-b, d-t.      MAT - +, - do 100 na různých typech příkladů, slovní úlohy, hodiny.

 

----------------

VÝSKYT VŠÍ

Prosím všechny rodiče, aby důsledně kontrolovali dětem hlavy a v případě potřeby okamžitě zakročili.

Děkuji.

     ----------------


Plán na 20.3. - 24.3.

Tento týden budeme opakovat a procvičovat učivo probrané před prázdninami, a to jak v Čj, tak i v M. V ČvS se budeme věnovat jarní rovnodennosti a předjaří v přírodě.

Žádná mimoškolní akce se nechystá.


Plán na 6.3. - 10.3.

Čj: průběžné procvičování tvrdých a měkkých slabik - doplňovačky, vlastní věty, diktát. Sebekontrola. Párové souhlásky na konci slov a uvnitř slov (spodoba znělosti). Čtení a porozumění přečteněmu textu.

M: každodenní procvičování +, - do 100 na různých typech příkladů. Seznámení s násobením, vyvození násobků 1 a 2.

ČvS: Rok měsíc po měsíci. Kalendář. Dny v týdnu.


 

Prosím všechny rodiče o pravidelnou a důkladnou kontrolu hlav dětí, aby se nám nezačaly šířit vši.

V pátek 10.3. půjdeme do Modřanského biografu na film Zpívej. Vstupné 60 Kč hrazeno z Vánoční hvězdy.

Týden 13.3. - 17.3.2017 JARNÍ PRÁZDNINY.

 

 


Únor

Plán na 27.2. - 3.3.

Tento týden si napíšeme opakování za únor (na %). Test z ČJ vychází zcela z PS 1. díl: doplňovačka i, í/y, ý po měkkých/tvrdých souhl., slova protikladná, dopsání správné odpovědi a přepis básničky na přesnost.

V MAT pouze +, - do 100, příklady se závorkami a 1 slovní úloha. Není tam počítání pod sebou, to až v březnu.

ČvS: Všechno, co jsme se dozvěděli o našem těle a zdraví.

Žádná mimoškolní akce nás nečeká.


Plán na 20.2. - 24.2.

V pátek děti dostaly přihlášku na Noc s Andersenem. Tentokrát se bude konat div. představení ve školní tělocvičně, takže kdo se přihlásí, přinese s vyplněnou a rodiči podepsanou přihláškou 60 Kč. Přihlásit se je možné nejpozději do 24.2.

V tomto týdnu - dne 24.2. - půjdeme do KC 12 na představení Mé tělo, můj hrad. Zakončíme tak téma z ČvS o lidském těle, zdraví a zdravém živitním stylu. Vstupné 60 Kč.

-----------

Celý týden budeme pilně opakovat v únoru probrané učivo (ČJ, M, ČvS), protože v týdnu následujícím si napíšeme opakovací testy na %.

------------

Ve 3. třídě děti budou mít možnost vyjet do Srní na intenzivní výuku plavání. Vzhledem k vyšší ceně je třeba zjistit zájem zavčasu, proto vám děti přinesou průzkumový leták hned v pondělí 20.2. Pojede se jen v případě, že se přihlásí potřebný počet dětí. Prosím, prostudujte si leták a podepsaný mi pošlete zpět do skoly v případě zájmu, ale i nezájmu. Děkuji. Baš


Plán na 13.2. - 17.2.2017

V tomto týdnu nebude žádná mimořádná akce.

Čj: Procvičování psaní y, ý/i, í po tvrdých/měkkých souhláskách a správné délky samohlásek, a to podle učebnice, v PS i na prac. listu. Diktát, doplňovačky, malovaná čeština. Správný zápis vlastních vět ("sebekontrola"). Testování čtenářských kompetencí. Práce v písance.

M: +, - do 100 pamětné (formou hry), s rozkladem a pod sebou (v sešitě a v PS). Procvičování hodin - na analogových hodinách i na digitálních h. Ranní (dopolední) a odpolední čas. Rýsování a měření úseček.

