Výchovný poradce a kariérové poradenství

 Mgr. Bohumila Janhubová Ehlenová - výchovný poradce
                                                                                   kontakt: bohumila.janhubova@zsmeteo.cz

 Konzultační hodiny vždy 1. středu v měsíci 16:00-17:00

 

Kariérové poradenství

                                                 ZÁPISOVÉ LÍSTKY A DALŠÍ INFO

9. ROČNÍK

Všichni žáci převzali zápisové lístky proti podpisu při potvrzování přihlášek. Jakmile obdrží rozhodnutí o přijetí na SŠ, zašlou kopii, scan, nejlépe elektronicky na adresu výchovné poradkyně (bohumila.janhubova@zsmeteo.cz)

5. A 7. ROČNÍK

Ihned po obdržení rozhodnutí o přijetí, či nepřijetí na VG zašlou žáci kopii, scan, nejlépe elektronicky na adresu výchovné poradkyně (bohumila.janhubova@zsmeteo.cz). V případě, že bude žák přijat a rozhodne se nenastoupit zašle i tuto informaci. Následně bude zákonný zástupce přijatého žáka kontaktován o předání zápisového lístku. 

Vzhledem ke skutečnosti, že některé školy nevydávají písemné rozhodnutí o přijetí, je možnost podat žádost o vydání zápisového lístku, která bude k dispozici na stránkách školy "Ke stažení", do té doby zašle výchovná poradkyně na požádání mailem.

 

 

 

TERMÍNY PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK

Jednotné přijímačky na čtyřleté obory 8. června,

jednotné přijímačky na víceletá gymnázia 9. června.

Obsah a forma přijímací zkoušky se nemění a stejně tak by měla zůstat beze změny kritéria přijímání stanovená ředitelem školy.
Stále tak platí, že by zkouška proběhla i ve společné části – tedy jednotná zkouška – z písemného testu z českého jazyka a literatury a písemného testu z matematiky.
 

 

Přihlášky na střední školu
Pro první kolo přijímacího řízení je možné podat až 2 přihlášky na obory vzdělání bez talentové zkoušky a až 2 přihlášky na obory vzdělání s talentovou zkouškou. V dalších kolech přijímacího řízení není počet přihlášek, které může uchazeč podat, omezen. Pokud se uchazeč hlásí do dvou oborů vzdělání na jedné škole, musí přesto podat dva formuláře přihlášky.
                                     Termín podání přihlášky pro 1. kolo přijímacího řízení 
                                   obory vzdělání bez talentové zkoušky: do 2. března 2020
Přihláška se podává na speciálním tiskopisu (formuláři). Formuláře přihlášek naleznete na webu MŠMT.
Přihlášku podává uchazeč, v případě nezletilého uchazeče jeho zákonný zástupce. Přihlášku je možné donést na podatelnu střední školy osobně nebo ji zaslat poštou. 
Uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami, kteří požadují úpravu podmínek přijímacího řízení, musí spolu s přihláškou odevzdat také doporučení školského poradenského zařízení. Bližší informace naleznete v záložce Úpravy podmínek přijímacího řízení.
                                                          Přijímací řízení na střední školy
Informace k přijímacímu řízení naleznete na:
www.msmt.cz/vzdelavani/prijimani-na-stredni-skoly-a-konzervatore
dále na webových stránkách Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání: www.cermat.cz
• žák může pro 1. kolo přijímacího řízení podat 2 přihlášky.
• zákonný zástupce vyplní na přihlášce oddíl A (nezapomenout podpis zák. zástupce i žáka)
• vyplněná přihláška se odevzdává v listinné podobě. Na obou přihláškách musí být stejné pořadí zvolených škol. Obě vyhotovení uchazeč a zákonný zástupce podepíší a škola na obou vyhotoveních potvrdí výpis známek z vysvědčení (pokud nejsou přiloženy ověřené kopie vysvědčení)
• na tiskopisech přihlášky se uvádějí dvě školy (dva obory vzdělání), pokud se na ně uchazeč hlásí. Když se hlásí jen na jednu školu (obor vzdělání), druhou školu (obor vzdělání) nevyplňuje. V případě, že se uchazeč hlásí do dvou oborů vzdělání na jedné škole, uvede na prvním místě v přihlášce školu a název jednoho oboru vzdělání, na druhém místě tutéž školu a druhý obor vzdělání
• pořadí škol uvedených na přihlášce není závazné. O volbě školy a oboru vzdělání rozhodne uchazeč uplatněním svého zápisového lístku
• k přihlášce lze přiložit doporučení PPP (obsahující podpůrná opatření pro úpravy přijímacího řízení) nebo výsledky soutěží (pokud to škola vyžaduje)
• lékařské potvrzení nevyžadují všechny školy (sledujte webové stránky příslušných škol nebo se informujte u VP)
vyplněné přihlášky je nutné dodat k potvrzení do školy nejpozději do 10. 2.
• za odeslání přihlášek na SŠ odpovídá zákonný zástupce (škola přihlášky neodesílá), přihláška musí být doručena na příslušnou SŠ nejpozději do 1. 3.
• společně s potvrzenou přihláškou bude žákům vydán zápisový lístek, jeho převzetí potvrdí rodiče elektronické žákovské knížce a žáci svým podpisem

