4.B

 Dnešní turnaj ve vybíjené, vyhráli jsme poctivé 6. místo!

Blahopřeji čestnému poslednímu místu! :)))

 

NOC S ANDERSENEM

 

 

 

 

 

 

 

   Z důvodu vánočních dílen (3. - 6. VH) na 2. stupni se ruší středeční kroužek informatiky s p. uč. A. Cihlářovou.

Vánoční hvězda

POMOZTE PŘISPĚT


ve dnech 1. 12 – 21. 12. 2016
v ZŠ Meteorologická
DOBROVOLNÝM HMOTNÝM DAREM
KOJENECKÉMU ÚSTAVU
při fakultní Thomayerově nemocnici
v Praze 4 – Krči
Dary budou shromažďovány v recepci ZŠ
Hygienické potřeby:
- Tuhá a tekutá mýdla (dětská i dospělá)
- Dětský šampón
- Pěna do koupele
Pleny:
- Junior
- Maxi
Dětská prostěradla: 70 x 140 cm
Na oslavy narozenin: „párty“ věci – papírové tácky, kelímky, brčka, čepičky

Předání darů se uskuteční
na Vánoční hvězdě dne 21. 12. v 17. 30 hod.

 

Dnešní dopravní výchova ve třídě:

 

 

Povedlo se mi částečně překonat techniku a stáhnout pár fotek z našich akcí:)

Mikuláš ve škole:) Ani letos jsme čertům nikoho nedali! :)

http://meteo1.rajce.idnes.cz/Mikulasska_nadilka_2016_-_9.A/

 

Anglické divadlo Murder mystery. Děti hravou formou řešily tajemnou záhadu zmizení v angličtině.

Adventní věnce, nejsou úžasné!? 

Mobilní planetárium

Do této velkého nafukovacího kina  jsme si všichni vlezli a lehli na pohodlné žíněnky. Všude kolem nás byl nekonečný vesmír a spousta planet:)

Dominik slaví narozeniny, donesl nám všem opravdu výborný dort! 

Historické bádání na Vyšehradě:

Trošku jsme si hráli na vojáky a bránili hradby....

Na hřbitově jsme vyhledávali významné osobnosti:)

Ukázka baseballu na hřišti Tempo Titans

Vítězové v hodu do dálky:)

Vědomostní běh

Ještě nám krásně vyšlo počasí, bylo teplo a všem se akce velmi líbila. Děkujeme za skvělou organizaci Ríšovi a Honzovi z DDM Monet! 

 

Sláva vítězům!

Připravit, pozor, START!

Sbor dobrovolných hasičů z Cholupic nám rozdělal oheň a dbal o naši bezpečnost:)

 

Hasíme!

DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ

 

 Učíme se přírodovědu:)

 

Akce, které nás čekají:

20.9. Mobilní hřiště, 50,-Kč / žák

27. 9. Vědomostní běh, Modřanská rokle, 30,-Kč / žák

4.-7.10. Sběr papíru + plastových víček

Všichni žáci mají možnost se přihlásit do Logické olympiády na : www.logickaolimpiada.cz

registrace je  do 30.9.2016

 Oblékáme hada Edu

 

Vážení rodiče 

v termínu od 19. do 30.9., pod vedením pana učitele Lukáše Hrubého se naše škola zúčastní dopravní hry “Oblékáme hada Edu”. Jedná se o zábavnou a efektivní kampaň pro základní školy k podpoře udržitelného cestování jako je chůze, jízda na kole, cestování veřejnou dopravou nebo spolujízda pro cesty do školy.

Hry se můžete zúčastnit také vy! Pomozte prosím Vašemu dítěti cestovat do školy udržitelným způsobem (pod dohledem nebo samostatně). Umožněte mu jít pěšky, jet na kole, použít veřejnou dopravu nebo spolujízdu autem s kamarádem místo individuálního dojíždění autem. Dovolte dětem zažít různé způsoby cestování do školy, možná to pomůže také Vašemu zdraví nebo dokonce ušetří nějaké peníze za cestování!

Proč se zapojit?

* Vaše dítě hraje tuto hru společně s jeho kamarády ve škole.

* Vaše dítě bude cestovat do školy zdraví prospěšným způsobem.

* Vaše dítě se naučí cestovat do školy bezpečně a udržitelně.

* Vaše dítě se naučí cestovat samostatněji.

* Hra může pomoci snížit dopravní zácpy v blízkosti školy.

* Pomůžete tím udělat prostředí kolem školy bezpečnější.