ČvS: Dokončení témat týkajících se lid. těla, zdraví a zdravého životního stylu.


Vážení rodiče, 

předávám zajímavou informaci o bezplatné

pomoci s domácí přípravou v prostředí knihovny. 

 

Vážená paní ředitelko, 
chtěl bych Vám nabídnout možnost bezplatné pomoci s domácí přípravou v prostředí knihovny pro vaše žáky, zajišťované proškolenými dobrovolníky. S doučováním začínáme v lednu 2017, potrvá (nejméně) do konce školního roku. 


Jde o program Společně v knihovně, který naše organizace Nová škola, o.p.s. připravuje spolu s místní pobočkou Městské knihovny v Praze. 
Tato nabídka se týká všech dětí, které budou mít zájem, naše cílová skupina není nijak omezena. Naše nabídka je rozšířena i o specializovanou pomoc dětem s OMJ. Naši dobrovolníci procházejí školením, jak těmto dětem efektivně pomáhat s tím, s čím jim nemohou pomoci doma. Na doučování budou v průběhu školního roku navazovat další volnočasové aktivity, které pomohou dětem v další integraci. 


Co konkrétně Vašim žákům nabízíme? 
Pravidelně 1x týdně ve středu mezi 17:00 a 19:00 jsou v prostorách pobočky MKP Modřany (Vazovova 3229/1 Praha 12, cca. 50 m. od zastávky Sídliště Modřany – tram 3, 17 a 21 a bus 165) přítomni proškolení dobrovolníci. Děti, které budou chtít využít jejich pomoci, mohou přijít kdykoli v průběhu této doby. Dobrovolníci pak individuálně pomohou s čímkoli, co bude potřeba. Děti nemusí docházet pravidelně, není potřeba žádná přihláška, nabídku mohou využít kdykoli i bez předchozí domluvy. 


Velmi stojíme o spolupráci s Vaší školou. Prosíme o to, abyste s nabídkou seznámili Váš pedagogický sbor. Také bychom byli vděčni za možnost seznámit s touto nabídkou rodiče, např. distribucí informačních materiálů, prostřednictvím vašich webových stránek nebo během rodičovských schůzek. Pokud byste měli zájem, mohu k Vám přijít a program představit. Vytištěné informační letáčky mohu přinést nebo zaslat. 
Pokud máte zájem o spolupráci nebo byste se chtěli o programu dozvědět více, napište prosím email na tuto adresu nebo kontaktujte koordinátora na telefonním čísle 737 544 773. Více informací najdete na také na našich internetových stránkách www.novaskolaops.cz/svk
Na programu spolupracuje Nová škola, o.p.s, s Městskou knihovnou v Praze, záštitu a odbornou pomoc zajišťuje Národní knihovna České republiky a Katedra primární pedagogiky Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy. Projekt je financován z prostředků ESF v rámci Operačního programu Praha – pól růstu a státního rozpočtu ČR. 


Těším se na spolupráci, 
Michal Kryl 
koordinátor programu 
email: michal.kryl@novaskolaops.cz 
telefon: 737 544 773


Plán na 6.2. - 10.2.

V tomto týdnu nebude žádná mimořádná akce.

Čj: Psaní a doplňování y, ý/i, í do slov po tvrdých/měkkých souhláskách. Dokončování 1. písanky. Stálé zdokonalování plynulosti čtení - čítanka. Práce s textem, vyvozování, odpovědi celou větou - PL. Diktát.

M: +, - do 100 s přechody desítek, a to s rozkladem i pod sebou. Procvičování času na hodinách, čas dopolední i čas odpolední.

ČvS: Naše tělo. Zdraví, nemoc, úraz. Zdravý životní styl.


Leden

Plán na 30.1 - 3.2.