• zkoušky v prvním kole přijímacího řízení se pro obory vzdělání s maturitní zkouškou konají od 12. dubna do 28. dubna, pro ostatní obory vzdělání od 22. dubna do 30. dubna

jednotná zkouška se koná v termínu:
čtyřleté obory vzdělávání
1. termín 14. 4. 2020
2. termín 15. 4. 2020
obory šestiletých a osmiletých gymnázií
1. termín 16. 4. 2020
2. termín 17. 4. 2020

náhradní termín pro všechny obory
1. termín 13. 5. 2020
2. termín 14. 5. 2020

• jednotné zkoušky se konají formou písemných testů z předmětů Český jazyk a literatura a Matematika a její aplikace
• žák může konat jednotnou přijímací zkoušku dvakrát (pokud se hlásí do dvou oborů vzdělávání, započítává se lepší výsledek)
• o konání přijímací zkoušky bude žák/zákonný zástupce informován 14 dnů před jejich konáním
rozhodnutí o přijetí se nezasílá, bude zveřejněno na webových stránkách příslušné školy nejpozději 2 dny po ukončení přijímacího řízení (nejdříve 22. dubna)
• zápisový lístek je nutné doručit na příslušnou školu do 10 pracovních dnů ode dne vydání rozhodnutí o přijetí na SŠ
• zápisový lístek nelze vzít zpět (jedině v případě, že žák uspěje v odvolacím řízení proti rozhodnutí o nepřijetí, lze požádat příslušnou školu o vydání zápisového lístku a podat jej na školu, kde žák uspěl v odvolacím řízení nebo pokud byl žák přijat na obor bez talentové zkoušky a uplatnil zápisový lístek dříve při přijetí na obor s talentovou zkouškou)
• při ztrátě zápisového lístku je nutné podat žádost o vydání náhradního zápisového lístku společně s čestným prohlášením zákonného zástupce
• pokud žák neuspěje v přijímacím řízení může do 3 dnů podat odvolání proti rozhodnutí
• nepřijatým uchazečům je rozhodnutí doručeno písemně, lhůta na vyzvednutí rozhodnutí je 5 dnů, pak je rozhodnutí považováno za doručené
• pokud žák neuspěje v 1. kole přijímacího řízení, může podat libovolný počet přihlášek na školy, které vypisují druhé a další kola přijímacího řízení. Počet podaných přihlášek není omezen. Tiskopis přihlášky pro druhá a další kola přijímacího řízení zůstává stejný jako pro první kolo přijímacího řízení, vyplňuje se však jen jedna škola. Seznam škol, které vypisují druhé a další kola přijímacího řízení, naleznete na stránkách MHMP
• informace k přijímacímu řízení naleznete na stránkách MŠMT nebo na stránkách příslušných středních škol

Přihlášky na SŠ a VG ke stažení ZDE

Přihláška na webu školy i na stránkách MŠMT je aktuální, MŠMT nevydává každý rok nový formulář. Musí být vytištěna oboustranně. První stranu vyplní uchazeč a jeho ZZ kompletně, druhou stranu naše škola potvrzuje, mělo by být předvyplněno – chování a známky ze všech předmětů za obě pololetí osmé/šesté/čtvrté a první pololetí deváté/sedmé/páté třídy, podle vysvědčení. S takto vyplněnou přihláškou může žák ráno přijít rovnou za výchovnou poradkyní. Po kontrole a doplnění údajů školy a většinou ten samý den po vyučování je přihláška připravena k vyzvednutí.

 

Přijímací zkoušky na SŠ - Umělecké školy a konzervatoře
(obory vzdělávání s talentovou zkouškou)

– odevzdání přihlášky ve škole k potvrzení do 15. 11. 2019
– odevzdání přihlášky řediteli SŠ do 30. 11. 2019
– talentové zkoušky 2. – 15. 1. 2020
– talentové zkoušky na konzervatoře 15. – 31. 1. 2020
– talentové zkoušky do oboru Gymnázium se sportovní přípravou 2. 1. – 15. 2. 2020

 

rozvrh
hodin
týdenní
plán
suplování ELEKTRONICKÁ
ŽÁKOVSKÁ KNÍŽKA
jídelní
lístek

Základní škola Meteorologická
Meteorologická 181
142 00 Praha 4 – Libuš

tel.: 242 446 611

 
childrens ZŠ Meteorologická - úvodní strana