7.A

ÚNOR

5. 2. 2020         16:00-17:00          Konzultační hodiny pro rodiče

17. 2. - 21. 2. 2020                       Jarní prázdniny

LEDEN

8. 1. 2020         16,00-17,00 hod.  Konzultační hodiny pro rodiče

13. ledna 2020 odpadá kroužek českého jazyka - jednání vyučující mimo školu. Mgr. Bíbová

22. 1. 2020                                  Pyhagoriada

27. 1. 2020                                  Pedagogická rada

29. 1. 2020                                  Den pro záchranu života

30. 1. 2020                                  Vysvědčení

31. 1. 2020                                  Pololetní prázdniny     

 

PROSINEC

2. 12. 2019         8:00-14:00        Vánoční nota

                         16:00-17:45        Schůzka Žákovského zastupitelstva              v 8.B

3. 12. 2019         8:00- 9:40         Vánoční Srdíčkové dny (magnetky, náramky,propisky, kolíčky za 30 Kč)

4. 12. 2019         8:00-10:45         Lehké a společensky tolerované drogy I. CPP DropIn Těšíkova, MHD, blok                                                     8:30 - 10:00, zdarma 

                        16:30-17:30         Konzultační hodiny           

                        17:30-18:00         Třídní schůzky

5.12.2019          8:00-11:00           Intimní život rostlin            skleník Fata Morgana        75,- Kč

11. 12. 2019                                Vánoční hvězda

 

LISTOPAD
 

12.11. 2019 - z důvodu jednání pedagogické rady odpadá kroužek českého jazyka. Mgr. Bíbová

6. 11. 2019       Libušské veršování - školní kolo

7. 11. 2019       8:00-10:45    The Australian Show     KC12            60 Kč

13. 11. 2019     10:00-10:45   Čas proměn - prev. program (dívky)   v 7. C

14. 11. 2019     10:00  Slavnostní předávání cen- Libušské veršování

22. 11. 2019       8:55-11:40     Vývoj české rockové hudby 20 st.    KC 12       cena na žáka je 60 Kč 

25. 11. 2019         8:00-12:35      Projektový den             klub Junior na písnickém sídlišti

 

 ŘÍJEN

V termínu od 8.- 10. 10 budeme sběr starého papíru. Sbírat budeme již tradičně od 7:15 do 7:45. Ve středu 9.10. sbíráme také odpoledne od 14:30 - 15:30.

14. října 2019 odpadá kroužek českého jazyka z důvodu absence vyučující ve škole. Hodina bude nahrazena. Mgr. Bíbová

Divadelní představení

Shakespeare: Zkrocení zlé ženy

Kdy: 17. 10. 2019

Kolik: 110,- Kč

Odchod po 2. vyučovací hodině.

 

ZÁŘÍ

Gratulujeme naším sportovců za jejich umístění v POPRASKu a výsledkům přespolního běhu, kde naši školu reprezentovaly i dvě žákyně ze 7.A v kategorii mladších žákyň.

 

Informace o logické olympiádě ZDE a leták ZDE

seznam doporučené literatury zde

informace k referátu a čtenářskému deníku zde

 

27.9. Den jazýků - ve škole, 1.-5. hodina, 6. hodina výuka podle rozvrhu

Milí sedmáci,

prázdniny končí a škola volá. Uvidíme se v pondělí 2. 9. 2019 v 8,00 hod. Vezměte si s sebou psací potřeby a zápisník.

Mgr. Iveta Kopecká, třídní učitelka

 

 Pochvala

Chválím a moc děkuji Vildovi Balínovi, Kristiánu Koubovi a Matěji Zelenkovi za pomoc ve škole v přípravném týdnu!!!

 

 

Pomůcky na výuku

Český jazyk – Mgr. Iveta Kopecká

Pokračujeme v sešitech ze 6. ročníku. Nově 1x euroobal.

