4.A

20.10 Fotky z Vv

 

 

 

20.10. Pořad v KC12

To bylo ale bubnování!

Fotky naleznete zde :

janic1.rajce.idnes.cz/Bubnovani/

 

 

18.10. Včera jsme se zúčastnili celoškolní akce Dny pro záchranu života

Byl to v podstatě kurz 1.pomoci, který se náramně vyvedl. Děti se seznámily s potřebnými informacemi činností, vyzkoušely si všechno možné a myslím, že na takový den dlouho nezapomenou.

Fotky naleznete zde :

janic1.rajce.idnes.cz/Dny_pro_zachranu_zivota/

8.10. Čtverečkovaná dýně

 

2.10. Naučná vycházka po plavání

2.10. Plavání a tobogán

 

Logická olympiáda: zde

26.9. Vv - jablka hrušky trochu jinak

 

25.9. Preventivní program Bezpečný pohyb po internetu

25.9. Odpočinková činnost po plavču

 

17.9. Naše plavání

 Další foto zde

17.9.

V pondělí si vyzkoušely naše děti jakou mají představu o financování rodiny v projektu finanční gramotnosti

Další fotky zde

13.9. Vážení rodiče, zkontrolujte prosím své přihlášení do EŽK. Na některé už tam čekají aktuální zprávy. Zároveň tím zjistíte, zda Vám přihlášení funguje. U někoho se vyskytly problémy. Tato věc se v současné době řeší. 

 

ZÁPIS Z TŘÍDNÍ SCHŮZKY ZE DNE 6. 9. 2017

Program:

1) Info – nový ředitel školy Mgr. Jaroslav Kulik; ostatní vedení zůstává

2) Seznámení se školním řádem

NOVĚ mobilní telefony – během celého pobytu ve škole vypnuty v aktovce

(použití možné po dohodě s učitelem za jeho přítomnosti)

- domácí příprava je nedílnou součástí hodnocení žáka, domácí úkoly jsou povinné; je možné i klasifikování DÚ; budou-li klasifikovány, bude oznámeno předem

- úprava hodnocení testů na procenta při 50 % ještě známka 3 od 49% známka 4

3) Projekt TOP třída – nejúspěšnější třída odměněna na konci roku; bližší informace budou dodatečně sděleny

4) Plavání – všechny důležité informace jsou již na stránkách třídy; v případě omluvení dítěte z konkrétní lekce plavání (zdravotní důvod) bude dítě přítomno na plavání u bazénu; OMLUVA bude rodičem sdělena předem prostřednictvím EŽK; na ústní sdělení dětmi nebude brán zřetel. Na plavání je bezpodmínečně nutný platný posudek zdravotní způsobilosti žáka – data platností byla sdělena elektronicky. Budou potřeba i plavecké brýle - dodatečná informace.

5) EŽK – kontrola každý den – všechny důležité informace budou ze strany školy i rodičů předávány touto cestou

6) Stránky třídy – bývají využívány na začátku ŠR pro zveřejnění informací a po předání hesel k EŽK budou informace předávány viz 5); následně stránky třídy slouží k přiblížení života třídy

7) Informace k rozvrhu hodin

8) Zavedené sešity – obaly, úprava, podepsané podložky do nelinkovaných sešitů

9) Učebnice – zásadně nic nevpisovat, kromě M (Fraus) všechny nové – OBALIT, všechny učebnice mají související PS

10) Pomůcky – průběžná kontrola nošení pomůcek do školy

11) Čtenářský deník – povinnost 4 knihy pro každého dle vlastního výběru;

12) Pozdní příchody (příchod do školy po 7. 55 hod.), omluvný list

13) Pití a WC v průběhu vyučovací hodiny – pití v aktovce, po napití se lahev ukládá zpět

14) Vyučující ve třídě

15) Doplňování učiva – po návratu do školy po nepřítomnosti ve škole – má žák za povinnost doplnit zameškané učivo do jednoho týdne – tzn. : dopsat všechny sešity, pracovní listy a naučit se probrané učivo. Nevztahuje se na DÚ. Rodina si zajistí převzetí materiálů.

