2M

. ŠKOLNÍ  ROK  2019 - 2020 

Milí rodiče, milé děti, 

vítám Vás v dalším školním roce. Ještě před nástupem do školy několik informací pro všechny rodiče. Letos máme třídu v horním patře, v části Gapu, jsme na stejné chodbě s 1. M

...................................................................................................................................

3. 9. 2018

Rodičům prvňáčků: 

Volitelnou angličtinu jste si dle sdělení zástupce školy hlásili již při zápisu. Samozřejmě vyjdeme vstříc i těm, kdo si Aj nenahlásili, ale pouze v případě, že budou volná místa. Během tohoto týdne dostanete info. 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Kritéria hodnocení 1. ročník

 Český jazyk

Základní okruhy
• Plynulé, srozumitelné a výstižné vypravování zážitků
• Čtení jednoduchých textů psaných velkým i malým tiskacím a psacím písmem
• Opis, přepis, diktát – velkým tiskacím písmem
• Psací písmo – správné tvary, napojování do slabik a slov
• Převyprávění obsahu přečteného a slyšeného
• Dramatizace jednoduché scénky

Matematika

Základní okruhy
• Obor 0 – 10 – numerace (spočítá, vytvoří, přiřadí, zobrazí, porovná), čtení a psaní čísel
• Sčítání a odčítání zpaměti
• Slovní úlohy se sčítáním a odčítáním
• Orientace v prostoru (vlevo, vpravo vpřed, za apod.)
• Rozpoznání, pojmenování, modelování základních geometrických útvarů (čára, trojúhelník, čtverec, obdélník, kruh, krychle, koule)

Člověk ve světě

Základní okruhy
• Domov a škola, orientace v místě, bezpečná cesta do školy
• Činnosti ve škole, pravidla, zásady, návyky
• Orientace v čase – den, týden, roční období
• Práce s drobným materiálem, se stavebnicí
• Péče o prostředí třídy, rostliny, zásady stolování

Kritéria hodnocení
• Aktivita v hodině
• Práce ve dvojicích, skupinách a samostatná práce
• Průběžné hodnocení dílčího výkonu
• Ověřování znalostí písemnou i ústní formou
• Práce s pomůckami
• Vedení portfolia
• Zvládání základních hygienických návyků spojených se psaním
• Slovní a písemné vyjádření na dané téma
• Hlasité čtení s porozuměním
• Práce s básní a textem
• Slovní úlohy – zápis, výpočet, odpověď
• Znalost základních geometrických útvarů
• Vedení čtenářského deníku – 1. pololetí prezentovat dvě knihy čtené s rodiči, 2. pololetí prezentovat dvě přečtené knihy.

 

Kritéria hodnocení 2. ročník

2.ročník

Český jazyk

Základní okruhy
• Věty podle postoje mluvčího
• Význam slov
• Tvrdé a měkké souhlásky
• Párové souhlásky
• Abeceda
• u – ú – ů
• slovní druhy – podstatná jména, slovesa, předložky, spojky
• jména obecná a vlastní
• věta jednoduchá, souvětí
• Sloh – popis, vypravování
• Hlasité i tiché čtení s porozuměním
• Dramatizace běžné situace

Kritéria hodnocení
• Aktivita
• Práce ve dvojicích, skupinách a samostatná práce
• Plnění zadaných úkolů
• Zvládání základních hygienických návyků spojených se psaním
• Slovní a písemné vyjádření na dané téma - úměrné věku
• Hlasité čtení s porozuměním
• Práce s textem
• Vedení čtenářského deníku - do deníčku (prezentace 2 přečtených knih za pololetí, tedy 4 za rok, z toho jedna bude čítanka pro 2. ročník ZŠ)
• Vedení portfolia

Matematika

Základní okruhy
• Slovní úlohy – zápis, výpočet, odpověď
• Znalost základních geometrických útvarů
• Orientace v čase (den, hodina, minuta, sekunda), čtení časových údajů z hodin
• Kreslení a měření úsečky (cm, dm)
•Rozpoznání, pojmenování, modelování základních geometrických útvarů (přímka, polopřímka, úsečka, kružnice, čtyřúhelník, mnohoúhelník, kvádr, jehlan, kužel, válec)

