3.B

   

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                  

 23. 10. - 27. 10.

Zdravím v novém týdnu. Čekají nás jen tři dny školy. Ve čtvrtek a pátek máme volno. Přeji vám i dětem klidné podzimní prázdniny. 

Dny pro záchranu života...

 Plán: 

Čj: Shrnutí doposud probíraného učiva. Opis, přepis. Práce s textem. Doslovné porozumění, usuzování. Práce s informací. Zápis vlastních myšlenek.

M: Automatizace násobilek a dělení v oboru 0 - 10. Zápis slovních úloh. Písemné i pamětné sčtání a odčítání s přechodem desítek.

ČvS: Česká republika v EU, naši sousedé.

Projekt: " Praha" - památky, pověsti, historie i současnost.

 

 

16. 10. - 20. 10.

Zdravím v novém týdnu. Ve středu nás čekají " Dny pro záchranu života". Akce se záchranáři. Hodina teorie  a hodina praxe. V průběhu září jste se mohli seznámit s pracovními sešity. K Čj, M, a písance máme i druhé díly. Také jsme dostali PS Hravá vyjmenovaná slova, který jste zatím neviděli. Celková cena všech PS je 464,- Kč. Přeji vám i dětem krásný týden.

Dny pro záchranu života - 60,- Kč 

Plán:

Čj: Slova nadřazená, podřazená, souřadná, mnohoznačná. Věta jednoduchá, souvětí. Podstatné jméno a sloveso jako základní skladebná dvojice. Společné čtení a práce s textem. Doslovné porozumění a vyhledávání v textu. Zápis vět psacím písmem. Zápis vlastních myšlenek. Přepis, diktát.

M: +, - v oboru 0-100, sčítání dvojciferných čísel. Násobení a dělení v oboru 0-8 - procvičování. Slovní úlohy - zápis. G - čtvercová síť.

ČvS: Kraje ČR, podzim v přírodě.

Projekt: " Praha" - památky, pověsti, historie i současnost.

 

9. 10. - 13. 10.

Zdravím v novém týdnu a přeji všem krásné podzimní dny.

 

Užili jsme si bubnování......

Plán:

Čj: Význam slov - slova se stejným a opačným významem, nadřazená, podřazená, souřadná. Procvičování známých gramatických pravidel. Zdůvodňování v textu. Sebekontrola vlastního textu. Čtení s porozuměním, tvořivé psaní. Psaní v písance. Diktát, přepis.

M: Vyvození násobení a dělení č. 8, procvičování násobení a dělení v oboru 1- 7, +,- v oboru 0-100, zpaměti i písemně. Slovní úlohy. Rýsování, měření, porovnávání úseček.

ČvS: Obce, města.

Projekt: " Praha" - památky, pověsti, historie i současnost

 

2. 10. - 6.10.

Ahoj rodiče, zvládli jsme opakovací testy, v pátek si děti užily "Den jazyků". Tento pátek jdeme do divadla na bubnování. Přeji krásný týden.

6. 10. KC 12 Drum circle - 60,- Kč

Sběr papíru a plastových víček 3.-6.10.2017 - 7:30- 7:55 zadní trakt u ŠJ

 

Den jazyků.....

 Plán:

Čj: Opakování učiva druhého ročníku. Podstatné jméno, sloveso - stavba věty. Věta jednoduchá, souvětí. Přepis textu s doplňováním, diktát. Čtení textu, technika, doslovné porozumění, usuzování na základě zkušenosti. Zápis vět psacím písmem - popis události. Práce v písance.

M: +, - v oboru 0-100 s přechodem desítek. +,- pod sebou. Násobení a dělení 0 - 6. Vyvození násobení a dělení č. 7 ( nestihli jsme). Rýsování, měření úseček.

ČvS: Obec, město. Podzim.

 

 25. 9. - 29. 9. 

Zdravím v novém týdnu. Stále opakujeme učivo druhého ročníku. V průběhu týdne si napíšeme testy za září. Obsah najdete v plánu jednotlivých předmětů světlou barvou. Ve čtvrtek máme státní svátek, v pátek celoškolní projekt " Den jazyků". Přeji vám krásné podzimní dny.