V pondělí proběhne ve třídě program primární prevence - dopravní výchova. V úterý 31.1. si rozdáme vysvědčení - každé dítě na něj potřebuje pevné desky. Až si ho prohlédnete, vraťte do školy. Prosím nepoškodit, jinak bude problém s dotisknutím 2. pololetí. V pátek 3.2. je pololetní volno, do školy se nejde.

Čj: Psaní i, í po měkkých souhláskách. Čtení článků o zimě. Sloh z minulého týdne (bude-li méně nemocných), totéž diktát.

M: +, - do 100 s rozkladem i nácvik pod sebou. Slovní úlohy. Geometrie.

ČvS: Zima-opakování. Naše tělo - části těla, hlavy, prsty (názvy).


Plán na 23. - 27.1.

 

V PO jdeme do KC 12. Angličtinu určitě děti stihnou. V tomto týdnu bude uzavřena klasifikace za 1. pololetí, ve ST pedagogická rada. Od pondělí už zase budou dom. úkoly v pravidelném rytmu.

ČJ: Doplňování y, ý do slov (po tvrdých souhláskách). Sloh-popis zvířete. Čtení s porozuměním, vyvozování. Diktát na známky, ale NE na tvrdé slabiky. Důraz na vlastní kontrolu napsaného textu.

M: Procvičování sčít. a odčít. do 100 na různých typech příkladů. Kreslená matemat. Hra na matemat. krále.

ČvS: Dokončení tématu Zima. Téma Lidské tělo - zahájení. 


Plán na 16. - 20.1.2017

Čekají nás pololetní testy, zkoušení a hodnocení. Obsah - viz zápis z minulého týdne. Dom. úkoly nebudou.

Pokud jde o nové učivo - v Čj to bude psaní a doplňování y, ý ve tvrdých slabikách. Připomínám nutnost nosit si do školy knížku na tiché čtení.

V MAT. budeme zdokonalovat sčítání a odčítání do 100 pamětné i písemné bez přechodu desítek. Různé typy příkladů. Začneme vyvozovat počítání s přechodem.

V ČvS pokračuje téma "Zima".

Dne 23.1. půjdeme do KC 12 na představení Pohádky z budíku. Vstupné 60 Kč budu vybírat 19. a 22.1.


 

Zdravím v novém kalendářním roce. 

V týdnu od 9. do 13.1. budeme opakovat a procvičovat dosud probrané učivo. Čekají nás pololetní testy, první bychom si napsali matematiku, a to pravděpodobně v pátek 13.1. V testech bude následující:

M: +,- do 20 s přechodem 10. Počítání v tabulce. Doplňování znamének rovnosti a nerovnosti. Počítání do 100 bez přechodu desítek. Pyramida. Vyznačování na čís. ose. Jednoduchá slov. úloha. Geometrie: vyznačování bodů náležejících/nenálež. úsečce. Přesné měření úsečky.

Čj: Přepis textu do psacího písma. Hranice slov ve větě. Slova protikladná a souznačná (synonyma). Slova nadřazená, podřazená, souřadná. Psaní u, ú, ů. Délka samohlásek. Samohlásky a souhlásky-rozdělení. Doplnění vhodných slov do vět (z nabídky).

ČvS: Přesná vlastní adresa. Plynutí času. Činnosti během dne. Čas na hodinách. Příbuzenské vztahy v rodině. Znaky savců a ptáků. 


Prosinec

 

 


Plán na 19.12. - 22.12.2016

Tento týden nebudeme probírat žádné nové učivo. Budeme ve všech předmětech dokončovat a procvičovat. Hlavním ukolem je v příjemné atmosféře absolvovat Vánoční hvězdu a třídní besídku. A pak už VÁNOČNÍ PRÁZDNINY!

Do školy jdou děti naposledy 22.12. a pak až v úterý 3.1.2017.

Ve středu 4.1. se konají třídní schůzky v 17.00 hod. a následuje Rada rodičů v 17.30 hod.


 

 Plán na 12.12. - 16.12.