Kritéria hodnocení
• Aktivita
• Práce ve dvojicích, skupinách a samostatná práce
• Plnění zadaných úkolů
• Průběžné hodnocení dílčího výkonu
• Ověřování znalostí písemnou formou
• Slovní úlohy – zápis, výpočet, odpověď
• Znalost základních geometrických útvarů
• Vedení portfolia
• Práce s pomůckami

Člověk ve světě
Základní okruhy
• Rodina, soužití a chování lidí – vztahy, role, práce
• Živá příroda – známí živočichové a rostliny
• Orientace v čase – hodiny, měsíce
• Lidské tělo – popis
• Pěstování rostlin


Kritéria hodnocení
• Aktivita v hodině
• Práce ve dvojicích, skupinách a samostatná práce
• Plnění zadaných úkolů
• Ověřování znalostí písemnou formou
• Vedení portfolia

 

 

 

Harmonogram prvního týdne

V pondělí druháčci počkají dole v šatně, přibereme prvňáčky a společně se zúčastníme slavnostní ceremonie. Poté odejdeme společně do třídy. Konec je plánován v době druhé vyučovací hodiny. Družinové děti, které chtějí jít ihned domů, musí mít lísteček od rodičů! Děti, které nechodí do družiny, budou odcházet domů.

Děti, které půjdou do družiny vyzvedne paní vychovatelka, taktéž si odvede prvňáky, ve třídě zůstanou rodiče, budeme mít krátkou třídní schůzku. Prosím rodiče prvňáků, kteří ještě nepožádali o kartu isic, aby si připravili 250 Kč, foto zajistí pan zástupce. karta je nezbytná, všem novým dětem bude sloužit vedle jiného i jako čip na oběd. 

V pondělí mají všichni oběd ODHLÁŠENÝ. Pokud o něj máte zájem, musíte si ho objednat. Výdej bude probíhat mezi 10 - 11h.

V úterý a středu máme 4 hodiny, tzn. do 11:40.

Ve čtvrtek se učí podle rozvrhu. (bude dodán)

V pátek máme sportovní den. V plánu je sice napsáno, že je pro děti od 2. ročníku, ale my půjdeme všichni.  (je třeba mít sportovní oblečení). Konec vyučování bude v 11:40.

 

Plánované akce

Středa 11. 9. Třídní schůzky v 17. hodin 1. i 2. ročník, pokud někdo potřebuje konzultaci - v 16 hodin

Adaptační pobyt - 23. 9. Po - 27. 9. Pá  Outdoor resort Březová 4000 Kč

 

Třídní info

Vybíráme 300 Kč na kopírování - od všech, 900 Kč do třídního fondu - prvňáci a druháci, kteří nebyli loni na škole v přírodě. Kdo byl ve škole v přírodě, do třídního fondu 700 Kč. 

Rodiče prvňáků - prosím, vezměte s sebou kartičku pojištěnce - kopie musí být uložena ve škole.

Rodiče druháků - zkontrolujte, prosím, u kartiček datum platnosti. Pokud máte kartičku novou, přineste do školy. 

Všechny výtvarné pomůcky kupuji dětem hromadně ze třídního fondu, tzn. barvy, štětce, čtvrtky, modelínu, pastely,nůžky, tužky, také sešity a různý materiál ke tvoření. 

Prvňáci - velká podložka na stůl, kroužkový pořadač, vybavený penál, ostatní dohodneme v pondělí

 

 

rozvrh
hodin
týdenní
plán
suplování ELEKTRONICKÁ
ŽÁKOVSKÁ KNÍŽKA
jídelní
lístek

Základní škola Meteorologická
Meteorologická 181
142 00 Praha 4 – Libuš

tel.: 242 446 611

 
childrens ZŠ Meteorologická - úvodní strana