Učební plán

Předměty a jejich týdenní dotace

  1 2 3 4 5 I 6 7 8 9 II
český jazyk 8 8 8 8 8 40 5 5 5 5 20

anglický jazyk

1

2

3

3

3

12

3

3

3

3

12

další cizí jazyk             2 2 2 2 8
matematika 4 5 5 5 5 24 5 5 5 5 20
člověk ve světě 3 3 4 4 4 18          
přírodopis             2 2 2 2 8
zeměpis             2 2 2 2 8
fyzika             2 2 2 2 8
chemie                 2 2 4
dějepis             2 2 2 2 8
humanitní výchova             1 1 2 2 6
hudební výchova 1 1 1 1 1 5 1 1     2
výtvarná výchova 1 1 1 2 2 7 2 2     4
estetická výchova                 2 2 4
tělesná výchova 3 2 2 2 2 11 3 2 2 2 9
pracovní výchova                 1 1 2
volitelný předmět       1 1 2         0
celkem  21 22 24 26 26 119 30 29 32 32 123

Poznámka: Třetí hodina tělesné výchovy (karate do/běžná tělesná výchova) je zavedena od školního roku 2017/2018 v prvním a šestém postupném ročníku; postupně bude přidávána v dalších letech tak, aby měli žáci 3 hodiny tělesné výchovy po celou dobu školní docházky. (Tzn. ve školním roce 2018/2019 budou mít 3 hodiny TV žáci 1., 2., 6. a 7. ročníku atd.).

Další cizí jazyk

Jako další cizí jazyk je zpravidla vyučována němčina nebo ruština.
 

Volitelné předměty: 

Přírodní vědy

 

Konverzace v angličtině

 

Český jazyk jako cizí jazyk

 

Cvičení z českého jazyka

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

rozvrh
hodin
týdenní
plán
suplování ELEKTRONICKÁ
ŽÁKOVSKÁ KNÍŽKA
jídelní
lístek

Základní škola Meteorologická
Meteorologická 181
142 00 Praha 4 – Libuš

tel.: 242 446 611

 
childrens ZŠ Meteorologická - úvodní strana