3.C

Leden

 Plán práce na 15.1. - 19.1.

Tento týden dopíšeme testy. Obsah jsem vypsala minule.

Čeká nás projekt prvního stupně " Náměstí a náměstíčka". Děti si nosí různě veliké krabičky, vyrobíme model. Nezapomínejte, prosím, pravidelně dětem prohlížet hlavu, občas se vyskytnou vši.

----------------

Čj: VS - M, procvičování ve větách i doplňovačkách. Práce v PS i HVS. Čtení textů a práce s porozuměním i usuzováním na základě vlastní zkušenosti. Pohádka jako literární útvar. Pohádky B. Němcové. Život a dílo B. Němcové.

M: Násobení a dělení 0-100 - automatizace. Násobení a dělení mimo rozsah malé násobilky. Práce s trojcifernými  čísly. Slovní úlohy.

ČvS: Práce, povolání, koníčky.


Plán práce 8.1. - 12.1.2018 

Zdravím v novém roce. Koncem tohoto a začátkem příštího týdne si napíšeme pololetní testy. Budou podobné těm prosincovým. Zároveň bude probíhat častější hodnocení, aby měl každý možnost ještě vylepšit vysvědčení. Děti si mohou nosit knížky pohádek Boženy Němcové.

6. 1. Karneval v tělocvičně naší školy - 14 - 16 hodin - zábava, soutěže

9. 1. Preventivní program - náhradní termín - ve třídě zdarma

 

------------------

 

TESTY

Čj: Diktát na měkké a tvrdé slabiky, VS po B, L a slova příbuzná, slova podobně znějící s různým významem (blýská x  blízká), kořen slova, vytváření vět - byl x bil, párové hlásky.

M. +,- v oboru 0 - 100, číselná řada 0 - 1000, porovnávání, příklady se závorkou, slovní úlohy se závorkou i bez, násobení, dělení, rýsování a značení obdélníku.

ČvS: ČR - historie, sousední státy, znaky. Města a vesnice - rozdíly. Památky. Vánoce. Pravidla soužití.

 

UČIVO

Čj: VS po M a slova příbuzná v doplňovačkách i ve větách. Čtení a práce s textem. Opis, přepis, zápis vlastních myšlenek. Božena Němcová - život a dílo, pohádky.

M: Opakování, procvičování probraného učiva, mnohoúhelníky.

ČvS: Povolání, koníčky. Minulost, současnost.

 


Prosinec

Plán na 18.12. - 22.12.2017

Zdravím v posledním pracovním týdnu. Čeká nás prezentace čtenářských deníků, ale hlavně zábava. Ve středu se uvidíme na Vánoční hvězdě. Nezapomeňte přijít nakupovat výrobky, které děti usilovně tvořily. V pátek budeme mít besídku ve třídě. Děti si mohou přinést občerstvení. Aby nikdo neodešel smutný, tak si pro jistotu každý vylosoval kamaráda, kterému připraví dárek. Přeji Vám i dětem krásné Vánoce a úspěšný příští rok.

19. 12. Sportovní den - 3. - 5. ročník 

20. 12. Vánoční hvězda - 15. 30 hod.

22. 12. Rozloučení ve třídě

21. 12. Výlet: 7.30 - přistavení autobusu ke škole

                     7. 40 - odjezd

                     9. 15 - 14. 00 program

                     16.00 příjezd ke škole

 

Časy jsou orientační. Nezapomeňte děti teple obléci, vybavit je svačinou a pitím. Oběd jsem všem odhlásila. Mohou si vzít drobné kapesné. Kdo potřebuje kinedril, tak ho ráno užije doma a na cestu zpět ho musí mít v batůžku.


 Mikulášské nadělování

5.12.2017

A čerti ani letos nikoho neodnesli! 


Vánoční merenda

4.12.2017

  

 

 


Plán na 11.12. - 15.12.

Čekají nás testy na procenta a musíme zvládnout i vánoční dílnu. S rodiči, kteří byli tak hodní a rozhodli se vyrábět s námi, se domluvím hned v PO telefonicky.