- Výchovný koncert "A pořád se něco hraje" - 15.12. (v tělocvičně školy). Vstupné 35,- Kč. Vybírat budu 13.12. 

Čj: Význam slov-opakování. Hláska/písmeno. Seznámení se samohláskami. Dělení na krátké a dlouhé. Správné psaní u, ú, ů. Čtení textů o Vánocích. Pokračování v písance.

- Od tohoto týdne budou všechny děti potřebovat vlastní knížku, kterou budou denně nosit do školy. Nastal čas cvičit také tiché čtení. 

M: Procvičování počítání do 20 na různých příkladech. Sčítání a odčítání desítek do 100.

ČvS: Rodina-opakování. Místo, kde žijeme. Domov. Vánoce-zvyky a obyčeje.


 Plán na 5.12. - 9.12.

Čj: Druhy vět - opakování. Slovo, slabika, hláska - dělení slov na konci řádku. Čtení textů týkajících se adventu. Práce v chytré písance.

M: Dokončení PS - stálé procvičování +, - do 20 s přechodem 10, automatizace, odbourávání počítáni na prstech. Slovní úlohy. Geometrie - rýsování podle pravítka - přímka procházející/neprocházející daným bodem.

ČvS: Rodina - dokončení. Pomáháme si. Zvířata chovaná pro radost. Advent.


Milí rodiče,

prosinec je tady a s ním i Vánoční hvězda. Bude se konat 21.12. od 16.00 hod. (viz letáček níže).

Proto bych Vás ráda pozvala k nám do třídy na vánoční vyrábění. Kdo z Vás má čas, chuť a nápady, bude vítán! Sejdeme se 14.12. v 8 hodin. Loňská dílnička se opravdu vydařila a proto věřím, že i letos to bude prima. 

Prosím, pokud se rozhodnete přijít, kontaktujte mne mailem nebo zápisem do notýsku. Domluvíme se na detailech.

Předem děkuji za spolupráci a těším se.        Zd. Baš.


Listopad

Pozor-změna:

Věnce děti budou vyrábět 29.11., protože Centrum vzdělávacích prog. změnilo termín. Jako omluvu snížili cenu - 1 věnec 110 Kč. Vybírat se bude 29.11. před začátkem akce. Je důležité, aby si nikdo peníze nezapomněl. Obávám se, že kdo nebude mít, nebude vyrábět, jelikož tam asi ještě nebudu, abych zatím zaplatila z tříd. fondu.

Do KC 12 třída půjde podle plánu 28.11. Dejte, prosím, dětem peníze na vstup 25.11., aby si to suplující kolegyně mohla v klidu vybrat, přepočítat, připravit.

Děkuji za pochopení a doufám, že všechno klapne k dětské spokojenosti.   Zd. Baš. 


Plán na 21. - 25.11.2016

Advent se přiblížil, proto si děti v pondělí vyrobí adventní věnce. Hned další pondělí půjdeme do KC 12. Bohužel tento týden nebudu (nemoc), takže peníze vyberu najednou 24.11. Děkuji za pochopení. Baš.

21.11. Výroba adventních věnců - 140,- Kč

28.11. KC 12 - Zimní sněhánky - 60,- Kč

 

Čj: Slova souznačná (v učebnici i v PS). Práce v chytré písance. Procvičování slov opačného významu. Čtení s porozuměním. Zápis vlastních vět psacím písmem. Opis, přepis - důraz na kontrolu napsaného.

M: +, - do 20 v různých typech příkladů včetně slovnich úloh. Měření objemu - seznámení s litrem a hektolitrem. Barevná matematika.

ČvS: projektový den "Advent se blíží".


Plán na 14. - 18.11.

Hlavním úkolem tohoto krátkého týdne je napsat čtvrtletní testy:

čj: Diktát-psací písmo. Druhy vět. Sestavit ze 4 daných slov větu a napsat ji jako oznamovací, tázací a přací. Rozdělit věty na slova, zapsat je tiskacím písmem, spočítat počet slov. Abecední řazení.

