Předškolní vzdělávání (přípravná třída)

Všeobecné informace

Přípravná třída je mezistupněm mezi předškolním a základním vzděláváním, jejím hlavním smyslem je připravit děti na první třídu základní školy a předejít jejich případnému školnímu neúspěchu.

Do přípravné třídy jsou přijímány pouze děti s doporučením školského poradenského zařízení, nově i děti od 5 let (povinná předškolní docházka). 

Děti jsou do přípravné třídy přijímány na základě písemné žádosti zákonného zástupce dítěte a doložením doporučení školského poradenského zařízení (které doporučuje zařazení do PT). Do přípravné třídy se mohou přihlásit i děti, které byly u zápisu v jiné škole (neplatí pravidlo spádovosti).

K přijetí dítěte je třeba: 

Žádost o přijetí dítěte do přípravné třídy - formulář zveřejněn na webu školy (dokumenty a formuláře).

Doporučení školského poradenského zařízení (originál). 

U dětí s odkladem školní docházky - Rozhodnutí o udělení odkladu školní docházky - originál nebo kopie rozhodnutí o odkladu školní docházky pro daný školní rok (Netýká se dětí, kterým bude nebo byl udělen odklad na ZŠ Meteorologická).

Dále  je třeba předložit rodný list dítěte a doklad totožnosti zákonného zástupce.

Přípravná třída NENAHRAZUJE speciální vzdělávání pro děti se zdravotním postižením.

Obsahem vzdělávání je prohlubování návyků sebeobsluhy a hygieny, rozvoj sociálních a komunikačních dovedností, procvičování hrubé i jemné motoriky, cvičení soustředění a naslouchání, utváření základních matematických představ, orientace v čase a v prostoru, podpora hudebního a výtvarného projevu dětí. 

Výuka probíhá od 8:00 do 11:40, děti mají možnost navštěvovat školní jídelnu a ranní i odpolední školní družinu (6:30 – 17:30).

Přípravná třída se nezapočítává do povinné školní docházky, děti se neklasifikují. Na konci školního roku se stručně slovně zhodnotí, s jakým výsledkem dítě přípravnou třídu absolvovalo. Vzdělávání v přípravné třídě je bezplatné. Třída bude otevřena při minimálním počtu 10 dětí, maximální počet dětí ve třídě je 15.

Více informací o přípravné třídě pokytuje  zástupkyně pro I.stupeň

Naše škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze taková cookies, která jsou nezbytně nutná pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb, a u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies). Pravidla cookies