5.A

Výlet přívozy do botanické zahrady

Dopis rodičům o rizicích YouTube

Prosíme, přečtěte si dopis o rizicích YouTube, který si stáhnete kliknutím na výše uvedený nadpis.

Adapťák

Tak už je to jisté, na adapťák máme 18 přihlášek, takže jedeme  Dětem byly předány lístečky s údaji k platbě, tu proveďte prosím co nejdříve (nejpozději do 31. 5.). Eva Hájková + Alena Stehlíková

Dětem, které budou pokračovat na naší škole i na druhém stupni, byly dnes rozdány přihlášky na avizovaný adaptační výjezd třídy. Veškeré podrobnosti o výjezdu jsou uvedeny na přihláškách a je třeba je vyplněné odevzdat nejpozději v pondělí 23. 5. 2016.

 

5.A

NAŠE BRADAVICKÁ GALERIE

 

Amélie ve světě komiksu

ANGLICKÉ DIVADLO 

AKCE KE DNI ZEMĚ - CO UMÍ STROMY

BEZPEČNÉ CHOVÁNÍ V ELEKTRONICKÉM SVĚTĚ

Navštívil nás pan policista a společně jsme si povídali o nstrahách, které číhají ve spleti internetové sítě, jak je poznat a zejména pak jak se jim účině bránit.

SVĚT MUZIKÁLOVÝCH MELODIÍ

MODŘANSKÝ BIOGRAF


   V pátek 18. 3. jsme se školou byli v kině na filmu: Planeta Země 3 000: Filipíny - Za obry a trpaslíky. Byli tam lidé, kteří nám vyprávěli o tom, jak cestovali po Filipínách. Vždy se pustil kousek filmu, pak nám zase něco vyprávěli, a pak zase pustili film.
   Film byl o Filipínské kultuře, náboženství a zvycích. Dozvěděli jsme se hodně věcí a viděli jsme, jaké jsou u nich tradice, co jedí a jak vypadají jejich domy. Také jsme hledali v džungli nártouny. To jsou maličké opičky, které mají tak velké oči, že s nimi nemohou hýbat, ale mohou hodně otáčet hlavou. Také jsme viděli, jak tam slavili Velikonoce. Inu jiný kraj - jiný mrav. A „vydali jsme se“ rybařit. Obzvlášť se mi líbil žralok velrybí a vraky potopených vojenských a nákladních lodí, ale vůbec celé cestování pod hladinou. Zajímavé byly i dopravní prostředky, kterými tam jezdily.
   Moc se mi to líbilo. Doufám, že se ještě někdy vypravíme do kina
L.Š., T.V., K.D., J.K., N.H.
 

Zúčastnili jsme se Dne s médii.

Vánoční zpívání

Blíží se čas vánoční. A co je v této době nejlepší? Zazpívat si koledy a vánoční písničky!

Přáníčka pro sdružení Lékořice.

Nakreslili jsme přáníčka pro nemocné v Thomayerově nemocnici.

Hasičská záchranná stanice v Modřanech

   S touto stříkačkou prý už nevyjíždějí.        Po přednášce jsme se museli  pořádně posílnit...

...,abychom zvládli prohlídku hasičských vozů v garáži. 

Vyzkoušeli jsme si, jak nám to sluší  v hasičském.

Dopravní výchova  

Dnešní návštěva strážníka se mi líbila, protože se člověk i něco naučí. Ale také trochu nelíbila, protože úrazy nejsou příjemné k vidění ani k naslouchání. Chápu, že člověk musí počítat s takovými následky a být na ně připravený, aby se to nemuselo stát. Být pozorný musí každý. Člověk si musí uvědomit, že nejlepší nehody jsou ty, které vůbec nevzniknou, a i když se někomu blízkému stane neštěstí, člověk ani v nejhorším neštěstí nemá ztrácet hlavu!

                                                                                       N.S.

Dnes k nám do třídy přišel městský strážník.
Nejdřív nám povídal o dopravních značkách, a pak jsme měly přestávku. Po přestávce nám vyprávěl příběhy, co se vážně staly, a že je nutné nosit odrazky. Potom se s námi rozloučil a odešel.
Dnešní den se mi líbil.                                                                                                     E.Z.

Zábavná matematika

Dnes jsme měli akci "Zábavná matematika". Nejdříve jsme se rozdělili do tří skupinek. Vydali jsme se až do vesmíru a plnili jsme různé matematické úkoly, ale také jsme se vyhýbali kometě a strefovali se do rakety a zjistili jsme, že matematika může být i zábavná.
Tato akce se mi líbila.                                                                                                                E. Č.
                                                          

Nejdřív jsme se rozdělily do tří skupin. Měli jsme pojmenovat planetu na jakou poletíme. Dali jsme jí jméno ,,Albert´´. Potom jsme sestavovali mapu nebo graf a počítali příklady. Další úkol byl jak spravovat data, a také jsme sestavovali plán krychle z trojúhelníkových šátků. Potom jsme dostali jednu velkou nádobu s obarvenou vodou a dvě odměrky, jedna byla na 500 ml a na druhá na 300 ml. Měli jsme odměřit přesně sto mililitrů.
Pak jsme skládali čísla podle zadání. A posledním úkolem bylo dát rakety do obrázku.
Docela se mi to líbilo.                                                                                                                M.Č.

Den zdraví

Zažili jsme dvě hodiny "zdravých" soutěží.

Zapojili jsme se do projektu 72 HODIN - PRO LIDI, PŘÍRODU A MÍSTO, KDE ŽIJEŠ

Zatím jsme malovali. Co to bude, až to bude?

Nechte se překvapit. Teď jen páír ukázek.