Čj: diktát, doplňování krátkých/dlouhých u, dě tě ně bě pě vě mě, párových souhlásek. Určit, zda jde o větu jednoduchou či souvětí. Slova jednoznačná, mnohoznačná, lichotivá, hanlivá a neutrální. Kořen slova, příbuzná slova. VS po B.

M: +, -, :, x, počítání se závorkami, slovní úloha, geometrická tělesa.

ČvS: Voda v krajině, urči levý a pravý břeh řeky, funkce přehrady, funkce lesa, části kopce, zemědělská půda-co kde roste (tráva-louka, chmel-chmelnice...)

Začneme v Út prvoukou, je nejlehčí. Končit budeme českým jazykem.


Plán 4.12 - 8.12. 

4.12. - KC 12 - Vánoční merenda, 60,- Kč 

6. 12. - 16. 00 - 17. 00 hodin konzultace, 17. 00 třídní schůzky

20. 12. - Vánoční hvězda

21. 12. - Výlet do Kutné hory - 530,- Kč


 -------------------

Čj: Vyjmenovaná slova po L, opakování VS - B. Procvičování v doplňovačkách i slovních spojeních. Vytváření vět. Čtení textů s adventní tématikou, práce s textem a básničkou. Opis, přepis, diktát. Práce v písance.

 M: Násobení a  dělení v oboru 0-100, písemné i pamětné sčítání a odčítání v oboru 0 -100, trojciferná čísla - jednotky, desítky, stovky.

ČvS: Vánoční zvyky, tradice, rodina.


Listopad

Program Prev centra se dnes 28.11. nekonal z důvodu onemocnění lektorek. Dostaneme náhradní termím.


Plán na 27.11. - 1.12.

Zdravím všechny v novém týdnu. Začínáme vyrábět na Vánoční hvězdu. Pokud by někdo měl nápady nebo se chtěl vyrábění zúčastnit, napište mi.

27. 11. Vánoční nota - školní kolo 8 - 12.30 hod. - pro přihlášené

28. 11. Zvládání agrese a řešení konfliktů - Prev centrum - zdarma ve třídě

30. 11. Projekt pro 1. stupeň - Stálí a stěhovaví ptáci

4. 12. KC 12 - Vánoční merenda, 60,- Kč 

 -------------------

Čj: Vyvození VS po L a slov příbuzných. Procvičování VS - L, B ve větách i doplňovačkách. Čtení s porozuměním, práce s textem. Zápis vlastních myšlenek, práce v písance. 

M: Automatizace násobení a dělení 0 - 100. Sčítání a odčítání dvojciferných čísel pamětně i  písemně. Slovní úlohy. Trojciferná čísla - jednotky, desítky, stovky.

ČvS: Opakování učiva o domově - zkoušení


Plán na 20.11. - 24.11.

Čj: Procvičování vyjmenovaných slov po B a slov příbuzných. Vytváření vět s vyjmenovanými slovy. Čtení a práce s textem. Usuzování na základě vlastních zkušeností, doslovné porozumění. Práce s informacemi. Opis, přepis, diktát. Práce s básničkou.

M: +,- v oboru 0-100, slovní úlohy -zápis, automatizace násobilek 0 - 10, dělení, zkouška, G:        tělesa, vrcholy, hrany, stěny.

ČvS: Práce s mapou, značení.


Plán na 13.11. - 17.11.

Tento týden bude kratší, v pátek 17.11. je státní svátek. Žádná mimoškolní akce nebude.

Čj: Vyjmenovaná slova po B (v základním tvaru) ve větách-doplňování. Seznámení s různými tvary slovesa BÝT. Doplňování do vět. Zdůvodňování pravopisu. Děti dostanou nový PS s vyj. slovy. Prosím rodiče, aby PS opatřili jmenovkou na vrchní desce sešitu.

M: Snaha zautomatizovat postupně všechny násobilky a dělení. Procvičování sčítání a odčítání. Geom.: tělesa.

ČvS: Zopakování učiva o krajině, orientaci v kr., vodních tocích a plochách, orientaci na mapě, ochraně životního prostředí atd. Žádné nové učivo.


Plán na 6.11. - 10.11.

Nebude žádná mimoškolní akce, ale už zase budou DÚ.

