Učební plán

Poznámka: Třetí hodina tělesné výchovy (karate do/běžná tělesná výchova) je zavedena od školního roku 2017/2018 v prvním a šestém ročníku; postupně bude přidávána v dalších letech tak, aby měli žáci 3 hodiny tělesné výchovy po celou dobu školní docházky. (Tzn. ve školním roce 2020/2021 budou mít 3 hodiny TV žáci 1.- 4. a 6. - 9. ročníku). Ve školním roce 2020 – 2021 redukujeme počet hodin přírodopisu v 9. ročníku ze dvou na jednu. Nově zavádíme v 9. ročníku povinně volitelný předměty (časová dotace jedna hodina týdně) – Seminář českého jazyka a matematiky – pro posílení přípravy žáků na přijímací zkoušky na střední školy a předmět PAEK – Písemná a elektronická komunikace. V prvním ročníku je nadále nabízen nepovinný předmět Anglický jazyk v jednohodinové dotaci týdně.

Další cizí jazyk

Jako další cizí jazyk je zpravidla vyučována němčina nebo ruština.
 

Volitelné předměty: 

5. ročník:

Přírodní vědy

Konverzace v angličtině

Český jazyk jako cizí jazyk

Cvičení z českého jazyka


rozvrh
hodin
týdenní
plán
suplování ELEKTRONICKÁ
ŽÁKOVSKÁ KNÍŽKA
jídelní
lístek

Základní škola Meteorologická
Meteorologická 181
142 00 Praha 4 – Libuš

tel.: 242 446 611

 
childrens ZŠ Meteorologická - úvodní strana