Anglický jazyk

- učebnice a pracovní sešit
- 2 sešity (1 školní + 1 slovníčkový)
- euroobaly (pro případné materiály z výuky)
- volitelně malý knižní slovník či slovníková aplikace v mobilu
- psací potřeby

Ruský jazyk – Mgr. Jitřenka Malíková

2x jakýkoli linkovaný sešit - školní + slovníček / ten může být z loňského roku /

Německý jazyk - Mgr. Dominika Vlčková

1x sešit 564 (tj. A5, linkovaný, 40 listů) na gramatiku
1x sešit 664 (tj. A6, linkovaný 60 listů) na slovníček
Pokud jsou sešity z předešlého roku přehledně vedené, doporučuji v nich pokračovat
 

Matematika – Mgr. Eva Hájková
1x sešit A4 nelinkovaný (libovolný), 1x sešit A5 nelinkovaný na domácí úkoly (možnost pokračovat do sešitu z předchozího školního roku), tužka č. 3, tužka č. 2 (lepší možnost – mikrotužka s příslušnou tuhou, náhradní tuhy), pravítko s ryskou, druhé libovolné pravítko, úhloměr, kružítko, guma

Zeměpis – Mgr. Eva Hájková
1x libovolný sešit (možnost pokračovat do sešitu z předchozího školního roku)

Dějepis – Mgr. Viktor Keller
1x sešit 464, případně možno pokračovat v sešitu z loňského školního roku

Humanitní výchova – Mgr. Jan Splítek

sešit 544

Přírodopis - Ing. Lucie Kostolná

A4 nelinkovaný (440)

Fyzika – Ing. Jaroslav Turinek

Sešit, nejlépe čtverečkovaný
2x pravítka (alespoň jedno s ryskou)
Kalkulačka
Kružítko
Tužka č. 3

Tělesná výchova

Povinné pomůcky: 2x obuv- na ven/ do tělocvičny
1x sportovní triko
1x sportovní kraťasy
1x dlouhé sportovní kalhoty
1x sportovní mikina
náhradní ponožky (starší ročníky)

Hudební výchova – Mgr. Soňa Štefanová

jako loni ( desky s euroobaly ). Pokračujeme.

Výtvarná výchova – Mgr. Milena Rohanová

větší sada temperových barev (většinou 10-12 ks barev)
vodové barvy
kelímek na vodu
paleta na míchání barev (nebo jakákoliv vhodná destička/podložka)
igelit na zakrytí lavice
zástěra nebo staré triko/košile s dlouhým rukávem
kulatý štětec tenký a silnější
plochý štětec tenký a silnější
tužky č. 2 a 1
pastelky
voskovky
černý fix (nejlépe Centropen)
sada barevných papírů
nůžky
lepidlo (nejlépe Herkules nebo kvalitní tyčinkové)

Pastelky, temperové barvy a voskovky doporučuji zakoupit české (dobře se s nimi pracuje, jsou kvalitní, vysoce pigmentované a mají přirozené odstíny barev). Samozřejmě to však není podmínkou.

 

Oběd 2. 9. 20196

Oběd se vydává od 10,00 hod. do 11,00 hod. Všichni žáci ho mají odhlášený. Kdo má o něj zájem, musí si jej objednat!!!

 

Organizace výuky ve dnech 3. - 6. 9. 2019

Út   3. 9.      TH   TH   TH   TH   TH     vyučování končí ve 12,35 hod.

St.   4. 9.      TH   TH   TH   Fy   Vv     vyučování končí ve 12,35 hod.

Čt.   5. 9.     Sportovní den                 vyučování končí ve 12,35 hod.

Pá    6. 9.     M   Nj/Rj  Z    Aj   Čj       vyučování končí ve 12,35 hod.

(TH = třídnická hodina)

 

 Modřanský biograf - ÍRÁN

Kdy:      16. 9. 2019

Kolik:     60,- Kč

Sraz:       bude upřesněn

 

 Výlet do Plzně

1.   Techmania Science Center

2.   ZOO

Kdy:     19. 9. 2019

Kolik:    400,- Kč

Sraz:     7,15 hod. na parkovišti u školy

 