Čj: Nauka o slově-opakování. Příbuzná slova-dokončení. Vyhledávání podmětu a přísudku. Věta jednoduchá a souvětí. Obojetné souhlásky. První seznámení s vyjmenovanými slovy po B. Čtení: lidové pranostiky, vysvětlování.

M: Neustálé procvičování dosud probraného učiva. Zaokrouhlování na desítky. Geom.: Tělesa.

ČvS: Orientace v krajině. Světové strany, směrová růžice. Vyhledávání na mapě.


Říjen

Plán na 30.10 - 3.11.

Nebude žádná mimoškolní akce a nebudou ani DÚ. Čekají nás čtvrtletní testy. Nezačneme ale hned od PO, budeme ještě procvičovat. První přijde asi ČvS, je tentokrát nejjednodušší.

Čj: i/y po měkkých/tvrdých souhláskách - doplň a přepiš. Doplň dě, tě, ně... Druhy vět. Abecední řazení. Párové souhl.-doplň. Synonyma. Slova opačného významu.

M: sčítání a odčítaní v řádce i pod sebou. Zkouška správnosti. Násobení a dělení č. 1-7. Slovní úloha se zápisem. Přímka a body přímce náležející a nenáležející. Úsečka.

ČvS: ČR - naše vlast. Učeb. str. 13-16, PS 16-20. 


Dny pro záchranu života (čtvrtek 19.10.) 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Plán na 23.10 - 27.10.

Čeká nás krátký týden, pouze 3 dny. Ve ČT 26. a v PÁ 27.10. jsou prázdniny.

Čj: podmět a přísudek-vyhledávání ve vétách. Označování. Věta jednoduchá. Rozvíjení VJ přidávánim vhodných slov. Zopakování nauky o slovech. Čtení pověstí o Praze. Vyprávění vlastními slovy.

M: numerické počítání s č. 0-100. Geometrie: úsečky-měření, rýsováni, body náležející a nenáležející ús. Druhy čar.

ČvS: shrnutí všeho, co víme o ČR.


Plán na 16.10. - 20.10.

Zdravím v novém týdnu.

- Ve čtvrtek nás čekají " Dny pro záchranu života". Akce se záchranáři. Hodina teorie  a hodina praxe. Dny pro záchranu života 60,-.

- V průběhu září jste se mohli seznámit s pracovními sešity. K Čj, M, a písance máme i druhé díly. Také jsme dostali PS Hravá vyjmenovaná slova, který jste zatím neviděli. Celková cena všech PS je 464,- Kč. 

---------------------------------------------------

Čj: Slova nadřazená, podřazená, souřadná, mnohoznačná. Věta jednoduchá, souvětí. Podstatné jméno a sloveso jako základní skladebná dvojice. Společné čtení a práce s textem. Doslovné porozumění a vyhledávání v textu. Zápis vět psacím písmem. Zápis vlastních myšlenek. Přepis, diktát.

M: +, - v oboru 0-100, sčítání dvojciferných čísel. Násobení a dělení v oboru 0-8 - procvičování. Slovní úlohy - zápis. G - čtvercová síť.

ČvS: Kraje ČR, podzim v přírodě.


Bubnování (pátek 6.10.) si děti opravdu užily. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


Plán na 9.10. - 13.10.

V tomto týdnu žádná mimoškolní akce.

Čj: Slovo a skutečnost. Význam slov. Synonyma a opozita. Slova souřadná a slova nadřazená. Procvičování probraných mluvnických pravidel v doplňovačkách. Zdůvodňování. Diktát a přepis. Důraz na sebekontrolu při psaní.

M: Vyvození násobků 8. Nasobebí a dělení čísly 1-7. Sčítání a odčít. pod sebou. Procvičování pamětného +, -. Geometrie.

ČvS: Obce-města a vesnice. Hlavní město Praha.Plán práce 2.10. - 6.10.

Testy jsme šťastně zvládli v minulém týdnu. V PÁ 6.10. půjdeme bubnovat do KC 12. Vstupné 60 Kč.

Čj: Psaní souhl. uvnitř a na konci slov-dokončení opak. Hra se slabikami-skládání slov. Diktát. Přesný opis básně. Čtení v čítance-správná technika, přesné porozumění, vyvozování na základě vlastní zkušenosti.