16) Předání hesel do EŽK

17) Změna zástupce třídy v Radě rodičů - paní Lucie Čanecká

18) Vybírání finančního příspěvku 1550,- Kč ( pracovní sešity, sešity, kopírování, třídní fond )

19) Různé – rozdání nabídky kroužků 2017/2018

                   den bez úkolu bude středa

 

7.9. Společná kritéria hodnocení 4. ročník
• Průběžné hodnocení dílčího výkonu
• Nejméně 4 testy na % za pololetí
• Aktivní účast v hodinách
• Vedení sešitu a portfolia
• Plnění individuálních i skupinových úkolů
• Práce ve dvojicích
• Slovní a písemné vyjádření na dané téma
• Hlasité čtení s porozuměním
• Práce s básní a práce s textem
• Pamětná prezentace naučené poezie
• Vedení čtenářského deníku a prezentace (2 knihy za pololetí)
• Geometrie: rýsování, přesnost a úprava
• Orientace na mapě
• Samostatné vyhledávání informací – internet, encyklopedie

Základní okruhy probíraného učiva
Český jazyk
• Nauka o slově
• Stavba slova
• Vyjmenovaná slova
• Slovní druhy
• Podstatná jména – pád, číslo, rod, vzor
• Slovesa – osoba, číslo, čas
• Shoda přísudku s holým podmětem
• Přímá řeč
• Čtení s porozuměním, práce s textem, vyhledávání klíčové myšlenky
• Sloh – popis pracovního postupu, charakteristika postavy, dopis, vypravování, pozvánka, telefonování, blahopřání, přihláška…
• Dramatizace jednoduchých pohádek

Matematika
• Obor 0 – 1 000 000, numerace (rozklad v desítkové soustavě)
• Sčítání, odčítání, násobení, dělení i víceciferných čísel v jednodušších případech
• Písemné násobení jedno a dvojciferným činitelem a dělení jednociferným činitelem
• Jednoduché i složené slovní úlohy
• Komutativnost a asociativnost
• Práce s diagramy, tabulkami, grafy, jízdními řády
• Základní útvary v rovině – přímka, polopřímka, úsečka, čtverec, kružnice, obdélník, trojúhelník, kruh, čtyřúhelník, mnohoúhelník
• Základní útvary v prostoru – kvádr, krychle, jehlan, koule, kužel, válec
• Délka úsečky, jednotky délky a jejich převody, obvod obrazce, vzájemná poloha 2 přímek v rovině, kolmice a pravý úhel, osová souměrnost

ČVS
• Naše vlast – ČR (Kraje a krajská města)
• ČR – demokratický stát
• Mapy a plány a orientace v krajině
• Povrch, vodstvo, počasí, podnebí, půda, zemědělství, nerostné suroviny, průmysl, doprava, služby a kultura v ČR
• Ochrana přírody, rizika a mimořádné události v přírodě
• Já a hospodaření
• Cestujeme po naší vlasti
• Časová přímka
• České země v období pravěk – první Habsburkové
• Příroda a lidé, životní podmínky; příroda živá a neživá
• Znaky života (houby, rostliny, živočichové)
• Potravní vztahy organizmů
• Lidské tělo (sexuální výchova, vztahy, péče o zdraví, zdravá výživa)
• Organizmy v ekosystémech (les, louka a pastvina, pole a další)
• Vycházky do přírody – roční období

Výtvarná výchova
• aktivní účast v hodinách
• plnění individuálních i skupinových úkolů
• aktivní přístup k plnění zadané práce
• příprava na hodinu (pomůcky)
• udržování pořádku na pracovním místě

Anglický jazyk

Probíraná témata:

• zájmy, koníčky – sloveso can /can´t
• oblíbené jídlo a pití – sloveso like / don´t like + otázka
• roční období, dny v týdnu, určování času
• moje škola, třída – vazba there is, there are
• rodina a přátelé
• počasí, oblečení, zaměstnání
• Vánoce, Velikonoce

