2M

 Školní rok 2018 - 2019

Milí rodiče, milé děti. Vítám Vás v dalším školním roce, ještě než přijdete v pondělí osobně, mám pro Vás úvodní info.

Pro prvňáčky začíná první školní den 3. září v 8.15 před školou, kam si pro všechny přijdu. Půjdeme společně do třídy, seznámíte se s druháčky, popovídáme si. Potom přijdou pro děti paní vychovatelky, rodiče zůstanou se mnou ve třídě na krátkou schůzku, kde se dozvíte o organizaci prvního školního týdne a vyplníte mně důležité formuláře. Poté budete moci odejít domů.

Časový harmonogram: 8.15 přivítání před školou, společný odchod do třídy

                                  8. 15 - 8. 50 ve třídě

 

Druháčci: přijdete jako obvykle ráno do třídy, přivítáme se, popovídáme, potom s vámi bude na chvíli Johy, než přivedu prvňáčky. Seznámíte se, popovídáme a v 8. 50 půjdete buď domů nebo do družinky.

                               

                                  

                    Důležité upozornění všem zájemcům o pondělní oběd          

Všichni máte pondělní oběd odhlášen. Pokud o něj stojíte, objednejte ještě nejlépe zítra. Jinak v dalších dnech platí obvyklý režim obědů.

Vše ostatní si povíme v pondělí.

 

Moc se na vás všechny těším. Radka Falgenhauerová

 

6. září 2018

 

Milí rodiče, máme za sebou první týden, poznáváme se, spolupracujeme spolu. Děti dostaly dnes učebnice. Samozřejmě, že nebudou stále vše nosit, některé si nechají doma a až je budeme potřebovat, dám vědět. 

Pro lepší přehled, které nosit teď, ukládám sem foto. Jinak v pátek začneme naplno pracovat. Poznávám postupně pracovní styl dětí, jakým způsobem přijímají nové informace, jestli preferují práci v týmu, ve dvojici nebo samostatně. Každý týden ode mne budete mít na těchto stránkách, co jsme dělali, co se učíme nového atd. Začneme uvolňováním ruky, správným sezením při kreslení, psaní, počítáním po jedné, manipulací s pomůckami......zjistím, jak které dítko na tom je, kde potřebuje navázat s učením, děti sleduji při práci, zaznamenávám si jejich reakce, jejich práci. Těm dětem, které už čtou a počítají, samozřejmě po úvodním pozorování dám práci i učebnice adekvátně k jejich dovednostem. 

Moc všem děkuji za spolupráci. 

Radka

   Učebnice 1. ročník

 

  Učebnice 2. ročník

  

 Děti druhého ročníku dostaly již tyto čtyři učebnice, které budou na konci školního roku vracet, tedy   do nich nebudou psát. Mohou je mít po celou dobu ve škole, pokud ode mne nedostanou domácí práci  právě z nich. Bude to pouze výjímečně. Jinak dostaly pracovní sešity. Pracovní sešity pro český jazyk se musí doobjednat, bylo jich málo, proto je děti přinesou o něco déle. Hodiny českého jazyku probíhají přímou prací s dětmi, nemusíte mít obavy, že by něco zameškaly. 

 

11. září 2018

Milí rodiče prvňáčků, možná i některých druháčků. Součástí naší výuky je také zapisování do deníčku. Od příštího týdne budeme zapisovat denní program, jinak zapisujeme všechny zážitky, kreslíme, píšeme vypravování. Nemusíte mít obyvy, že prvňáčci nezvládnou zapisovat. Už příští týden se naučí zapsat graficky větu a také ji přečíst. 

Budeme potřebovat deníček. Pro ty, kdo ještě nemají....nejlépe sešit v klasickém formátu A5 tj. malý sešit, prosím pevnější desky, aby vydržel celý rok. Samozřejmě, že nedopsaný deníček se nevyhazuje, pokračuje se v něm příští rok. Linky nechám na Vašem uvážení, mohou být úzké i bez linek. 