M: Sčít. a odčít. pod sebou s přechody desítek. Vyvození násobků 7 (nestihli jsme v min. týdnu). Procvičování zvládnutých násobků. Dělení. Hraní s nulou-nás. 10. Početní operace se závorkami. Slovní úlohy se zápisem.

ČvS: Bezpečný chodec a cyklista-opak. na známky. Obec. V našem městě. Moje přesná adresa včetně PSČ-formální uspořádání. 


Září

Plán práce 25.9. - 29.9.

Zdravím v novém týdnu. Stále opakujeme učivo druhého ročníku. V průběhu tohoto (a příp. ještě přístího) týdne si napíšeme testy za září. Obsah najdete v plánu jednotlivých předmětů červenou barvou. Ve čtvrtek máme státní svátek, v pátek celoškolní projekt " Den jazyků". 

 

Čj: Procvičování y,í po tvrdých a měkkých slabikách, párové hlásky, dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě, slovesa a podstatná jména, jednoduchá věta, souvětí. Čtení textů a práce s textem. Psaní textů psacím písmem. Práce v písance. 

Přepis vět psacím písmem, doplňování párových hlásek do slov, řazení slov podle abecedy, podstatná jména - vlastní, obecná,  slovesa, druhy vět, tvrdé a měkké slabiky, dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě ( všechno jsme procvičovali celé září).

M: Násobení a dělení 0 - 6 , vyvození násobení číslem 7, +, - v oboru 0-100, slovní úlohy, rýsování, měření přímek, úseček.

Násobení a dělení 0- 5, +, - v oboru 0 -100, slovní úlohy, měření a porovnávání úseček, hodiny (základ), číselná osa.


Angličtina – „Malíkovci“

Zadání domácí přípravy a domácích úkolů na následující týden najdete vždy v pátek odpoledne v eŽK. V případě, že hodina odpadne, přesouvá se zadání na další hodinu Aj. 


ZŠ Meterologická zve své žáky a jejich rodiče na tradiční posezení u ohně v pátek 22.září od 18.00 hodin v prostoru areálu ZŠ vlevo za vstupní branou *. Buřty, chleba a horčici nabízíme za mírné ceny nebo si přineste z vlastních zdrojů. Uvítáme dobrou náladu a zásobu písniček.

Na setkání se těší Jaroslav Kulik a učitelský sbor. 

* za deště nebo nepříznivého počasí se opékání nekoná


Plán na týden 11.9.- 15.9.

Ve všech předmětech budeme opakovat a procvičovat učivo 2. ročníku.

Od pondělí 11.9. začneme s domácími úkoly. Den bez DÚ bude středa (rodiče odhlasovali na tříd. schůzce). 


Základní okruhy a kritéria hodnocení

Český jazyk

 Základní okruhy
• Věty podle postoje mluvčího – druhy vět
• Význam slov, slova stejného a opačného významu, podřazená – nadřazená - souřadná 
• Tvrdé, měkké a obojetné souhlásky
• Párové souhlásky na konci i uvnitř slov
• Abeceda
• u – ú – ů
• Slovní druhy 
• Jména obecná a vlastní
• Věta jednoduchá, souvětí
• Sloh – popis, vypravování
• Hlasité i tiché čtení s porozuměním

Kritéria hodnocení
• 5 testů za pololetí s hodnocením v %, převedených na známky – rozsah do 2 stran A4
• Pamětná prezentace naučené poezie (1 x za čtvrtletí)
• Splnění kritérií pro vedení čtenářského deníku (2 knihy za pololetí), prezentace přečtených knih 
• Vedení pracovních sešitů, písanky, portfolia
• Plnění individuálních a skupinových úkolů 
• Domácí příprava je nedílnou součástí hodnocení žáka
• Aktivní přístup k plnění zadané práce písemné i ústní