M: výpočty příkladů s rozkladem i bez rozkladu. Čára přímá, křivá, lomená. Jednoduchá slov. úloha. Počítání v tabulce. Složená slovní úloha.

ČvS: Začátek podzimu. Rovnodennost. Podzim. počasí. Význam lesa. Co se v lese nesmí dělat. Typicky podzimní listnatý strom - nakreslit a popsat jeho části.

 

 

V pátek 18. listopadu bude ředitelské volno. Provoz družiny bude zajištěn jen pro zvlášť přihlášené žáky.

 

 
Plán na 7. - 11.11.

V úterý od 10 hod. nás čeká program primární prevence  zaměřený na přátelství, kamarádství, spolupráci... Organizuje Prev-centrum. Pro děti zdarma ( hrazeno z grantu).

Čj: Druhy vět - dokončení, procvičování. Slovo a slovní význam. Pořádek slov ve větě. Význam slov - slova protikladná. Slohové cvičení - omluva. Čtení - porozumění čtenému textu, řazení vět do vyprávěni. Zdokonalování tvarů psacího písma - práce v písance.

M: +, - v oboru 0 - 20 v různých typech příkladů, dopočítávání do 10, slovní úlohy. 

ČvS: Ovoce - třídění na malvice, peckovice a bobule. Zelenina - plodová, kořenová a listová. 


 

PROSBA VEDENÍ ŠKOLY:

Nevyřizujte si na recepci soukromé záležitosti a telefonáty. Mluví-li v tomto malém prostoru několik lidí najednou, znemožňuje to práci recepčních. Nemohou řádně komunikovat s vychovatelkami v družině - vyvolávat vám děti.
Pokud vaše dítě navštěvuje zájmový kroužek, je zbytečné pro něj chodit před jeho ukončením, protože se děti musí po kroužku přesunout zpět do družin, někdy se i převléci ze sportovního oblečení.
Děkujeme za pochopení.

 


 

Říjen

Čekají nás - opakovací testy za říjen 

                - podzimní prázdniny ve dnech 26. - 28.10.2016

 

Plán na 24. - 31.10.2016

Čj: Opakování za říjen napíšeme celé nebo alespoň z části 25.10. - práce s textem, porozumění, odpověď celou větou, přepis slov psacím písmem, posloupnost děje.

M: Opakování napíšeme 24.10. - sčít. a odčít. do 20 s pŕechodem 10 bez rozkladu i s rozkladem, slovní úloha, počítání pyramid, čára přímá, lomená, křlvá.

ČvS: Roční doby + měsíce, 1. podzimní den + rovnodennost, důležitá telefon. čísla, probrané dopravní značky, bezpečné chování na ulici. Test napíšeme až po prázdninách. 


Fotografie Škola chutí (18.10.2016)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 


Plán na 17.-21.10.

ČJ: Abecední řazení - dokončení, přezkoušení. Druhy vět - seznámení, vyhledávání v textu, umisťování správných znamének podle nápovědy. Dokončení písanky, psaní psacím písmem - vlastní věty, diktát slov na známky. Čtení textů o podzimu - zdokonalování plynulosti a intonace, porozumění, odpovědi na otázky, vyvozování.

M: +, - do 20 s přechodem 10. Doplňování chybějícího sčítance (na známky). Základy rýsování - přímka. Měření v metrech a v centimetrech. 

ČvS: Zdravé stravování - "Škola chutí". Podzim - pokračování. Stromy - jejich dělení. Správné listy/jehličí a plody/šišky - přiřazování (na známky). 


Škola chutí

MČ Praha-Libuš pořádá pro žáky 1. stupně interaktivní výukový program, který dětem ukazuje, proč je pro ně jídlo důležité a jak rozpoznávat jeho kvalitu. Konat se bude ve ŠJ a naše třída půjde 18.10. v 10.00 hod. Vstupné: 30 Kč na žáka.


