Příchod žáka s OMJ na naší školu

  Žáci s odlišným mateřským jazykem, kteří se vůbec nedorozumí česky, jsou po příchodu do školy zařazeni do skupiny intenzivní výuky češtiny. Na zbytek výuky jsou žáci integrováni do běžné výuky a jsou zpravidla z většiny předmětů učebního plánu nehodnoceni. Po zvládnutí češtiny (formou testu) na úrovni A1 podle společného evropského referenčního rámce jsou žáci zařazování do běžné výuky s tím, že nadále dostávají podporu formou individuální nebo skupinové integrace podle svých individuálních potřeb a podle personálních a organizačních možností školy. Po zvládnutí češtiny (formou testu) na úrovni A2 (viz výše) jsou žáci integrováni v běžné výuce a jsou zohledňováni učiteli jednotlivých předmětů. Žáci s odlišným mateřským jazykem jsou ve 4. a 5. ročníku zařazeni do volitelného předmětu český jazyk jako cizí jazyk.

Všem žákům s OMJ je věnována maximálně možná péče a podpora ze strany všech pedagogů.

rozvrh
hodin
týdenní
plán
suplování ELEKTRONICKÁ
ŽÁKOVSKÁ KNÍŽKA
jídelní
lístek

Základní škola Meteorologická
Meteorologická 181
142 00 Praha 4 – Libuš

tel.: 242 446 611

 
childrens ZŠ Meteorologická - úvodní strana