6.C

  • Dne 1.10. proběhne ve třídě adaptační program. (pořádaný organizací Proxima Sociale)

 

Ahoj žáci 6.C,

Vítám Vás v novém školním roce. Jsem Váš nový třídní učitel, těším se na Vás. Budu zde dávat informace, které jsou důležité pro chod třídy. Naše třída je umístěna naproti učebně fyziky.

Marek Dluhoš

 

Rozvrh hodin naší třídy

 

Vážení rodiče, dovolujeme si Vám zaslat organizační informace k zahájení školního roku 2021/22.

Prosím, abyste nám zaslali zpětnou vazbu nejpozději do pondělí 30. 8. 2021 na email třídního učitele: marek.dluhos@zsmeteo.cz.

 

Příchod do školy 1. září Čas - 7.40 – 8.00 Přípravné třídy a 1. třídy – vstup bočním vchodem ze sportovního areálu, třídní učitelé budou čekat u bočního vstupu do školy (vstup s rodiči do budovy školy), následně proběhne testování žáků za asistence rodičů v připravené třídě. Poté přesun učitelů, dětí a rodičů do tříd, kde proběhne slavnostní zahájení povinné školní docházky. (Při vstupu do budovy je nasazen ochranný respirátor nebo zdravotní rouška, do doby testování ve třídě).

2. – 9. třídy vstup hlavním vchodem do budovy školy, děti se nepřezouvají, jdou rovnou do své třídy (při vstupu do budovy je nasazen ochranný respirátor nebo zdravotní rouška, do doby testování ve třídě).

Žáci obdrží od třídních učitelů: zápisový lístek do družiny, formulář k aktualizaci kontaktních údajů zákonných zástupců, žádost o ISIC kartu. Tyto dokumenty odevzdejte nejpozději do pátku 3. 9. třídnímu učiteli. Po dobu, než bude karta vyhotovena, je zapotřebí v případě stravování zakoupit čip osobně u vedoucí ŠJ paní Kláry Frankové.

Testování: Testování ve škole proběhne 1., 6. a 9. září formou antigenních testů (dle metodiky MŠMT – viz příloha). Děti se testují samy ve třídě pod dohledem zaměstnance školy (převážně třídního učitele). V případě pozitivního testu nebo příznaků onemocnění (kašel, teplota, zvracení), bude zákonný zástupce neprodleně informován a vyzván k vyzvednutí dítěte ze školy.

Z testu je omluven žák: a) pokud prodělal onemocnění Covid-19 v posledních 180 dnech b) má platný Certifikát o testování PCR (14 dní) nebo antigenním testem (48 hodin) c) pokud uplynulo 14 dní od ukončení očkování Žák, který má negativní výsledek nebo splňuje jedno z výše uvedených kritérií (a, b, c), může mít v době klidového režimu sundanou roušku (žák sedí, svačí, pije).

Žák může odmítnout testování a nebude splňovat kritéria a, b, c, v takovém případě žák nosí ochrannou roušku (respirátor) na obličeji během celého pobytu ve škole. Pokud žák bude mít lékařské potvrzení, že jeho zdravotní stav neumožňuje nosit ochrannou roušku, je tímto zproštěn povinnosti nosit roušku ve škole, musí být ale testován. Pokud žák nesplňuje kritéria a, b, c, a nechce se testovat a nechce nosit ochrannou roušku, NEBUDE mu umožněno prezenční vzdělávání a absence mu bude započítána do celkové absence žáka. Musí být řádně omluvena zákonným zástupcem.

Délka výuky bude 1. 9. ukončena mezi 9.00 – 9.30, žáci 1. stupně (1. – 4. třída), kteří mají propouštěcí lístek podepsaný zákonným zástupcem, odcházejí sami. Ostatní žáci přecházejí do školní družiny.

Školní družina: Tímto prosíme všechny rodiče, aby do 30. 8. zaslali vyjádření třídnímu učiteli, zda Vaše dítě bude pravidelně navštěvovat školní družinu. Školní družina bude poskytována od 6.30 do 7. 40 (ranní družina) – 1. 9. mimo provoz, odpolední družina – od konce vyučování žáka do 17.30. Cena školní družiny je 300 Kč/měsíc.

Školní jídelna:  Školní jídelna všem plošně odhlásila oběd k 1. 9. Pokud máte o oběd zájem 1. 9., použijte k objednání jídla objednávkový systém na webu školy. Případně napište na email paní vedoucí školní jídelny klara.frankova@zsmeteo.cz . Termín je do 29. 8. 2021.

 

Harmonogram výuky 2. – 3. 9. - Přípravná třída – konec výuky v 10. 00 - 1. ročník – konec výuky v 10. 00 - 2. a 3. ročník – konec výuky v 11. 40 (třídnické hodiny) - 4. – 6. ročník – konec výuky ve 12. 35 (třídnické hodiny) - 7. – 9. ročník – konec výuky ve 13. 30 (třídnické hodiny)

 

Žáci se na konci vyučování odeberou na oběd do školní jídelny a poté opouští prostory školy nebo pokračují v ŠD.