- Děti mohou navštěvovat školní knihovnu!

otevírací doba: středa 13.00-13.45 hod.

                        čtvrtek 7.25-7.55 hod.

- Ve čtvrtek 13.10. Půjdeme do KC 12 na pořad Legenda Karel IV. Dle sdělení vedení naší školy KC 12 zdražilo vstupné, takže budu vybírat 60 Kč


Plán na 10. - 14.10.2016

Čj: Pořádek vět v příběhu, abecední řazení (průběžně), dokončování nácviku jednotlivých psacích písmen v písance, opis, přepis, diktát slov a vět - psací písmo. Čtení textů s podzimní tématikou - zdokonalování techniky, porozumění, vyvozování.

M: Sčítání a odčítání s přechodem 10 - s rozkladem i bez rozkladu, čas na hodinách (minulý týden jsme nestihli), měření v cm, základy rýsování. Prosím, aby si děti nosily obyčejné neohýbací pravítko dlouhé 30 cm.

ČvS: Rostliny a houby v lese, stromy-jejich listy-plody, význam lesa.


Výsledky voleb do Školské rady z řad rodičů:

Šavelková Lucie - 39 hlasů

Horčík Zdeněk - 25 hlasů

Sixtová Helena - 21 hlasů

náhradník: Pospíšilová Miroslava - 10 hlasů

volební účast: 59 rodičů

 

 


Plán práce - 3. - 7.10.2016

Čj: Abeceda - řazení písmen, slov. Slohové cvičení - prosba, poděkování. Pořadí vět v příběhu. Čtení článků s podzimní tématikou - porozumění, vyvozování. 

M: Sčítání a odčítání s přechodem desítky pomocí rozkladů. Základy rýsování - spojování bodů podle pravítka. Čas na analogových hodinách.

ČvS: Malý test na procenta. Podzim v lese a u rybníka.

VOLBY do Školní rady z řad rodičů proběhnou ve ST 5.10.2016 ve vestibulu školy. Volit je možné v časech 6.30 - 8.00 hod. a 12 - 17.00 hod.

SBĚR PAPÍRU - ve dnech 4. až 7. října u zadního traktu školy před školní kuchyní (vjezd od parkoviště).


Září

 

Plán na 26. - 30. 9.

Až dosud jsme pilně opakovali ve všech předmětech, takže si napíšeme první testy na procenta:

Čj - počet slov ve větě, počet vět v příběhu, vyvození z přečteného textu a zápis vlastní vyvozené věty tiskacím písmem. Doplnění vhodných slov do vět. Sestavení slov ze slabik a jejich zápis psacím písmem.

M - sčítání a odčítání do 20 BEZ PŘECHODU 10, a to v různých podobách, také ve slovní úloze. Doplnění číselné řady. Vyznačení čísel na čís. ose.

Vzhledem k tomu, že nás čeká krátký týden ( ve ST 28.9. státní svátek), test z ČvS si napíšeme později.


 

Učební plán a kritéria hodnocení pro 2. ročník:

ČESKÝ JAZYK, základní okruhy

· věty podle postoje mluvčího – druhy vět, znaménka za větou
· význam slov
· tvrdé a měkké souhlásky, psaní i/y
· párové souhlásky
· abeceda
· u – ú – ů
· slovní druhy – podstatná jména, slovesa, předložky, spojky
· jména obecná a vlastní
· věta jednoduchá, souvětí
· sloh – popis, vypravování
· hlasité i tiché čtení s porozuměním

MATEMATIKA, základní okruhy

· Obor 0 – 100 (spočítá, vytvoří, přiřadí, zobrazí, porovná a zapíše)
· zápis čísla v desítkové soustavě, práce s číselnou osou
· sčítání a odčítání zpaměti včetně přechodu přes desítku
· násobení a dělení zpaměti v oboru násobilek
· slovní úlohy se sčítáním, odčítáním, násobením, dělením a porovnáváním; o n více/méně, n krát vice/ méně
· orientace v čase, čtení časových údajů z hodin
· rýsování a měření úsečky
· rozpoznání, pojmenování, modelování základních geometrických útvarů

