OK pro 1. ročník

Kritéria hodnocení žáků v 1. ročníku:

Při hodnocení v prvním ročníku vycházíme z předpokladu, že žáka je potřeba hodnotit především kladně a motivací ho získat pro školní práci. První rok školy je stejně tak významný jako první rok života…Co dobrého se podaří, to se bude určitě prolínat celým životem. Je nutné si uvědomit si, že žák při přechodu z mateřské školy bude mít jisté problémy a právě pozitivní motivace mu je pomůže překonat. Kritériem hodnocení by měla být celá osobnost dítěte, nejen zvládnutý dílčí úkol. Hodnocení potom provádět individuálně, co je pro někoho samozřejmostí, je pro slabší a méně nadané dítě velký úspěch.

Pro hodnocení jsou používány razítka, samolepky, později i známky váhou 1 a 2.

 • Domácí úkoly jsou dětem zadávány pouze v týdnu, shoda napříč všech tříd 1. A-D
 • Děti dostávají razítka, samolepky, známky – všichni souhlasí, že známka o hodnotě 5 se v 1. třídě neobjevuje
 • Za čtvrtletí cca 15 známek
 • Podpora čtení – na webu informace pro rodiče o čtení, důležité denně opakovat probrané učivo
 • Každá třída má své školní i mimoškolní akce

 

 

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY

Český jazyk

 • čte texty přiměřeného rozsahu a náročnosti
 • v krátkých mluvených projevech správně dýchá a volí vhodné tempo řeči
 • na základě vlastních zážitků tvoří krátký mluvený projev
 • zvládá základní hygienické návyky spojené se psaním
 • porozumí mluveným pokynům přiměřené složitosti
 • užívá v mluveném projevu správné gramatické tvary podstatných jmen, přídavných jmen a sloves § rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké samohlásky
 • píše správné tvary písmen a číslic, správně spojuje písmena i slabiky
 • vyjadřuje své pocity z přečteného textu

Anglický jazyk (nepovinný)

ŘEČOVÉ DOVEDNOSTI

 • rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou sdělovány pomalu a s pečlivou výslovností, a reaguje na ně verbálně i neverbálně
 • zopakuje a použije slova a slovní spojení, se kterými se v průběhu výuky setkal
 • rozumí obsahu jednoduchého krátkého mluveného textu, který je pronášen pomalu
 • zřetelně a s pečlivou výslovností, pokud má k dispozici vizuální oporu
 • přiřadí mluvenou podobu téhož slova či slovního spojení

 

Matematika

 • používá přirozená čísla k modelování reálných situací, počítá předměty v daném souboru, vytváří soubory s daným počtem prvků
 • provádí zpaměti jednoduché početní operace s přirozenými čísly do 20 bez přechodu 10
 • užívá lineární uspořádání; zobrazí číslo na číselné ose
 • rozezná, pojmenuje, vymodeluje některé základní rovinné útvary a jednoduchá tělesa; nachází v realitě jejich reprezentaci

 

Člověk ve světě

 • rozliší možná nebezpečí v nejbližším okolí školy a na cestě mezi domovem a školou
 • pozoruje a popíše změny v nejbližším okolí
 • uplatňuje základní hygienické a režimové návyky
 • dodržuje zásady bezpečného chování
 • vytváří jednoduchými postupy různé předměty z tradičních i netradičních materiálů
 • zvládá elementární dovednosti a činnosti při práci se stavebnicemi; provádí jednoduchou montáž a demontáž
 • pečuje o nenáročné rostliny
 • chová se vhodně při stolování

 

HODNOCENÍ V HUDEBNÍ VÝCHOVĚ

 

Obecná pravidla:

 

 • známky při průběžném hodnocení mají váhu 1
 • na vysvědčení hodnotíme známkou
 • v 1. a 3. čtvrtletí lze hodnotit slovní škálou, a to následovně:

 

Ú – Pracoval/a úspěšně – žák je připraven na hodinu, plní zadané úkoly, v hodinách je aktivní, účastní se skupinových aktivit, pokud jsou ve výuce organizovány, uzná svojí roli v dané pracovní skupině a odpovědně k této roli přistupuje.

P – Pracoval/a –žák bývá většinou na hodinu připraven, plní zadané úkoly, přesto svoji práci občas neodevzdá či neodevzdá v určeném termínu, v hodinách spolupracuje s různou intenzitou, účastní se skupinových aktivit, pokud jsou ve výuce organizovány, ne vždy však uzná svojí roli v dané skupině, spolupráce není vždy příkladná.

N – Nepracoval/a – žák je často nebo stále nepřipraven na výuku a neplní zadané úkoly, v hodinách nespolupracuje, při skupinových aktivitách přijímá určenou roli s nechutí nebo se skupinových aktivit neúčastní. Spolupráce s ním je obtížná.

 

Kritéria hodnocení v HV

 1. ročník
 • aktivní účast na společných činnostech, spolupráce, připravenost na hodinu (učebnice, sešit)
 • realizace vybrané písně dle individuálních schopností a dovedností ve skupině spolužáků či jednotlivě (zpěvem, pohybem, doprovodným rytmem apod.)
 • rozeznání vybraných hudebních nástrojů (dle vyobrazení či ze znějící hudby), rozpoznání nálady skladby či písně (smutná x veselá), tempa (rychle x pomalu)
 • orientace v melodie (melodie stoupá x klesá)

 

 

Výtvarná výchova 1. – 3. ročník

rozpoznává a pojmenovává prvky vizuálně obrazného vyjádření (linie, tvary, objemy, barvy, objekty); porovnává je a třídí na základě odlišností vycházejících z jeho zkušeností, vjemů, zážitků a představ

v tvorbě projevuje své vlastní životní zkušenosti; uplatňuje při tom v plošném i prostorovém uspořádání linie, tvary, objemy, barvy, objekty a další prvky a jejich kombinace

vyjadřuje rozdíly při vnímání události různými smysly a pro jejich vizuálně obrazné vyjádření volí vhodné prostředky

interpretuje podle svých schopností různá vizuálně obrazná vyjádření; odlišné interpretace porovnává se svojí dosavadní zkušeností

na základě vlastní zkušenosti nalézá a do komunikace zapojuje obsah vizuálně obrazných vyjádření, která samostatně vytvořil, vybral či upravil

 

Tělesná výchova 1. – 3. ročník

spojuje pravidelnou každodenní pohybovou činnost se zdravím a využívá nabízené příležitosti

zvládá v souladu s individuálními předpoklady jednoduché pohybové činnosti jednotlivce nebo činnosti prováděné ve skupině; usiluje o jejich zlepšení

spolupracuje při jednoduchých týmových pohybových činnostech a soutěžích

uplatňuje hlavní zásady hygieny a bezpečnosti při pohybových činnostech ve známých prostorech školy

reaguje na základní pokyny a povely k osvojované činnosti a její organizaci

zvládá základní prvky sebeovládání, sebeobrany a stres přiměřený svému věku

zvládá základní prvky plavání