Janua linguarum

Vyučujeme ANGLIČTINU od 1. třídy a DRUHÝ CIZÍ JAZYK (zpravidla němčinu nebo ruštinu) od 6. třídy. Každý rok jezdí žáci z 2. stupně na zahraniční zájezd, kde mají možnost si své znalosti cizího jazyka vyzkoušet.

Pro zjištění dosažené úrovně znalosti cizího jazyka možno využít tabulku (Jednotný referenční rámec Rady Evropy pro jazyky - dokument ke stažení zde):

Tabulka Společné referenční úrovně: globálně pojatá stupnice

C2
Snadno rozumí téměř všemu, co si vyslechne nebo přečte. Dokáže shrnout informace z různých mluvených a psaných zdrojů a přitom dokáže přednést polemiku a vysvětlení v logicky uspořádané podobě. Dokáže se spontánně, velmi plynule a přesně vyjadřovat a rozlišovat jemné významové odstíny dokonce i ve složitějších situacích.
C1
Rozumí širokému rejstříku náročných a dlouhých textů a rozpozná implicitní významy textů.
Umí se plynule a pohotově vyjadřovat bez zjevného hledání výrazů. Umí jazyka užívat pružně
a efektivně pro společenské, akademické a profesní účely. Umí vytvořit srozumitelné, dobře
uspořádané, podrobné texty na složitá témata, čímž prokazuje ovládnutí kompozičních útvarů,
spojovacích výrazů a prostředků koheze.
B2
Dokáže porozumět hlavním myšlenkám složitých textů týkajících se jak konkrétních, tak
abstraktních témat včetně odborně zaměřených diskusí ve svém oboru. Dokáže se účastnit
rozhovoru natolik plynule a spontánně, že může vést běžný rozhovor s rodilými mluvčími, aniž by to představovalo zvýšené úsilí pro kteréhokoliv účastníka interakce. Umí napsat srozumitelné podrobné texty na širokou škálu témat a vysvětlit své názorové stanovisko týkající se aktuálního problému s uvedením výhod a nevýhod různých možností.
B1
Rozumí hlavním myšlenkám srozumitelné spisovné vstupní informace (input) týkající se běžných témat, se kterými se pravidelně setkává v práci, ve škole, ve volném čase atd. Umí si poradit s většinou situací, jež mohou nastat při cestování v oblasti, kde se tímto jazykem mluví. Umí napsat jednoduchý souvislý text na témata, která dobře zná nebo která ho/ji osobně zajímají.
Dokáže popsat své zážitky a události, sny, naděje a cíle a umí stručně vysvětlit a odůvodnit své názory a plány.
A2
Rozumí větám a často používaným výrazům vztahujícím se k oblastem, které se ho/jí bezprostředně týkají (např. základní informace o něm/ní a jeho/její rodině, o nakupování, místopisu a zaměstnání). Dokáže komunikovat prostřednictvím jednoduchých a běžných úloh, jež vyžadují jednoduchou a přímou výměnu informací o známých a běžných skutečnostech. Umí jednoduchým způsobem popsat svou vlastní rodinu, bezprostřední okolí a záležitosti týkající se jeho/jejích nejnaléhavějších potřeb.
A1
Rozumí známým každodenním výrazům a zcela základním frázím, jejichž cílem je vyhovět konkrétním potřebám, a umí tyto výrazy a fráze používat. Umí představit sebe a ostatní a klást
jednoduché otázky týkající se informací osobního rázu, např. o místě, kde žije, o lidech, které
zná, a věcech, které vlastní, a na podobné otázky umí odpovídat. Dokáže se jednoduchým způsobem domluvit, mluví-li partner pomalu a jasně a je ochoten mu/jí pomoci.

 

Výstupem za první stupeň je v angličtině úroveň A1.

Výstupem za druhý stupeň je v angličtině úroveň A2.

Výstupem za druhý stupeň je ve druhém cizím jazyce úroveň A1.

 

 

rozvrh
hodin
týdenní
plán
suplování ELEKTRONICKÁ
ŽÁKOVSKÁ KNÍŽKA
jídelní
lístek

Základní škola Meteorologická
Meteorologická 181
142 00 Praha 4 – Libuš

tel.: 242 446 611

 
childrens ZŠ Meteorologická - úvodní strana