* Hra je zábavná pro Vás i Vaše dítě! Na konci hry čekají na děti zajímavé odměny.

O co se jedná?

Každý žák, který bude v průběhu kampaně cestovat do školy udržitelným způsobem, získá za daný den samolepku – “puntík”. Za udržitelné způsoby cestování je považována chůze, jízda na kole, autobusem, tramvají/metrem/vlakem nebo s využitím spolujízdy. Všechny samolepky se postupně lepí na velký plakát s dopravním hadem Edou, který je vyvěšen v naší škole - ve vestubulu. Cíl školy je splněn ve chvíli, kdy je celý had pokryt samolepkami. Jakmile se podaří hada polepit celého, žáci získají odměnu za splnění školního cíle kampaně.

Naše škola si dala za cíl zvýšit podíl udržitelných cest do školy o 15 %. Pomozte nám, prosím, tohoto cíle dosáhnout.

Více informací o hře naleznete na stránce: www.trafficsnakegame.eu/czechrepublic

Základní okruhy a kritéria hodnocení pro 4. roč.
Člověk ve světě
Základní okruhy
Orientace v čase a časový řád ( dějiny, letopočet )
Evropa ( poloha, povrch, členění území, města, demokracie, mapy )
Rostliny, houby, živočichové (znaky života, životní potřeby a projevy, způsob života, výživa, stavba těla, význam v přírodě )
Matematika
Základní okruhy
Obor 0 – 1 000 000 (spočítá, vytvoří, přiřadí, zobrazí, porovná a zapíše, zaokrouhlí)
Písemné a pamětné sčítání, odčítání včetně přechodu přes desítku
Násobení pamětné i písemné, pamětné dělení se zbytkem i beze zbytku, písemné dělení
Slovní úlohy se sčítáním, odčítáním, násobením, dělením a porovnáváním; o n více/méně, n krát vice/ méně
Převody jednotek ( čas, délka, hmotnost )
Bod, přímka, vzájemná poloha přímek
Pravý úhel, rýsování kolmice, rovnoběžek
Pravoúhlý trojúhelník, konstrukce trojúhelníku, čtverce, obdélníku, kružnice
Osově souměrné útvary
Obvod obrazce
Český jazyk
Základní okruhy:
čtení pozorné, plynulé, čtení jako zdroj informací; naslouchání
mluvený projev – vyjadřování závislé na komunikační situaci
písemný projev – technika psaní (úhledný, čitelný a přehledný písemný projev, formální úprava textu);
slova jednoznačná a mnohoznačná, antonyma, synonyma
stavba slova, slovesa
vyjmenovaná slova
slovní druhy
podstatná jména a jejich vzory
stavba věty jednoduché, souvětí
poslech literárních textů
přednes vhodných literárních textů
volná reprodukce přečteného nebo slyšeného textu, dramatizace

 

Společná kritéria hodnocení:
písemné testy hodnocené v %
ověřování znalostí písemnou a ústní formou
aktivní účast v hodinách
plnění individuálních i skupinových úkolů
vedení sešitů, portfolia a pracovních sešitů
aktivní přístup k plnění zadané práce
příprava na hodinu (pomůcky)
udržování pořádku na pracovním místě
Čj – prezentace četby 3x za pololetí

 

Kritéria hodnocení TV

Výborně – žák si plní své povinnosti, řídí se pokyny vyučujícího Tv, chápe smysl všech částí vyučovací hodiny (rozcvičení, nástup, …), pravidelně nosí cvičební úbor včetně vhodné obuvi, chová se jako sportovec (v zásadách fair play), snaží se o zlepšení vlastních výkonů. Respektuje své spolužáky i učitele a dodržuje zásady bezpečnosti.
Chvalitebně – Žák si většinou plní své povinnosti, má někdy problém soustředit se pouze na sebe a pokyny vyučujícího, někdy se nechá rozptylovat při rozcvičení nebo ostatních činnostech, občas zapomene cvičební úbor a vhodnou obuv. Jeho výkony ho občas zajímají pouze v činnostech, které ho baví.
Dobře – Sport není pro žáka to pravé. Často zapomíná cvičební úbor nebo vhodnou obuv. Zlepšení jeho vlastních výkonů ho příliš nezajímá. Nerozumí příliš smyslu rozcvičení ani ostatních činností při hodině. Jeho zájem o dění při vyučování i zlepšení vlastních výkonů není příliš velký.
Dostatečně – Nejen, že žák často zapomíná cvičební úbor nebo vhodnou obuv, ale i jeho přístup k hodinám Tv není na požadované úrovni. Cvičí s velkou nechutí k veškerých pohybovým aktivitám a často pouze na příkaz učitele Tv. Neuznává ani nutnost respektovat pravidla sportovního a slušného jednání.