Pro ilustraci posílám foto. Děkuji všem za spolupráci.  Radka

 

Kartička pojišťovny

Prosím rodiče prvňáčků, aby mi po dětech poslali kopii kartičky pojišťovny. Musím ji mít uloženou ve škole. Děkuji. 

 

 

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY KRITÉRIA HODNOCENÍ I. ROČNÍK

Český jazyk
¦ Čte jednoduché texty velkým i malým, tiskacím i psacím písmem správnou technikou a přiměřeným tempem
¦ Soustředěně naslouchá a srozumitelně, výstižně převypráví obsah čteného a slyšeného
¦ Vyjadřuje pocity z přečteného textu, klade otázky k textu, rozvíjí děj, uspořádá fragmenty textu
do logické nebo časové posloupnosti, vyhledá informace v textu
¦ Plynule, srozumitelně a výstižně vypravuje zážitky, smysluplně se řečí i písmem vyjádří na dané téma
¦ Píše psacími písmeny, dodržuje správné tvary a spojování písmen, dodržuje hygienická pravidla při psaní, píše úhledně a čitelně
¦ Zvládá opis, přepis, diktát – věcně správně, úhledně, čitelně
¦ Dramatizuje jednoduchou scénku – aktivně se účastní, spolupracuje se spolužáky
¦ Rozliší základní literární žánry (rozpočitadlo, říkanka, pohádka...)

Matematika
¦ Ovládá numeraci do 20 (spočítá, přiřadí, zobrazí, porovná, uspořádá, vytvoří soubor...)
¦ Sčítá a odčítá zpaměti do 20 (bez přechodu desítky)
¦ Rozezná, pojmenuje, vymodeluje základní geometrické útvary v rovině i v prostoru
¦ Správně zapíše čísla, matematické symboly a operace
¦ Orientuje se v prostoru (správně používá pojmy vlevo, vpravo, nad, před atd.)
¦ Reálnou úlohu vyjádří matematickou operací a správně vypočítá

 

ROZVRŽENÍ ŠKOLNÍHO ROKU

• Školní rok 2018/2019 začíná v pondělí 3. září 2018.
Podzimní prázdniny - pondělí 29. října a úterý 30. října 2018.
Vánoční prázdniny - sobota 22. prosince 2018 - 2. ledna 2019.
3. a 4. ledna - ředitelské volno. Vyučování začne 7. ledna 2019.
Období I. pololetí školního roku 2018/2019 bude ukončeno ve čtvrtek 31. ledna 2019.
Pololetní prázdniny - pátek 1. února 2019.
Jarní prázdniny - 11. února - 17. února 2019.
Velikonoční prázdniny - čtvrtek 18. dubna, pátek 19. dubna a pondělí 22. dubna 2019 jsou tzv. ostatním svátkem.
• Období školního vyučování ve II. pololetí 2018/2019 bude ukončeno v pátek 28. června 2019.
Hlavní prázdniny budou trvat od soboty 29. června 2019 do neděle 1. září 2019.
• Období školního vyučování ve školním roce 2019/2020 začne v pondělí 2. září 2019.

Třídní schůzky: 3. 9. 2018 v 9:00 hod. , 28. 11. 2018 a 3. 4. 2019 ve třídách 1. stupně budou od 17:00. V 18:00 bude následovat setkání Rady rodičů.

Konzultační hodiny pro rodiče u všech učitelů jsou každou první středu v měsíci od 16:00 do 17:00.

 

20.9.2018 


Důležité

 

Prosím všechny rodiče, kteří ještě neposlali po dětech kopii kartičky zdravotní pojišťovny, aby tak učinili nejdéle v pondělí 24.9. Kopie musím mít u sebe, v případě jakéhokoliv lékařského ošetření, chtějí zdravotnící v první řadě kartičku pojištěnce. Pro ty, kteří pojedou na adapťák, je toto oznámení zvláště důležité. Rodiče druháčků prosím o totéž. 

 

 

 

Potvrzení zdravotní způsobilosti

Velmi naléhavě prosím všechny, kdo jedou na adapťák a nemají potvrzenou zdravotní způsobilost, aby nejdéle v úterý 25.9. potvrzení donesli. Bez tohoto potvrzení není možné převzít zdravotní odpovědnost za Vaše děti. 

