Montessori

 

PROČ SE DĚTI TĚŠÍ DO ŠKOLY ?

Svobodná volba a sdílení odpovědnosti

Dítě si volí CO se bude učit - na čem bude pracovat, jaký materiál si vybere, o čem chce získat informace, KDY se bude učit - jak dlouho a v jakém pořadí se bude věnovat zvoleným činnostem, KDE se bude učit - v lavici, na koberci, u knihovny, u počítače, S KÝM se bude učit - samo, se spolužákem, ve skupině, s pomocí učitele.

Svobodná volba neznamená, že dítě střídá činnosti bez ukončení nebo nedělá nic. Svoboda nespočívá v tom, že dítě zůstane ponecháno samo sobě nebo že učitel vůbec nezasahuje do jeho vzdělávání. Nějakou činnost si dítě zvolit musí a pokud se pro něco rozhodne, je jeho povinností práci dokončit. Učitel činnosti dětí koordinuje a pomáhá dětem najít to, co je zaujme. Dává svobodu dítěti tam, kde je schopné převzít odpovědnost. Zasahuje v případě, že se dítě nudí, nedokáže si vybrat nebo porušuje pravidla. Pomáhá dětem, které pomoc potřebují.

Samostatné učení se zpětnou vazbou

INICIATIVA při učení vychází od dětí. Ty se učí zpočátku spontánně, později však vědomě formulují otázky a bezprostřední vzdělávací cíle, plánují a organizují si vlastní učení. K tomu využívají připravené prostředí, ve kterém jsou učebnice jen jedním z mnoha informačních zdrojů.

Východiskem je důvěra ve vnitřní zdroje dítěte, v jeho touhu po poznání, potřebu učit se, samostatně objevovat a porozumět svému okolí. Děti si nejlépe a nejtrvaleji pamatují to, co se učily ze svého zájmu, ve chvíli, kdy byly na učení připraveny. Výsledky učení, tj. nové vědomosti, dovednosti, pochopení souvislostí, vlastní tvorba apod. jsou pro děti největší odměnou. Chyba je při tom chápána jako přirozený jev v procesu učení, jako příležitost k novému řešení problémů a zdroj nových poznatků.

Zpětnou vazbu dítě získává prostřednictvím speciálně připravených pomůcek, reflexí vlastního učení a pokroku, porovnáním vlastní práce s předlohou, v diskusi se spolužáky nebo učitelem. Popisné slovní hodnocení učitele je jednou z forem této zpětné vazby.

Učení ve věkově smíšených skupinách

V jedné třídě se spolu vždy učí děti různého věku, z více ročníků. Vzhledem k vysoké míře individualizace učení každé dítě postupuje svým tempem, diferenciace obtížnosti učiva je proto samozřejmostí. Pokud to dítě potřebuje, může požádat o pomoc či spoluúčast kamaráda, spolužáka – ten zpravidla rád vyhoví. Lidské učení je sociální, děti se zcela spontánně a přirozeně učí jeden od druhého, trvalost zapamatovaných poznatků a osvojených dovedností je při tom velmi vysoká. V atmosféře spolupráce a pomoci odpadá stres z řevnivosti a zbytečného soutěžení.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pedagogická koncepce Montessori je založena na principu vědeckého poznání a nemá nic společného s jakoukoli ideologií, filozofií, náboženstvím nebo sektářstvím. Vzhledem k tomu, že naše škola je veřejná, neplatí se ve třídách Montessori žádné školné. Hledáte pro své dítě alternativu? "Pomoz mi, abych to dokázal sám" je motto vzdělávání ve třídách Montessori. Vzhledem k četným nedorozuměním upozorňujeme, že třídy Montessori NEJSOU speciálními třídami pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Maria Montessori byla italská lékařka, která se věnovala nejprve dětem mentálně postiženým. Prostřednictvím přátelské atmosféry a podnětného prostředí včetně speciálních pomůcek dosahovala u svých svěřenců velmi dobrých výsledků. V roce 1907 založila v Římě pro chudé děti Dům dětství (Casa dei bambini), kde se její metody a pomůcky poprvé začaly používat pro vzdělávání dětí zdravých.

 

Nejdůležitější hesla v Montessori metodě výuky a výchovy jsou bezpečnost, spolupráce, ohleduplnost, ticho, klid a láska.

"V dítěti leží osud budoucnosti. Kdokoli si přeje úspěšnou společnost, musí chránit dítě a pozorovat přirozený způsob jeho jednání. Dítě je tajemné, silné a obsahuje v sobě tajemství lidské povahy. Kdokoli si přeje následovat moji metodu, potřebuje pochopit, že nesmí uctívat mne, ale sledovat dítě, jako svého učitele." 

PROČ MONTESSORI V ZEMI KOMENSKÉHO?

Jan Amos Komenský položil základy pedagogiky a formuloval principy vzdělávání a výchovy, které platí dodnes. Jeho dílo však upadlo v zapomnění a v praxi se jen v málokteré škole opravdu uskutečnilo to, o čem psal. Naše školství tak bylo velmi dlouho vším jiným než školou hrou v tom smyslu, který mu Komenský přikládal - činnostním, aktivním a smysluplným učením. Nezávisle na tehdy téměř neznámých pracích Komenského se počátkem 20. století ve světě zrodila moderní pedagogika, postavená na vědeckých, nikoli náboženských základech, zejména na poznatcích vývojové psychologie. Na vzniku této pedagogiky se významně podílela italská lékařka Maria Montessori. Díky světovým válkám a pozdějšímu začlenění Československa do východního bloku se naše školství téměř celé 20. století ubíralo jiným směrem a mělo jiné vzory a priority než poznatky vědeckého výzkumu o vývoji dětí a jejich mozků. Nyní, na počátku 21. století, si můžeme svobodně vybírat, jak chceme vychovávat a vzdělávat naše děti. Svoboda volby je jedním ze základních principů pedagogického systému Marie Montessori.

rozvrh
hodin
týdenní
plán
suplování ELEKTRONICKÁ
ŽÁKOVSKÁ KNÍŽKA
jídelní
lístek

Základní škola Meteorologická
Meteorologická 181
142 00 Praha 4 – Libuš

tel.: 242 446 611

 
childrens ZŠ Meteorologická - úvodní strana