-----------------

 Matematika

Základní okruhy
• Obor 0 – 1000 (spočítá, vytvoří, přiřadí, zobrazí, porovná a zapíše, zaokrouhlí)
• Sčítání a odčítání zpaměti včetně přechodu přes desítku
• Násobení a dělení zpaměti v oboru násobilek, násobení a dělení mimo obor násobilky
• Slovní úlohy se sčítáním, odčítáním, násobením, dělením a porovnáváním; o n více/méně, n krát vice/ méně
• Orientace v čase (den, hodina, minuta, sekunda), čtení časových údajů z hodin
• Rýsování a měření úsečky (mm, cm, dm), jednotky délky a jejich převody
• Rozpoznání, pojmenování, modelování základních geometrických útvarů a těles (přímka, polopřímka, úsečka, kružnice, čtyřúhelník, mnohoúhelník, kvádr, jehlan, kužel, válec)

Kritéria hodnocení
• 5 x za pololetí test s hodnocením v %, převedených na známky – rozsah do 2 stran A4
• Vedení pracovních sešitů a portfolia
• Plnění individuálních i skupinových úkolů 
• Domácí příprava je nedílnou součástí hodnocení žáka
• Aktivní přístup k plnění zadané práce písemné i ústní

 ----------------
Člověk ve světě

Základní okruhy
• Praha, Městská část Praha – Libuš, místní krajina
• Rodina, soužití a chování lidí – vztahy, role, práce
• Látky a jejich vlastnosti
• Živá příroda – známí živočichové a rostliny
• Neživá příroda 
• Orientace v čase – hodiny, měsíce
• Lidské tělo 
• Pěstování rostlin
• Příprava jednoduchého pokrmu, stolování

Kritéria hodnocení

• Minimálně 6 procentních testů za školní rok
• Vedení pracovního sešitu a portfolia
• Plnění individuálních i skupinových úkolů
• Aktivní přístup k plnění zadané práce ústní i písemné
• Účast na kulturních a mimoškolních akcí třídy a školy

----------------

Společná kritéria hodnocení

Hlavní:
Pro hodnocení žáků se v průběhu klasifikačního období používá pětistupňová klasifikační stupnice bez pomocných znamének, dle uvážení vyučujícího doplněná různými symboly (odměny razítky, obrázky – kladná motivace). Známky za práci v hodině, referáty, kontrolní cvičení, apod. mají poloviční váhu oproti testům na %. Výsledná známka na vysvědčení není průměrnou hodnotou známek získaných v průběhu pololetí, ale vyjadřuje dosaženou úroveň znalostí, dovedností a postojů žáka s přihlédnutím k jeho píli. 
Procenta / známka: 
- 100-90 % / 1
-   89-75 % / 2
-   74-50 % / 3
-   49-25 % / 4
-    24-0 % / 5

Vedlejší:
■ připravenost na hodinu (pomůcky)
■ vedení pracovních i ostatních sešitů a portfolia
■ aktivita v hodině
■ udržování pořádku na pracovním místě
■ samostatná práce, práce ve dvojici, produktivní práce ve skupině
■ domácí příprava je nedílnou součástí hodnocení žáka

-----------------

Kritéria hodnocení VV

• aktivní účast v hodinách 
• plnění individuálních i skupinových úkolů 
• aktivní přístup k plnění zadané práce 
• příprava na hodinu (pomůcky) 
• udržování pořádku na pracovním místě

----------------

Kritéria hodnocení TV

Výborně – žák si plní své povinnosti, řídí se pokyny vyučujícího Tv, chápe smysl všech částí vyučovací hodiny (rozcvičení, nástup, …), pravidelně nosí cvičební úbor včetně vhodné obuvi, chová se jako sportovec (v zásadách fair play), snaží se o zlepšení vlastních výkonů. Respektuje své spolužáky i učitele a dodržuje zásady bezpečnosti.
Chvalitebně – Žák si většinou plní své povinnosti, má někdy problém soustředit se pouze na sebe a pokyny vyučujícího, někdy se nechá rozptylovat při rozcvičení nebo ostatních činnostech, občas zapomene cvičební úbor a vhodnou obuv. Jeho výkony ho občas zajímají pouze v činnostech, které ho baví.
Dobře – Sport není pro žáka to pravé. Často zapomíná cvičební úbor nebo vhodnou obuv. Zlepšení jeho vlastních výkonů ho příliš nezajímá. Nerozumí příliš smyslu rozcvičení ani ostatních činností při hodině. Jeho zájem o dění při vyučování i zlepšení vlastních výkonů není příliš velký.
Dostatečně – Nejen, že žák často zapomíná cvičební úbor nebo vhodnou obuv, ale i jeho přístup k hodinám Tv není na požadované úrovni. Cvičí s velkou nechutí k veškerých pohybovým aktivitám a často pouze na příkaz učitele Tv. Neuznává ani nutnost respektovat pravidla sportovního a slušného jednání.