Ostatní (kdo jste tak ještě neučinili) také zajistětě potvrzení a dodejte do školy. 

Všem děkuji 

Radka

 

2.10 2018

Rodičúm prvňáčků

Prosím, dejte dětem do aktovek učebnici Já a můj svět

 

 

8. 10. 2018

Rodičům prvňáčků

Milí rodiče, od tohoto týdne začínají děti plnit svůj týdenní plán. V pracovních sešitech mají zelenou fixou zaškrnuté stránky, které mají za týden udělat. V učebnicích pracujeme především ve škole, ale samozřejmě mohou děti pracovat i doma. Domů dostanouu ještě složku pracovních opakovacích a procvičovacích listů. tyto listy plní výhradně doma. Kdo je nemocný, plní v první řadě úkoly v pracovních sešitech. 

Technika čtení - prosím, prvopočátky čtení nechejte mně, je potřeba dodržet ze začátku jasnou didaktiku. Kdo čte sám, dostává úkoly ze čtení v malém čtenáři, ale úkoly v Začínáme číst a psát 1. díl plní také. 

 

 

Rodičům druháčků

 

Zadávání týdenních plánů už znáte, tento týden začínájí děti pravidelně plnit svoje týdenní plány. Práce v pracovních sešitech bude hodně, kdo bude chtít pracovní listy navíc, řekne si sám. 

Velmi důležité

Je naprosto nutné, aby děti četly doma každý den nahlas souvislý text. Děti vědí samy, kdo potřebuje číst opravdu hodně a nevynechat ani víkend. Čtenářské dovednosti jsou klíčové pro další školní práci.

V prvním pololetí každý přečte nejméně dvě knížky např. z edice Druhé čtení a ve škole odprezentuje. Bude součástí hodnocení. 

Děti budou dostávat úkoly i z čítanky. Vím, některých se naléhavost tohoto sdělení tolik netýká, věšina dětí čte pěkně a v textu se vyznají. 

 

Pracovní sešity - druháčci - platba 

Milí rodiče, částka za pracovní sešity pro druháčky vyšla na 383 Kč. prosím uhraďte do 20.10.2018. Doklad o zaplacení spolu se seznamem uhrazených pracovních sešitů děti dostanou. Děkuji. Radka

 

15. 10 2018 

 

 Dny na záchranu života I. Program probíhá během vyučování, dvě vyučovací hodiny. 

Cena 60 Kč

 

17. 10. 2018 

 Dopravní hřiště, odchod ze školy těsně po osmé hodině. Návrat okolo 11 hodiny.   

 S sebou: batůžek, svačinu, helmu, deníček a penál, čip na oběd, na sebe sportovní oblečení a boty. Druháčci si mohou   den předem nechat angličtinu ve škole.   

 

                              25. 10. 2018                                

 Vyber si řemeslo
Datum: 25. 10. 2018

Čas: 09,15–10,15

Cena 50 Kč na žáka, prosím zaplatit nejdéle ráno před odchodem ze školy

Ze školy odcházíme hned po osmé hodině, návrat okolo 11. 40

S sebou: batůžek, svačinu, čip na oběd, popřípadě malé kapesné

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

5. listopadu 2018

5. 11. 2018 Divadlo ABC, představení Lakomá Barka
8.30 - 12. 30 (divadlo 10 - 11.40)
Vstupné 100 Kč

Zaplatit stačí v pondělí ráno. S sebou: batůžek, svačinu, čip na oběd, popř. malé kapesné, představení je s přestávkou. Prosím oblečení vhodné do divadla :-). 


 

 

rozvrh
hodin
týdenní
plán
suplování ELEKTRONICKÁ
ŽÁKOVSKÁ KNÍŽKA
jídelní
lístek

Základní škola Meteorologická
Meteorologická 181
142 00 Praha 4 – Libuš

tel.: 242 446 611

 
childrens ZŠ Meteorologická - úvodní strana