 

ČLOVĚK VE SVĚTĚ, základní okruhy
 
· městská část Praha – Libuš, místní krajina, orientace v krajině, působení lidí na krajinu, minulost a současnost
· dopravní výchova
· rodina, soužití a chování lidí – vztahy, role, práce, mezilidské vztahy, osobní bezpečí
· látky a jejich vlastnosti, třídění látek
· živá příroda – známí živočichové a rostliny
· orientace v čase – hodiny, měsíce
· lidské tělo – základní stavba, péče o zdraví, zdravá výživa
· pěstování rostlin – péče o pokojové rostliny
· příprava jednoduchého pokrmu, stolování

SPOLEČNÁ KRITERIA PRO HODNOCENI ČJ, M, ČvS
- úspěšnost v testech - 5 testů z ČJ a M, 3 testy z ČvS hodnocených v % za jedno pololetí (test je pro všechny žáky stejný obsahem a rozsahem a se stejnými kritérii hodnocení, žáci se SVP mohou mít prodlouženou dobu na zpracování)
- dílčí zkoušení ústní i písemné min. 5krát za pololetí
- připravenost na hodinu (pomůcky)
- vedení pracovních i ostatních sešitů a portfolia
- aktivita v hodině
- udržování pořádku na pracovním místě
- samostatná práce, ve dvojici, produktivní práce ve skupině
- plnění dobrovolných domácích úkolů a domácí přípravy 
- v ČJ pamětná prezentace naučené poezie (1 x za čtvrtletí)
- v ČJ plnění kritérií pro vyplnění čtenářského listu a prezentaci přečtených knih (alespoň 1 knihu za čtvrtletí)
 
 
ANGLICKÝ JAZYK, probíraná témata, kritéria hodnocení za 1. pololetí

* pozdravy, představování se (jméno, věk)

* rozšiřování základní slovní zásoby (rodina, domov, venkov, škola, jídlo, pití, obličej, tělo, hrajeme si, zvířata)

* číslovky do 12

* stavba jednoduché anglické věty v přítomném čase

* porozumění základním konverzačním otázkám a tvoření kladné i záporné odpovědi na ně

* předložky místa

* slovesa mít, chtít, být - informativně

 

 hlavní kritéria hodnocení - váha známky 2

- 3 kontrolní testy na procenta - všichni žáci stejný obsah, rozsah a kritéria hodnocení

- žáci se SVP mohou mít prodlouženou dobu na test

pomocná kritéria hodnocení - váha známky 1

- min. 3 menší písemné testy

- min. 1 ústní zkoušení – vyprávění, rozhovory, říkanky

- aktivita v hodinách

- práce ve skupinkách a ve dvojicích

- dobrovolné domácí úkoly

Rozsah a hloubka probíraného učiva budou přizpůsobeny schopnostem žáků. 

 

KRITERIA HODNOCENÍ TĚLESNÉ VÝCHOVY

VÝBORNĚ - žák si plní své povinnosti, řídí se pokyny vyučujícího Tv, chápe smysl všech částí vyučovací hodiny (rozcvičení, nástup, …), pravidelně nosí cvičební úbor včetně vhodné obuvi, chová se jako sportovec (v zásadách fair play), snaží se o zlepšení vlastních výkonů. Respektuje své spolužáky i učitele a dodržuje zásady bezpečnosti.

 

 

rozvrh
hodin
týdenní
plán
suplování ELEKTRONICKÁ
ŽÁKOVSKÁ KNÍŽKA
jídelní
lístek

Základní škola Meteorologická
Meteorologická 181
142 00 Praha 4 – Libuš

tel.: 242 446 611

 
childrens ZŠ Meteorologická - úvodní strana