OBSAH UČIVA a KRITÉRIA HODNOCENÍ

Český jazyk 7. ročník 2019/2020
Obsah učiva – Jazyková a komunikativní výchova
JAZYK
Tvarosloví
1. podstatná jména (skloňování vlastních jmen - názvy osob, názvy zeměpisné; tvary označující části těla; psaní víceslovných vlastních názvů)
2. přídavná jména (jmenné tvary přídavných jmen)
3. zájmena (skloňování vztažných zájmen)
4. číslovky (procvičování učiva)
5. slovesa (problematické slovesné tvary, slovesný rod)
6. příslovce (tvoření a stupňování příslovcí)
Pravopis
- psaní i/y, í/y; předpona s- a z-; psaní souhláskových skupin; souhrnná cvičení
Nauka o slově
1. význam slov (věcný význam, sousloví, rčení; slova jednoznačná a mnohoznačná; synonyma, antonyma, homonyma; odborné názvy;
2. slovní zásoba a tvoření slov (způsoby obohacování slovní zásoby, obohacování odvozováním)
3. skládání slov
4. zkratky, zkratková slova
Skladba
Stavba větná
1. věty s podmětem a věty bez podmětu
2. větné ekvivalenty
3. druhy vět a větných ekvivalentů podle funkce
4. přísudek (slovesný, jmenný se sponou, beze spony, složený; věta vedlejší přísudková)
5. podmět (vyjádřený a nevyjádřeny; všeobecný; vedlejší věta podmětná)
6. shoda přísudku s podmětem
7. předmět (vedlejší věty předmětná)
8. příslovečné určení (místa, času, způsobu, míry, prostředku, původce děje, zřetele, příčiny, účelu, podmínky a přípustky + příslovečné vedlejší věty)
9. přívlastek (shodný a neshodný; postupně rozvíjející a několikanásobný; vedlejší věta přívlastková; volný a těsný)
10. doplněk (vedlejší věta doplňková)
11. větné členy několikanásobné
12. tvoření vět
Stavba textová
Sloh a komunikace
1. vypravování
2. popis (návody a popisy pracovního postupu; umělecký popis; popis osoby a charakteristika)
3. životopis (souvislý, strukturovaný, životopis spisovatele)
4. práce s informacemi


KRITÉRIA HODNOCENÍ
Hlavní kritéria hodnocení – za 1 klasifikační období – pololetí
váha známek 2
• kontrolní diktáty 2x za pololetí
• test hodnocený v % 2x za pololetí
• slohové kontrolní práce 1x za pololetí
Pomocná kritéria hodnocení
váha známek – 1
• desetiminutovky
• slohová cvičení písemná a mluvní průběžně, tvorba článků na webové stránky
• aktivita průběžně
• možnost ústního zkoušení
• práce s pomůckami, plnění skupinových úkolů průběžně
• plnění domácích úkolů


Obsah učiva – Literární výchova
• poezie, próza, drama
• žánry lyrické, epické, dramatické v proměnách času: letopis, epos, legenda, kronika, deník, komiks, loutkový film
• jazyk literárního díla
• hlavní vývojová období národní a světové lit. do17. století

 


NĚMECKÝ JAZYK 7. ROČNÍK 2019/2020

TEMATICKÉ OKRUHY A OBSAH UČIVA

Koníčky * Slovosled ve větě jednoduché
Škola * Časové předložky
Vánoce * Zájmena přivlastňovací
Rodina, zaměstnání * Způsobová slovesa, časování sloves
Reálie německy mluvících zemí

Kritéria hodnocení (za 1 klasifikační období – pololetí):

Hlavní kritéria hodnocení - váha známky 1

 min. 3 písemné testy
 min. 1 ústní zkoušení – vyprávění, rozhovory
 poslechová cvičení
 práce ve skupinkách a ve dvojicích
 aktivita v hodinách
 plnění domácích úkolů

Rozsah a hloubka probíraného učiva budou přizpůsobeny schopnostem žáků.

 

RUSKÝ JAZYK – 7. ročník


Učivo
Opakování písmen – psací x tiskací
Prohlubování tématu - rodina, škola
Byt, dům
Roční období, měsíce, týden
Úvod do gramatiky
Volnočasové aktivity

Kritéria hodnocení (za 1 klasifikační období – pololetí):

hlavní kritéria hodnocení - váha známky 1

- aktivní práce v hodině, připravenost na výuku (pomůcky, vedení sešitu, domácí příprava)
- ústní prověření – znalost lexiky (vyprávění, rozhovory, říkanky) - nejméně 3x za pololetí
- písemné prověření – psaní písmen, slov, vět a frází (např. doplňovačky, diktáty, křížovky…) - nejméně 3x za pololetí

Hloubka a rozsah probíraného učiva budou přizpůsobeny schopnostem žáků.