Plán:

Čj: procvičování y,í po tvrdých a měkkých slabikách, párové hlásky, dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě, slovesa a podstatná jména, jednoduchá věta, souvětí. Čtení textů a práce s textem. Pomalu budu kontrolovat čtenářské deníky za září. Psaní textů psacím písmem. Práce v písance.

Přepis vět psacím písmem, doplňování párových hlásek do slov, řazení slov podle abecedy, podstatná jména - vlastní, obecná,  slovesa, druhy vět, tvrdé a měkké slabiky, dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě ( všechno jsme procvičovali celé září).

M: Násobení a dělení 0 - 6 , vyvození násobení číslem 7, +, - v oboru 0-100, slovní úlohy, rýsování, měření přímek, úseček.

Násobení a dělení 0- 5, +, - v oboru 0 -100, slovní úlohy, měření a porovnávání úseček, hodiny (základ), číselná osa.

Aj: Angličtina – „Malíkovci“
Zadání domácí přípravy a domácích úkolů na následující týden najdete vždy v pátek odpoledne v eŽK. V případě, že hodina odpadne, přesouvá se zadání na další hodinu Aj.

ČvS: Bezpečně na silnici - učebnice, PS. Opakování za září v PS na známky.

Projekt: " Prázdninový klobouk" - dokončení


Pozvánka na opékání buřtů v areálu naší ZŠ

ZŠ Meteorologická zve své žáky a jejich rodiče na tradiční posezení u ohně

v pátek 22. září 2017 od 18.00 hodin

v prostoru areálu ZŠ vlevo za vstupní branou

buřty, chleba a hořčici nabídneme za mírné ceny
(nebo si přineste z vlastních zdrojů)

uvítáme dobrou náladu a zásobu písniček

na setkání se všemi se těší

Jaroslav Kulik a učitelský sbor

 (za deště nebo nepříznivého počasí se opékání nekoná)
 

18. - 22. 9.

Ahoj všichni. Zdravím v novém týdnu. Pomalu jsme začali opakovat učivo druhé třídy. Dostali jsme přeplatek ze školy v přírodě. Částku 2 597,- Kč převedu do třídního fondu. Ve středu a ve čtvrtek jsou srdíčkové dny. Děti si mohou koupit charitativní magnetky.

Přeji krásný týden. 

 

Práce v centrech.....

Plán:

Čj:  Opakování i, y po tvrdých a měkkých souhláskách. Zápis vlastních vět, doplňování do slov. Cvičení u, ú, ů na známky. Čtení a práce s textem, Práce v písance.

M: Násobení a dělení číslem 6, +, - v oboru 0- 100, zápis slovních úloh.

Aj:

ČvS: Bezpečně do školy, já a spolužáci.

Projekt: " Prázdninový klobouk"

 

Něco pro volné chvíle......

 

 

 

 

11. - 16. 9.  

Zdravím v novém týdnu. Děkuji všem za účast na třídní schůzce a za hladké zahájení školního roku. V úterý jsme absolvovali přivítání v tělocvičně.

 

                                      

Tento týden začneme opakovat učivo druhé třídy.

Projekt: " Prázdninový klobouk"

Připomeneme si prázdninové zážitky a přečtené knihy.

 

 

4. - 8. 9. 2017

Zdravím Vás  v novém školním roce. Prázdniny utekly a už jsme zase tady. První den učíme jednu hodinu. Kdo půjde hned domů, potřebuje lísteček. Kdo bude chtít obědvat, musí si oběd přihlásit. Děti dostanou zápisní lístek do družiny, prosíme o vyplnění co nejdříve.  V úterý a ve středu bude vyučování do 12. hod. Od čtvrtka už podle rozvrhu.

Ve středu 6. 9. v 17. hod. se potkáme na  první třídní schůzce, kde dostanete kódy do žákovských knížek. 

