Vzdělávání a začleňování cizinců

 

   Prázdninový kurz českého jazyka pro děti s jiným mateřským jazykem
   Khóa học hè tiếng Séc dành cho trẻ em người ngoại quốc

 •    od 13.8.2018 do 24.8.2018, (10 dní, 3 hodiny denně , 8:30 – 11:30)
 • từ 13.8.2018 tới 24.8.2018, (10 ngày, 3 tiếng/ngày, từ 8:30 đến 11h30)

   
 •    Kurz je určen pro děti předškolního a mladšího školního věku s nulovou nebo velmi špatnou znalostí češtiny - nejen pro žáky naší školy.
 •    Khóa học được dành cho trẻ em mẫu giáo và lớp 1, 2 bắt đầu học tiếng Séc hoặc biết rất ít – dành cho cả học sinh không học ở trường Meteorologická

 • Vyučování začíná 13.8.2018 v 8:30. – vstup do školy vždy od parkoviště v ulici Brunelova.
 • Lớp học bắt đầu ngày 13.8.2018 vào lúc 8:30 – đường vào lớp đi từ bãi đỗ xe ở phố Brunelova.
   
 • letáček ke stažení zde
 • přihláška ke stažení (Tải đơn đăng ký tại) zde

   Žáci s odlišným mateřským jazykem, kteří se vůbec nedorozumí česky, jsou po příchodu do školy zařazeni do skupiny intenzivní výuky češtiny (rozsah zpravidla 10 hodin týdně, vždy první dvě vyučovací hodiny). Na zbytek výuky jsou žáci integrováni do běžné výuky a jsou zpravidla z většiny předmětů učebního plánu nehodnoceni. Po zvládnutí češtiny (formou testu) na úrovni A1 podle společného evropského referenčního rámce jsou žáci zařazování do běžné výuky s tím, že nadále dostávají podporu formou individuální nebo skupinové integrace podle svých individuálních potřeb a podle personálních a organizačních možností školy. Po zvládnutí češtiny (formou testu) na úrovni A2 (viz výše) jsou žáci integrováni v běžné výuce a jsou zohledňováni učiteli jednotlivých předmětů. Žáci s odlišným mateřským jazykem jsou ve 4. a 5. ročníku zařazeni do volitelného předmětu český jazyk jako cizí jazyk.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Základní škola Meteorologická v Praze – Libuši realizovala Kurzy vietnamštiny, které podpořily kulturní a jazykovou identitu vietnamské národnostní menšiny. Vietnamci tvoří dlouhodobě kolem 10 – 15 % žáků školy, která má dlouholeté zkušenosti s jejich vzděláváním a začleňováním. Díky státnímu dotačnímu programu a se 30 % účastí školy byly v roce 2015 realizovány celkem tři kurzy vietnamštiny, každý v rozsahu 60 hodin, kterých se zúčastnilo celkem 25 žáků naší školy ve věku povinné školní docházky.

 

Cizinci tvoří již několik let asi desetinu žáků naší školy. Většinou jsou to děti vietnamské národnosti, ostatní cizinci jsou původem z různých jiných zemí. Vzdělávání a začleňování cizinců je dnes již běžnou součástí našeho vzdělávacího programu. Pro tyto děti je prioritou zvládnout český jazyk - v tomto smyslu je čeština vlastně dalším cizím jazykem, který vyučujeme.

Garantem vzdělávání cizinců je Mgr. Jitřenka Malíková. 

ZŠ Meteorologická realizuje tzv. emergentní projekt financovaný ministerstvem vnitra. Jedná se o soubor aktivit, jejichž cílem je podpořit vzdělávání a začleňování cizinců ze třetích zemí. Osou a hlavním obsahem projektu je především nadstandardní výuka českého jazyka, která je základním předpokladem ke zdolání jazykové a kulturní bariéry. Na výuku probíhající v různých formách pak navazují další dílčí aktivity, např. práce asistentky pedagoga, poznávací výlety tříd či přednášky o zemích původu cizinců. Největším přínosem integračních aktivit je vždy vytvoření sociálních vztahových sítí, proto je projekt přínosný i pro české děti. 

V rámci podpory vzdělávání a začleňování cizinců jsme pravidelnými úspěšnými příjemci grantů a dotačních programů. Kromě toho spolupracujeme s dalšími organizacemi, které se na integraci cizinců podílejí:

   Centrum pro integraci cizinců

   META 

   Inkluzivní škola

   Integrační centrum Praha

Jako další krok k podpoře žáků cizinců naší školy jsme využili možnosti otevřít volitelný předmět Čeština pro cizince, kam někteří z žáků rovněž docházejí.


 

 

 

 

 

 

rozvrh
hodin
týdenní
plán
suplování ELEKTRONICKÁ
ŽÁKOVSKÁ KNÍŽKA
jídelní
lístek

Základní škola Meteorologická
Meteorologická 181
142 00 Praha 4 – Libuš

tel.: 242 446 611

 
childrens ZŠ Meteorologická - úvodní strana