Kritéria hodnocení (za 1 klasifikační období – pololetí):

hlavní kritéria hodnocení - váha známky 2
- 3 kontrolní testy na procenta - všichni žáci stejný obsah, rozsah a kritéria hodnocení
žáci s SVP mohou mít prodlouženou dobu na test

pomocná kritéria hodnocení - váha známky 1
- min. 3 menší písemné testy
- min. 1 ústní zkoušení – vyprávění, rozhovory, říkanky
- aktivita v hodinách
-práce ve skupinkách a ve dvojicích
-plnění domácích úkolů

Rozsah a hloubka probíraného učiva budou přizpůsobeny schopnostem žáků.

 

Vítám v novém školním roce 2017/2018 a přeji všem hodně

úspěchů, trpělivosti a zážitků

3.9. Vzkazy dalších učitelů učících v naší třídě

 

Anglická konverzace - Ajko - Mgr. Eliška Šveňková

Děti potřebují 10 eurofolií v průhledných deskách

Anglický jazyk - výběr- Bc.Libor Hostaša - ( oprava )

2sešity 523

Anglický jazyk - 1.skupina - Mgr. Eliška Šveňková

 3 linkované sešity A5 (velikost linek podle potřeby).

Anglický jazyk - 3.skupina - Mgr. Jitřenka Malíková

2 sešity 523 

Přírodní vědy - Bc.Dominika Polanková

velký nelinkovaný sešit, 20 nebo 40 listů
- nůžky
- lepidlo

 Český jazyk cvičení - Čj cv - Mgr. Eva Říhová Hrubá

1 sešit 523 a desky s 20 euroobaly

 

 31.8. Doplnění informace k pondělí 4. 9.

Po 1. vyuč. hodině budou uvolněny děti, které budou mít u školy rodiče, případně odevzdají lísteček, že mohou odejít ze školy samy. Všechny ostatní děti zůstávají ve třídě do 11. 40 hod., kdy budou předány do ŠD. 

 29.9. Školní rok začíná v pondělí 4. 9. 2017další organizace prvního dne šk. roku a prvního týdne budou průběžně doplňovány.

Učebna zůstává stejná jako minulý rok.

    Místo šatny máme skříňky – pořiďte si zámeček (raději ne ten nejlevnější a radím – jeden klíček si podepsaný schovejte u paní asistentky)
 
Pomůcky:
Sešity budou objednány hromadně pro předměty, které vyučuji já. Požadavky na sešity pro předměty vyučované jinými pedagogy vám oznámí tito vyučující. Sledujte prosím stránky třídy, případně EŽK a zajistěte si individuálně pro své dítě.
Další: obaly na sešity a knihy – nutné obalení všech učebnic a sešitů (Info na TS ) • pravítko (NEOHYBATELNÁ PLASTOVÁ PRAVÍTKA, ALE KLASICKÁ S POČÁTEČNÍ nulou), pravoúhlý trojúhelník s ryskou, funkční kružítko,ořezané tužky -  č. 1 na Vv, a č.3 na rýsování vždy 2ks, měkká guma, 2 pera správný výběr dle potřeby jednotlivců ), pákový šanon se 100 euroobaly (portfolia jsou nedílnou součástí kriterií hodnocení) .
 ! V úterý 5.9. prosím přinést do školy připravený šanon s vloženými 5 titulními listy k jednotlivým předmětům  ( Český jazyk, Matematika , Vlastivěda, Přírodověda, ostatní )
TV : sáček na cvič. úbor, tričko s krátkým rukávem, krátké kalhoty, cvičky a boty na ven podle ročního období )
VV: vhodné nůžky, lepidlo „Herkules“, tyčinková lepidla – jedno v kufříku, jedno v penále, vodové barvy, paleta na tempery kelímek na vodu, temperové barvy, ploché, kulaté (různě silné) štětce, hadřík, barevné křídy, tuš černá + seříznutá špejle, pastelky( součást penálu ), voskovky, tenký černý fix, sada fixů, složka barevných papírů, podložka na ochranu lavice pracovní oblek , nenosit po částech, přinést najednou a mít podepsané! - vše umístěné v kufříku s funkčním zavíráním!(NUTNÉ) 
! Upozornění: bez potřebných pomůcek nemohou děti vypracovat zadaný úkol a toto bude zohledněno v hodnocení předmětu !
! Doporučení : Na základě zkušeností doporučuji výtvarné potřeby ( hlavně voskovky, vodovky a tempery ) české výroby!
 