----------------

Kritéria hodnocení HV

aktivní účast na společných činnostech, spolupráce, domácí příprava (připravenost na hodinu – učebnice, sešit, případně aktualita, projekt apod.) 
• vedení sešitu (1 - 3 ročník)
• znalost hudebních pojmů, s nimiž se v hodině běžně pracuje
• realizace vybrané písně dle individuálních schopností a dovedností ve skupině spolužáků či jednotlivě (zpěvem, pohybem, doprovodným rytmem, přehráním melodie apod.)
• rozeznání vybraných hudebních nástrojů (dle vyobrazení či ze znějící hudby), rozpoznání skladeb vybraných hudebních skladatelů na základě poslechu
• tvorba a následná prezentace samostatného projektu, který je součástí (4. a 5. ročník), případně sdělení hudební aktuality (všechny ročníky)
• orientace v zápisu písně (na kolik dob se počítá, jaké je tempo písně, zda melodie stoupá či klesá, jaká je dynamika písně, na kterou dobu píseň začíná, zda se sloka opakuje - repetice apod.)
• napsání testu zaměřeného na probraná témata (4. a 5. ročník), součástí testu bývá zápis slyšeného rytmu, znalost vybraných hudebních pojmů a rozpoznání hudebních nástrojů, skladby a jejího autora na základě poslechu. Test se obvykle píše 2 - 4 x do roka
• veškeré výstupy z předmětu jsou hodnoceny známkou s váhou 1

----------------

Anglický jazyk 3. ročník

Probíraná témata:
- základní slovní zásoba a její postupné rozšiřování (domov, škola, rodina, zvířata)
- užití předložek (at, in, under, on, next to)
- zájmena, číslovky do 100
- stavba jednoduché anglické věty, sloveso „to be“, „to have got“ + otázka, zápor
- tvorba jednoduchých rozhovorů, vyprávění
- používání slovníku v učebnici

Kritéria hodnocení (za 1 klasifikační období – pololetí):

hlavní kritéria hodnocení - váha známky 2

- 3 kontrolní testy na procenta - všichni žáci stejný obsah, rozsah a kritéria hodnocení
žáci s SVP mohou mít prodlouženou dobu na test

pomocná kritéria hodnocení - váha známky 1

- min. 3 menší písemné testy
- min. 1 ústní zkoušení – vyprávění, rozhovory, říkanky
- aktivita v hodinách
- práce ve skupinkách a ve dvojicích
- Plnění domácích úkolů

Rozsah a hloubka probíraného učiva budou přizpůsobeny schopnostem žáků.


Zdravím Vás v novém školním roce.

Prázdniny utekly jako voda  a škola je už zase tady. První den (4. 9.) se učíme jen 1 hodinu. Děti s doprovodem budou odcházet v 8.45 h. Pokud někdo půjde bez doprovodu, musí mít lísteček. Kdo bude chtít obědvat, musí mít oběd přihlášen. Děti dostanou zápisní lístek do družiny, prosím o vyplnění do druhého dne. V útereý a ve středu bude vyučování do 11.40 h. Od čtvrtka se budeme učit už podle rozvrhu.

Ve středu 6. 9. se sejdeme na třídní schůzce, kde dostanete kódy pro přístup do žákovských knížek.

Přeji Vám i dětem, abyste do nového školního roku vykročili pravou nohou.

S pozdravem Zd. Baš.

 

rozvrh
hodin
týdenní
plán
suplování ELEKTRONICKÁ
ŽÁKOVSKÁ KNÍŽKA
jídelní
lístek

Základní škola Meteorologická
Meteorologická 181
142 00 Praha 4 – Libuš

tel.: 242 446 611

 
childrens ZŠ Meteorologická - úvodní strana