Kurz pro získání základního vzdělání

Opravné zkoušky se konají ve středu 26.8.2020 v 9:00.

Kontakt na garanta KZZV: jitrenka.malikova@zsmeteo.cz

_____________

Kurz je pro mladistvé i dospělé, kteří ukončili základní školu v nižším než devátém ročníku a nezískali základní vzdělání.

Do kurzu se mohu přihlásit rovněž uchazeči, kteří ukončili speciální (praktickou, zvláštní) základní školu a získali základy vzdělání.

Do kurzu se mohou přihlásit občané České republiky i cizí státní příslušníci legálně dlouhodobě pobývající na území ČR dle příslušných ustanovení zákonů.

Obsahem kurzu je učivo 9. ročníku základní školy a opakování učiva nižších ročníků druhého stupně základní školy v předmětech, kde je návaznost učiva nezbytná k pochopení nové látky. Obsah a struktura výuky jsou stanoveny školním vzdělávacím programem. 

Kurz je organizován jako dálkové studium v rozsahu 1 den (úterý) konzultací v týdnu (v odpoledních a večerních hodinách podle rozvrhu) v období září – červen.

Kurz je bezplatný.

Uchazeči nekonají žádné přijímací zkoušky.

Podmínkou přijetí je odevzdání vyplněné přihlášky, doložení vysvědčení z posledního úspěšně absolvovaného ročníku a prokázání totožnosti uchazeče.

Cizí státní příslušníci doloží oprávněnost svého pobytu na území ČR a úředně ověřený překlad posledního vysvědčení, pokud se dosud nevzdělávali v české škole.

Přihlášku je nutné odevzdat vždy do 30.6. pro následující školní rok. 

O přijetí rozhoduje ředitel školy, který vyrozumí uchazeče nebo jeho zákonného zástupce.

Podmínkou úspěšného absolvování kurzu je:

  • účast na konzultacích (ze 36 konzultačních dnů tolerujeme nejvýše 6 absencí v každém předmětu)
  • průběžné odevzdávání uložených úkolů a prací
  • úspěšné zvládnutí závěrečných zkoušek

Závěrečné zkoušky se konají z učiva 9. ročníku základní školy z těchto oblastí:

  • český jazyk
  • matematika
  • cizí jazyky - anglický jazyk a druhý cizí jazyk (zpravidla němčina nebo ruština)
  • přírodovědný základ (fyzika, chemie, přírodopis, informatika)
  • humanitní základ (dějepis, zeměpis, humanitní, tělesná, pracovní a estetická výchova)

K závěrečným zkouškám se může přihlásit i uchazeč, který se nepřihlásil do kurzu a neabsolvoval jej. Přihlášku k závěrečným zkouškám je nutné odevzdat řediteli školy do 31.5. Pro přihlášení k závěrečným zkouškám použijte formulář přihlášky do kurzu, vepište "přihlašuji se pouze k závěrečným zkouškám".   

V případě neúspěchu u závěrečných zkoušek může účastník kurzu vykonat opravné zkoušky.

Po splnění výše uvedených podmínek uchazeč obdrží vysvědčení o získání základního vzdělání. 

Přihláška je ke stažení zde.

rozvrh
hodin
týdenní
plán
suplování ELEKTRONICKÁ
ŽÁKOVSKÁ KNÍŽKA
jídelní
lístek

Základní škola Meteorologická
Meteorologická 181
142 00 Praha 4 – Libuš

tel.: 242 446 611

 
childrens ZŠ Meteorologická - úvodní strana