Školní a třídní akce30. 5. - 3. 6. Barevný týden

7.6. Výlet

8.6. První pomoc

 

Český jazyk

Základní okruhy:
čtení pozorné, plynulé, čtení jako zdroj informací; naslouchání, vyhledávání v textu, klíčová slova
mluvený projev – vyjadřování závislé na komunikační situaci
písemný projev – technika psaní (úhledný, čitelný a přehledný písemný projev, formální úprava textu); ¨
vypravování, slovní zásoba
tvoření slov - slova jednoznačná a mnohoznačná, antonyma, synonyma
stavba slova, slovesa – shoda přísudku s podmětem
vyjmenovaná slova
slovní druhy
koncovky podstatných jmen
přídavná jména měkká a tvrdá a jejich vzory
stavba věty jednoduché, souvětí
poslech literárních textů
přednes vhodných literárních textů
volná reprodukce přečteného nebo slyšeného textu, dramatizace
základní literární pojmy

Matematika

Základní okruhy
Obor nad 1 000 000 (spočítá, vytvoří, přiřadí, zobrazí, porovná a zapíše, zaokrouhlí)
Písemné a pamětné sčítání, odčítání včetně přechodu přes desítku
Násobení pamětné i písemné, písemné dělení dvojciferným dělitelem
Desetinná čísla, zlomky
Slovní úlohy se sčítáním, odčítáním, násobením, dělením a porovnáváním; o n více/méně, n krát vice/ méně
Převody jednotek ( čas, délka, hmotnost, objem)
Bod, přímka, vzájemná poloha přímek
Pravý úhel, rýsování kolmice, rovnoběžek
Pravoúhlý trojúhelník, konstrukce trojúhelníku, čtverce, obdélníku, kružnice
Osově souměrné útvary
Obvod a obsah obrazce
Základní útvary v rovině a v prostoru

Člověk ve světě

Základní okruhy
Současnost a minulost v našem životě
Česká republika ( poloha, povrch, členění území, města, zemědělství, průmysl, demokracie, mapy )
Rostliny, houby, živočichové
Zemědělské plodiny, hospodářská zvířata – význam rostlinstva a živočišstva na Zemi
Ohleduplné chování k přírodě a ochrana přírody – energie
Ochrana před infekcemi, návykové látky, péče o zdraví, zdravá výživa
Mimořádné události a rizika - živly

 

Společná kritéria hodnocení Čj, M, ČvS:
písemné testy hodnocené v %
ověřování znalostí písemnou a ústní formou
aktivní účast v hodinách
plnění individuálních i skupinových úkolů
vedení sešitů, portfolia a pracovních sešitů
aktivní přístup k plnění zadané práce
příprava na hodinu (pomůcky)
udržování pořádku na pracovním místě
Čj – prezentace četby 1x za pololetí
 

 Anglický jazyk - 5.roč

 Témata:
hodiny a čas, cestování, bydlení, rodina, volnočasové aktivity, sport, škola, jídlo a pití, zvířata, počasí a příroda, pocity a nálady,

péče o zdraví, lidské tělo, nákupy a móda, dopravní prostředky, kalendářní rok

 Oblasti výuky:

- práce s textem (reading comprehension)

- poslechová cvičení (listening: A1 level)

- gramatická cvičení (use of English)

- mluvení a konverzační aktivity (speaking)

 Gramatické jevy:
- opakování látky z předchozích ročníků

- přítomný čas prostý a průběhový

- základní modální slovesa (can, must x have to, should)

- Stavba vět

 Kritéria hodnocení (za 1 klasifikační období – pololetí):

 hlavní kritéria hodnocení - váha známky 2

- 3 kontrolní testy na procenta - všichni žáci stejný obsah, rozsah a kritéria hodnocení, žáci s SVP mohou mít prodlouženou dobu na test.

pomocná kritéria hodnocení - váha známky 1

- min. 3 menší písemné testy

- min. 1 ústní zkoušení na základně rozhodnutí učitele

- aktivita v hodinách

- dobrovolné plnění domácích úkolů

- práce ve skupinkách/dvojicích

- vlastní prezentace na zadané téma

 Hloubka a rozsah probíraného učiva budou přizpůsobeny schopnostem žáků.

 Konverzace AJ:

 témata:

 - jednoduchá sdělení

- vyjádření názoru a postoje

- zdvořilostní fráze a obraty

- popis obrázku

- základní vztay (Kdo..., Kde..., Kam..., Jaký...?)

Tématické okruhy:

rodina, domov, bydlení, škola, volný čas, denní režim, osobní dopis, dotazník, formulář, počasí, příroda, péče o zdraví, lidské tělo, u lékaře, nakupování, v restauraci, cestování, člověk a společnost, sociokulturní prostředí anglicky mluvících zemí.

 Kritéria hodnocení - pololetí:

- aktivní práce v hodině¨

- konverzační dovednosti (slovní zásoba k danému tématu, fluence vyjadřování, výslovnost, slovní obraty)

Přírodní vědy 5. ročník

Učivo:
1. Pozorování a poznávání přírody
2. Ekosystémy v podnebných pásech
3. Základní podmínky života – voda, ovzduší, půda
4. Lidské aktivity a problémy životní prostředí
5. Vztah člověka k prostředí – příroda a kultura,
6. Práce s informačními zdroji, prezentace na PC

Kritéria hodnocení:
Aktivita v hodinách
Prezentace
Plnění skupinových úkolů
Vedení pracovních sešitů a portfolia
 

rozvrh
hodin
týdenní
plán
suplování ELEKTRONICKÁ
ŽÁKOVSKÁ KNÍŽKA
jídelní
lístek

Základní škola Meteorologická
Meteorologická 181
142 00 Praha 4 – Libuš

tel.: 242 446 611

 
childrens ZŠ Meteorologická - úvodní strana