Přeji Vám i dětem šťastný start do třetí třídy. S pozdravem HD

 

ZÁKLADNÍ OKRUHY A KRITÉRIA HODNOCENÍ


ČESKÝ JAZYK

Základní okruhy
• Věty podle postoje mluvčího – druhy vět
• Význam slov, slova stejného a opačného významu, podřazená – nadřazená - souřadná
• Tvrdé, měkké a obojetné souhlásky
• Párové souhlásky na konci i uvnitř slov
• Abeceda
• u – ú – ů
• Slovní druhy
• Jména obecná a vlastní
• Věta jednoduchá, souvětí
• Sloh – popis, vypravování
• Hlasité i tiché čtení s porozuměním


Kritéria hodnocení
• 5 testů za pololetí s hodnocením v %, převedených na známky – rozsah do 2 stran A4
• Pamětná prezentace naučené poezie (1 x za čtvrtletí)
• Splnění kritérií pro vedení čtenářského deníku (1 kniha za měsíc), prezentace přečtených        knih
• Vedení pracovních sešitů, písanky, portfolia
• Plnění individuálních a skupinových úkolů
• Domácí příprava je nedílnou součástí hodnocení žáka
• Aktivní přístup k plnění zadané práce písemné i ústní


MATEMATIKA

Základní okruhy
• Obor 0 – 1000 (spočítá, vytvoří, přiřadí, zobrazí, porovná a zapíše, zaokrouhlí)
• Sčítání a odčítání zpaměti včetně přechodu přes desítku
• Násobení a dělení zpaměti v oboru násobilek, násobení a dělení mimo obor násobilky
• Slovní úlohy se sčítáním, odčítáním, násobením, dělením a porovnáváním; o n více/méně, n krát vice/ méně
• Orientace v čase (den, hodina, minuta, sekunda), čtení časových údajů z hodin
• Rýsování a měření úsečky (mm, cm, dm), jednotky délky a jejich převody
• Rozpoznání, pojmenování, modelování základních geometrických útvarů a těles (přímka, polopřímka, úsečka, kružnice, čtyřúhelník, mnohoúhelník, kvádr, jehlan, kužel, válec)


Kritéria hodnocení
• 5 x za pololetí test s hodnocením v %, převedených na známky – rozsah do 2 stran A4
• Vedení pracovních sešitů a portfolia
• Plnění individuálních i skupinových úkolů
• Domácí příprava je nedílnou součástí hodnocení žáka
• Aktivní přístup k plnění zadané práce písemné i ústní


ČLOVĚK VE SVĚTĚ

Základní okruhy
• Praha, Městská část Praha – Libuš, místní krajina
• Rodina, soužití a chování lidí – vztahy, role, práce
• Látky a jejich vlastnosti
• Živá příroda – známí živočichové a rostliny
• Neživá příroda
• Orientace v čase – hodiny, měsíce
• Lidské tělo
• Pěstování rostlin
• Příprava jednoduchého pokrmu, stolování

 Kritéria hodnocení

• Minimálně 6 procentních testů za školní rok
• Vedení pracovního sešitu a portfolia
• Plnění individuálních i skupinových úkolů
• Aktivní přístup k plnění zadané práce ústní i písemné
• Účast na kulturních a mimoškolních akcí třídy a školy

Společná kritéria hodnocení

Hlavní:
Pro hodnocení žáků se v průběhu klasifikačního období používá pětistupňová klasifikační stupnice bez pomocných znamének, dle uvážení vyučujícího doplněná různými symboly (odměny razítky, obrázky – kladná motivace). Známky za práci v hodině, referáty, kontrolní cvičení, apod. mají poloviční váhu oproti testům na %. Výsledná známka na vysvědčení není průměrnou hodnotou známek získaných v průběhu pololetí, ale vyjadřuje dosaženou úroveň znalostí, dovedností a postojů žáka s přihlédnutím k jeho píli.
Procenta / známka:
- 100-90 % / 1
- 89-75 % / 2
- 74-50 % / 3
- 50-25 % / 4
- 24 - 0 % / 5


Vedlejší:
■ připravenost na hodinu (pomůcky)
■ vedení pracovních i ostatních sešitů a portfolia
■ aktivita v hodině
■ udržování pořádku na pracovním místě
■ samostatná práce, práce ve dvojici, produktivní práce ve skupině
■ domácí příprava je nedílnou součástí hodnocení žáka

 