Matematika 7. ročník


Učivo: 1. Zlomky, počítání se zlomky
2. Celá čísla, počítání s celými čísly
3. Racionální čísla
4. Poměr, měřítko plánu a mapy
5. Přímá a nepřímá úměrnost
6. Procenta, úroková míra a úrok, promile
7. Shodnost trojúhelníků
8. Středová souměrnost
9. Rovnoběžník
10. Trojúhelník a lichoběžník
11. Hranoly
Kritéria hodnocení: váha 2: 2 písemné práce na procenta
váha 1: ostatní písemné práce, zkoušení, samostatné práce
v hodině, DÚ (za 4 DÚ jedna známka do eŽK)


Humanitní výchova – 7. ročník

1. Vnitřní svět člověka – poznávání a posuzování skutečnosti, sebe i druhých lidí, systém osobních hodnot, stereotypy v posuzování druhých lidí, předsudky a tolerance, podpora zdraví a její formy.
2. podpora zdraví a její formy
3. Ekonomika domácnosti - rodinný rozpočet.
4. Lidská setkání – rovnost a nerovnost, lidská solidarita, potřební lidé ve společnosti, vztahy mezi lidmi – mezilidská komunikace; konflikty v mezilidských vztazích, problémy lidské nesnášenlivosti, zásady lidského soužití. Morálka a mravnost, svoboda a vzájemná závislost, pravidla chování; výhody spolupráce lidí.
5. Vztahy mezi lidmi, zásady lidského soužití
6. Kulturní život – rozmanitost kulturních projevů, kulturní hodnoty, kulturní tradice; kulturní instituce; masová kultura, prostředky masové komunikace, masmédia, náboženství.


Kritéria hodnocení humanitní výchova
Váha 2- referát (žák prezentuje vlastními slovy na zadané téma, forma: powerpoint prezentace/ papírová forma, uvedené zdroje)
Váha 1 – písemné práce, aktivita v hodině, křížovky, doplňovačky, diskuze, skupinová práce, domácí úkoly, 

 


Fyzika - 7.A,B,C - 2019-2020

Učivo :
Opakování a doplnění učiva 6.třídy
Pohyb tělesa
Síla a skládání sil
Posuvné účinky sil. Pohybové zákony
Otáčivé účinky sil - jednoduché stroje
Deformační účinky sil - Tlak, tlaková síla
Tření-třecí síla
Mechanické vlastnosti kapalin. Zejména Pascalův zákon a Archimedův zákon
Mechanické vlastnosti plynů
Světelné jevy

Kritéria hodnocení :
1. Minimálně 7 x menší testy za pololetí (váha známky v EŽK 1)
2. Velký test - 3 x za pololetí. Varianta se známkou bez mínusu. (váha známky v EŽK 2)
3. Referát 1 x za pololetí (váha známky v EŽK 1)
4. Možnost ústního zkoušení 1 x za pololetí (váha známky v EŽK 1)
5. Při závěrečném hodnocení může být kladně přihlédnuto k domácím úkolům.


Dějepis 7. ročník

Obsah učiva:

raný středověk – společnost, významné evropské státy, Velká Morava, Přemyslovci
vrcholný a pozdní středověk – papežství a církev, objevné plavby, Lucemburkové, husitství, Jagellonci
raný novověk - reformace, Habsburkové, třicetiletá válka

KRITÉRIA HODNOCENÍ – za pololetí

 váha známek 1
o dobrovolný referát na zvolené téma
o průběžná procvičování, opakování, kratší testy během hodin - písemně
o dobrovolné ústní zkoušení
o aktivita v hodině
o plnění domácích úkolů
o práce ve skupině
o křížovky, doplňovačky, přesmyčky


Zeměpis 7. ročník
Učivo: 1. Světový oceán – Atlantský, Tichý, Indický a Severní ledový
oceán
2. Polární oblasti – Arktida a Antarktida
3. Afrika, Austrálie a Oceánie, Severní Amerika,
Jižní Amerika, Asie – poloha, rozloha, povrch, podnebí,
přírodní krajiny, obyvatelstvo, nerostné bohatství, oblasti a
státy