Školní klub: Žákům 5. – 9. ročníku bude umožněno navštěvovat školní klub, který bude v provozu od 6. 9. každý den od 12.30 – 17.00. Ve školním klubu mají žáci možnost navštěvovat knihovnu a studovnu, hernu (stolní tenis, stolní fotbal, šipky), klubovnu (relaxační posezení a stolní hry), dobrovolnou koordinovanou činnost pod dohledem pedagogického pracovníka. V září bude školní klub nabízen zdarma, od 1. 10. za poplatek 300 Kč/měsíc. Rada rodičů Schůzka s Radou rodičů proběhne 8. 9. 2021 od 17. 00 ve sborovně školy pod vedením p. ředitele. Třídní schůzky Třídní schůzky proběhnou dne 8. 9. 2021 prezenční formou. 1. stupeň – 17. 30 2. stupeň – 18. 00 Spolek rodičů Setkání Spolku rodičů proběhne dne 8. 9. od 18.30 ve školní jídelně.

 

Školská rada: Vedením školy byly vyhlášeny doplňující volby do školské rady za členy zákonných zástupců. Více informací naleznete na webu školy: 

Kandidatura: http://www.zsmeteo.cz/cz/novinky/oznameni-o-priprave-doplnujicich-voleb-do-skolske-rady-zs-meteorologicka-1404092756.html

Volby: http://www.zsmeteo.cz/cz/novinky/vyhlaseni-doplnujicich-voleb-do-skolske-rady-zs-meteorologicka-1404092757.html

 

Pasování žáků 1. a 2. ročníku: Slavnostní ceremoniál Pasování proběhne dne 2. 9. od 17. 00 ve sportovním areálu školy. Akce je pořádána pouze pro žáky 1. a 2. ročníku a jejich rodinné příslušníky, kteří musí splňovat protiepidemická nařízení (vstup pouze po prokázání očkování nebo testování s negativním výsledkem).

 

Připomínáme, že v den třídních schůzek probíhají také doplňující volby do Školské rady do 18. 00. Informace o kroužcích budou zveřejněny do 8. 9. 2021 na webu školy.

 

Shrnutí potřebných informací, které, prosíme, odeslat emailem na třídního učitele do 30. 8. 2021 na třídní učitele: - Informace o zájmu o školní družinu, případně o školní klub - Informace o případném netestování a nesplnění kritérií možných pro návštěvu školy - vzdělávání - Potvrzení Vaší účasti na akci Pasování žáků 1. a 2. ročníků dne 2. 9. 2021 (splnění podmínek).

S přáním hezkého dne Mgr. Jaroslav Kulik, ředitel školy (Na stránku přepsal Marek Dluhoš, třídní učitel).

 

Pomůcky do hodin:

 

Matematika: 

Velký nelinkovaný sešit, dva A5 nelinkované, psací a rýsovací potřeby

Dějepis: 

Linkovaný sešit formátu A4, např 444.

Německý jazyk:

Linkovaný sešit formátu A4, např 444.

Ruský jazyk:

Jakýkoliv linkovaný formátu A5 – např. 544.

Český jazyk:

2x malé linkované sešity č. 564

1x malý linkovaný sešit č. 524

Sešit na čtenářský deník - žáci mohou v sešitě pokračovat.

Přírodopis:

Nelinkovaný sešit A4, je možné pokračovat ve starém sešitě.

Zeměpis:

Nelinkovaný sešit A4

Hudební výchova:

Dodatečná informace:  Prosím informovat děti, že hudebna se nachází v přízemí bývalého GAPu.

Tělesná výchova:  

Povinné pomůcky: 2x obuv- na ven/ do tělocvičny

1x sportovní triko

1x sportovní kraťasy

1x dlouhé sportovní kalhoty

1x sportovní mikina

​náhradní ponožky (starší ročníky)

Deodorant (starší ročníky)

Láhev na pití

 Pro hodiny tělesné výchovy platí, že oblečení nemůže být shodné tomu, ve kterém jsou děti ve třídě!

 Fyzika:

Sešit velikosti A5 nelinkovaný, počet listů 40. Alternativa, pokud žáci mají doma nevyužité sešity: A4 nelinkovaný, A5, A4 čtverečkovaný.

Humanitní základ:

Klasicky vybavený penál (s lepidlem a nůžkami) a jakýkoli linkovaný sešit A5.

Anglický jazyk:

AJ Slancová - 2x sešit linkovaný A5 (č. 544) - prosím nenadepisovat!, euroobaly A4

AJ Narendra - 

 Výtvarná výchova:

1) pomůcky, potřebné na Vv - do kufříku, jak jsou děti zvyklé z předchozích let
10 čtvrtek A4, vodovky, tempery, malý a větší štětec, nádobku na vodu, igelitový ubrus na lavici, 2 měkké tužky, gumu, kvalitní pastelky, voskovky, 10-20 čistých kancelářských papírů

2) organizace hodin Vv od 16.9.
12.45 - 13.00 hod. příprava, zadání práce, vysvětlení
13.00 - 13.30 hod. OBĚD
13.30 - 14.45 hod. výtvarná činnost, zhodnocení

 

rozvrh
hodin
týdenní
plán
suplování ELEKTRONICKÁ
ŽÁKOVSKÁ KNÍŽKA
jídelní
lístek

Základní škola Meteorologická
Meteorologická 181
142 00 Praha 4 – Libuš

tel.: 242 446 611

 
childrens ZŠ Meteorologická - úvodní strana