 

 Ahoj čtvrťáci,

prázdniny nám končí a my se zas společně setkáme v pondělí 5.září. Budeme spolu jednu vyučovací hodinu, pozdravíme se a přivítáme se s novými spolužáky. Již se na vás a vaše zážitky moc těším!

Kdo z vás už v pondělí půjde do družiny, zůstane ve třídě do 11. 40. Je možné odejít domů i po první vyučovací hodině, ale musíte mít od rodičů napsaný souhlas s odchodem ( může odejít sám – sama ).
V úterý a ve středu bude výuka do 11. 40.
Od čtvrtka vyučování podle rozvrhu.

V letošním školním roce bude mít každý z vás přidělenu skříňku v šatně. Přineste si zámeček s klíčkem.

Třídní schůzky

Dne 7. 9. proběhnou třídní schůzky od 17 hodin.

Aktualizace formulářů - zdravotní způsobilost ( formulář ke stažení na stránkách školy ) a osobní údaje

Pomůcky

papírové pořadače, desky s euroobaly ( 100 ks), stírací tabulka + fix, papírové kapesníky a utěrky, kufřík na VV, úbor na TV + cvičky nebo tenisky s bílou podrážkou do tělocvičny a sportovní obuv na venkovní aktivity.

Výbava penálu: pero, ořezané tužky č. 1, 2, 3, ořezávátko, guma, nůžky, tuhé lepidlo, pastelky, rýsovací pomůcky: kružítko, trojúhelník s ryskou, pravítko ( 30 cm ) sešity: 6ks č. 523 ( ČJ, M ), 3 ks č. 440 ( M - G, ČvS ), papírová podložka A4, A5, úkolníček ( je možné dopsat sešity ze třetí třídy )

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017
Podzimní prázdniny – středa 26. října a čtvrtek 27. října 2016
Vánoční prázdniny – od pátku 23. prosince 2016 do pondělí 2. ledna 2017, vyučování začne v úterý 3. ledna 2017
Pololetní prázdniny – pátek 3. února 2017
Jarní prázdniny – od pondělí 13. března do pátku 17. března 2017
Velikonoční prázdniny – čtvrtek 13. dubna a pátek 14. dubna 2017
Ukončení školního roku – pátek 30. června 2017
Hlavní prázdniny – od soboty 1. července 2017 do pátku 1. září 2017
Období školního vyučování ve školním roce 2017/2018 začne v pondělí 4. září 2017

DALŠÍ DNY VOLNA
ředitelské volno čtvrtek 1. a pátek 2.září 2016
st. svátek středa 28. září 2016
st. svátek pátek 28. října 2016
st. svátek čtvrtek 17. listopadu 2016
ředitelské volno pátek 18.listopadu 2016
st. svátek pondělí 17. dubna 2017
st. svátek pondělí 1. května 2017
st. svátek pondělí 8. května 2017

Pomůcky pro Anglický jazyk 2016/2017 - vyučující Alexandra Cihlářová:
2x sešit (tlustý, linkovaný), desky na A4 + folie, kam budeme zakládat nakopírované materiály.

Pomůcky pro Anglický jazyk 2016/2017 - vyučující Jitřenka Malíková:
3x sešit 523, pastelky, lepidlo

Pomůcky pro Anglický jazyk - konverzace 2016/2017 - vyučující Jitřenka Malíková:
1x sešit (libovolný)

 Pomůcky pro Český jazyk - cvičení 2016/2017 - vyučující Lara Vogeltanzová

1x plastové desky s rychlovazačem (obyčejné za cca 10,- Kč) + 10x košilka.  

Pmůcky na VV

20 ks čtvrtek A4, 10 ks čtvrtek A3, barevné papíry

vodovky, tempery, tuš, lepidlo, krabička suchých pastelů, role balicího papíru, špejle, štětce - ploché + kulaté, hadřík, kelímek na vodu, ubrus na lavici.

rozvrh
hodin
týdenní
plán
suplování ELEKTRONICKÁ
ŽÁKOVSKÁ KNÍŽKA
jídelní
lístek

Základní škola Meteorologická
Meteorologická 181
142 00 Praha 4 – Libuš

tel.: 242 446 611

 
childrens ZŠ Meteorologická - úvodní strana