Kritéria hodnocení: : váha 2: písemné práce
váha 1: referát (prezentace) – 1x za pololetí povinný,
(při zpracování informací využití více zdrojů), ústní zkoušení,
doplňovačky, aktuality, domácí úkoly, samostatné práce v hodině,
skupinová práce, aktivita v soutěžích

 

Přírodopis 7.ročník 2019/20

Učivo:

Strunatci:
Pláštěnci, kopinatci
Obratlovci:
Ryby
Obojživelníci
Plazy
Ptáci
Savci
Krytosemenné rostliny
Stavba těla rostlin
Jednoděložné rostliny
Dvouděložné rostliny
Rostliny a prostředí


Učivo v rozsahu učebnice (Přírodopis pro základní školy – zoologie a botanika; Černík v. a kol.) + doplňkové informace v sešitě a kopírovaných materiálech.

Kritéria hodnocení:

Známky s váhou 2:

Pololetní testy, herbář, velké projekty (vícehodinová práce), rozsah a kritéria hodnocení (sebehodnocení), žáci se SVP mohou mít prodlouženou dobu na zpracování

Kritéria pro herbář:
1. odevzdat v deskách
2. každá rostlina bude na samostatném papíře/čtvrtce
3. každý list bude v euroobalu
4. na 1. Straně – HERBÁŘ, jméno a třída
5. na poslední straně budou uvedeny zdroje (internet – přesný odkaz)
6. u každé rostliny – datum sběru, místo sběru, oba názvy rostliny
7. 15 květin – celá (stonek, list a květ), 5 stromů a 2 keře (listy)
8. odevzdat do 5.6.


Známky s váhou 1:

Dobrovolné DÚ a referáty
Malé projekty
Práce v hodině
Menší písemné práce
Možnost ústního přezkoušení

 

Opravy testů:

Do čtrnácti dnů od udání známky (průměr známek)


DÚ:
+, - (3 plusy: známka 1, hodnota 1, 3 mínusy: známka 5, hodnota 1)
Zadání domácích úkolů si zapisují do sešitu

Využití inovativní výuky:

E-U-R

Kritéria pro herbář:
1. odevzdat v deskách
2. každá rostlina bude na samostatném papíře/čtvrtce
3. každý list bude v euroobalu
4. na 1. Straně – HERBÁŘ, jméno a třída
5. na poslední straně budou uvedeny zdroje (internet – přesný odkaz)
6. u každé rostliny – datum sběru, místo sběru, oba názvy rostliny
7. 15 květin – celá (stonek, list a květ), 5 stromů a 2 keře (listy)
8. odevzdat do 5.6.
Kritéria pro herbář:
1. odevzdat v deskách
2. každá rostlina bude na samostatném papíře/čtvrtce
3. každý list bude v euroobalu
4. na 1. Straně – HERBÁŘ, jméno a třída
5. na poslední straně budou uvedeny zdroje (internet – přesný odkaz)
6. u každé rostliny – datum sběru, místo sběru, oba názvy rostliny
7. 15 květin – celá (stonek, list a květ), 5 stromů a 2 keře (listy)
8. odevzdat do 5.6.
Kritéria pro herbář:
1. odevzdat v deskách
2. každá rostlina bude na samostatném papíře/čtvrtce
3. každý list bude v euroobalu
4. na 1. Straně – HERBÁŘ, jméno a třída
5. na poslední straně budou uvedeny zdroje (internet – přesný odkaz)
6. u každé rostliny – datum sběru, místo sběru, oba názvy rostliny
7. 15 květin – celá (stonek, list a květ), 5 stromů a 2 keře (listy)
8. odevzdat do 5.6.
 

 

 V Plzni se nám moc líbilo, i počasí nám vyšlo !

 

 

 

 

 

 

 

rozvrh
hodin
týdenní
plán
suplování ELEKTRONICKÁ
ŽÁKOVSKÁ KNÍŽKA
jídelní
lístek

Základní škola Meteorologická
Meteorologická 181
142 00 Praha 4 – Libuš

tel.: 242 446 611

 
childrens ZŠ Meteorologická - úvodní strana