 Čj -  mimočítanková četba ve škole – Lovci mamutů –pokračování  v četbě. 
 
Hygienické potřeby   -  papírové kapesníky bude mít každé dítě SVÉ a u sebe
 
 Na začátku šk. roku počítejte s následujícími výdaji na : (částky jsou pouze orientační dle loňského roku – bude upřesněno před třídními schůzkami, kde se peníze budou vybírat):
* Kopírování materiálů - 300,- Kč
* Pracovní sešity – 500,- Kč
* Sešity – 250,- Kč
* Třídní fond – 1. pololetí 500,- Kč
 
Přibližná celková částka 1550,- Kč 
 
Od letošního školního roku je opět povinné plavání (celkem 40 hodin za první stupeň). Znamená to tedy, že plavat budou všechny děti, kterým to lékař nezakáže (a potvrzení nedoloží). Pokud by mělo být vaše dítě z plavání uvolněno, donese nepozději do středy 6.9. lékařské potvrzení.
Čtvrťáci budou plavat v prvním pololetí hned od září.
! Pozor ! !Změna týkající se místa plaveckého výcviku i dopravy !
Je zajištěn plavecký bazén Jedenáctka.
Na bazén se budeme dostávat MHD – autobus 197.
4.A bude plavat pátky v čase 11.20hod.  – 12.10.hod.
Plavat začneme v prvním zářijovém týdnu, tedy v pátek 8.9.
 

 

 Lekce plavání – INFORMACE

 SEZNAM VĚCÍ S SEBOU:

1) Plavky v igelitovém sáčku
2) Plavecká čepice
3) Ručník
4) Gumové přezůvky k bazénu (žabky, pantofle)
5) Sprchový šampón
6) Hřeben
 
Děvčata s delšími vlasy: vlasy stažené do culíku gumičkou !

Veškeré potřeby budou mít děti v igelitové tašce, která bude v batůžku společně s pitím a kapesníky. Doporučuji i malou svačinu po plavání.

Každý pátek bude první 2 vyučovací hodiny normální výuka, proto budou mít děti i vybavení na vyučování, tzn. v aktovce. Aktovku si nechají ve třídě a s sebou na plavání si vezmou připravený batůžek. 
 
 
INFORMACE k 1. školnímu týdnu

Pondělí 4. 9. – jedna vyučovací hodina, po které děti odchází domů; děti si přinesou do školy pevné desky na obdržené formuláře. Oběd je automaticky odhlášen, pokud máte zájem o oběd pro vaše dítě ve ŠJ, musíte mu oběd přihlásit. Doba vydávání obědů je 10.00 – 12.00 hod.

Úterý 5. 9. – 4 vyučovací hodiny (konec vyučování 11.40 hod); děti si již nosí připravená portfolia, kufříky, atd. a vybavenou aktovku.

Středa 6. 9. – 4 VH; normální výuka pouze s třídním učitelem

Čtvrtek 7. 9. – vyučování podle rozvrhu.

Pátek 8. 9. – vyučování a plavání

Důležité termíny k organizaci školního roku jsou na stránkách školy.

 

TŘÍDNÍ SCHŮZKY SE KONAJÍ VE STŘEDU OD 17.00 HOD.
ÚČAST NUTNÁ! ( velmi důležité informace a změny )

 

Uložit

Uložit

Uložit

rozvrh
hodin
týdenní
plán
suplování ELEKTRONICKÁ
ŽÁKOVSKÁ KNÍŽKA
jídelní
lístek

Základní škola Meteorologická
Meteorologická 181
142 00 Praha 4 – Libuš

tel.: 242 446 611

 
childrens ZŠ Meteorologická - úvodní strana