Anglický jazyk 3. ročník

Probíraná témata:
- základní slovní zásoba a její postupné rozšiřování (domov, škola, rodina, zvířata)
- užití předložek (at, in, under, on, next to)
- zájmena, číslovky do 100
- stavba jednoduché anglické věty, sloveso „to be“, „to have got“ + otázka, zápor
- tvorba jednoduchých rozhovorů, vyprávění
- používání slovníku v učebnici

Kritéria hodnocení (za 1 klasifikační období – pololetí):

hlavní kritéria hodnocení - váha známky 2


- 3 kontrolní testy na procenta - všichni žáci stejný obsah, rozsah a kritéria hodnocení
žáci s SVP mohou mít prodlouženou dobu na test

pomocná kritéria hodnocení - váha známky 1

- min. 3 menší písemné testy
- min. 1 ústní zkoušení – vyprávění, rozhovory, říkanky
- aktivita v hodinách
- práce ve skupinkách a ve dvojicích
- Plnění domácích úkolů

Rozsah a hloubka probíraného učiva budou přizpůsobeny schopnostem žáků.

 

 Hudební výchova

• aktivní účast na společných činnostech, spolupráce, domácí příprava (připravenost na hodinu – učebnice, sešit, případně aktualita, projekt apod.)
• vedení sešitu (1 - 3 ročník)
• znalost hudebních pojmů, s nimiž se v hodině běžně pracuje
• realizace vybrané písně dle individuálních schopností a dovedností ve skupině spolužáků či jednotlivě (zpěvem, pohybem, doprovodným rytmem, přehráním melodie apod.)
• rozeznání vybraných hudebních nástrojů (dle vyobrazení či ze znějící hudby), rozpoznání skladeb vybraných hudebních skladatelů na základě poslechu
• tvorba a následná prezentace samostatného projektu, který je součástí (4. a 5. ročník), případně sdělení hudební aktuality (všechny ročníky)
• orientace v zápisu písně (na kolik dob se počítá, jaké je tempo písně, zda melodie stoupá či klesá, jaká je dynamika písně, na kterou dobu píseň začíná, zda se sloka opakuje - repetice apod.)
• napsání testu zaměřeného na probraná témata (4. a 5. ročník), součástí testu bývá zápis slyšeného rytmu, znalost vybraných hudebních pojmů a rozpoznání hudebních nástrojů, skladby a jejího autora na základě poslechu. Test se obvykle píše 2 - 4 x do roka
• veškeré výstupy z předmětu jsou hodnoceny známkou s váhou 1

 

Kritéria hodnocení TV

Výborně – Žák si plní své povinnosti, řídí se pokyny vyučujícího Tv, chápe smysl všech částí vyučovací hodiny (rozcvičení, nástup, …), pravidelně nosí cvičební úbor včetně vhodné obuvi, chová se jako sportovec (v zásadách fair play), snaží se o zlepšení vlastních výkonů. Respektuje své spolužáky i učitele a dodržuje zásady bezpečnosti.
Chvalitebně – Žák si většinou plní své povinnosti, má někdy problém soustředit se pouze na sebe a pokyny vyučujícího, někdy se nechá rozptylovat při rozcvičení nebo ostatních činnostech, občas zapomene cvičební úbor a vhodnou obuv. Jeho výkony ho občas zajímají pouze v činnostech, které ho baví.
Dobře – Sport není pro žáka to pravé. Často zapomíná cvičební úbor nebo vhodnou obuv. Zlepšení jeho vlastních výkonů ho příliš nezajímá. Nerozumí příliš smyslu rozcvičení ani ostatních činností při hodině. Jeho zájem o dění při vyučování i zlepšení vlastních výkonů není příliš velký.
Dostatečně – Nejen, že žák často zapomíná cvičební úbor nebo vhodnou obuv, ale i jeho přístup k hodinám Tv není na požadované úrovni. Cvičí s velkou nechutí k veškerých pohybovým aktivitám a často pouze na příkaz učitele Tv. Neuznává ani nutnost respektovat pravidla sportovního a slušného jednání.

 

rozvrh
hodin
týdenní
plán
suplování ELEKTRONICKÁ
ŽÁKOVSKÁ KNÍŽKA
jídelní
lístek

Základní škola Meteorologická
Meteorologická 181
142 00 Praha 4 – Libuš

tel.: 242 446 611

 
childrens ZŠ Meteorologická - úvodní strana