Kurz získání základního vzdělání

 

   Závěrečné testy pro školní rok 2023/2024 se konají 4. a 5. června. Bližší informace dostanou přihlášení zájemci e-mailem.

 

Kurz je pro mladistvé i dospělé, kteří ukončili základní školu v nižším než devátém ročníku a nezískali základní vzdělání.

Do kurzu se mohou přihlásit rovněž uchazeči, kteří ukončili speciální (praktickou, zvláštní) základní školu a získali základy vzdělání.

Do kurzu se mohou přihlásit občané České republiky i cizí státní příslušníci legálně dlouhodobě pobývající na území ČR dle příslušných ustanovení zákonů.

Obsahem kurzu je učivo 9. ročníku základní školy a opakování učiva nižších ročníků druhého stupně základní školy v předmětech, kde je návaznost učiva nezbytná k pochopení nové látky. Obsah a struktura výuky jsou stanoveny školním vzdělávacím programem. 

Kurz je organizován jako dálkové studium v rozsahu 1 den (úterý) konzultací v týdnu (v odpoledních  hodinách podle rozvrhu) v období září – červen.

Kurz je bezplatný.

Uchazeči nekonají žádné přijímací zkoušky.

Podmínkou přijetí je odevzdání vyplněné přihlášky, doložení vysvědčení z posledního úspěšně absolvovaného ročníku a prokázání totožnosti uchazeče.

Cizí státní příslušníci doloží oprávněnost svého pobytu na území ČR a úředně ověřený překlad posledního vysvědčení, pokud se dosud nevzdělávali v české škole.

Přihlášku pro následující školní rok je možno odevzdávat od 30. 6. - 15. 8. (možno e-mailem, poštou). Při vyplnění kolonky cizí jazyk se jedná o výběr druhého cizího jazyka - německého nebo ruského. Anglický jazyk je povinný.

O přijetí bude uchazeč nebo jeho zákonný zástupce vyrozuměn na konci srpna.

Podmínkou úspěšného absolvování kurzu je:

  • účast na konzultacích (ze 36 konzultačních dnů tolerujeme nejvýše 6 absencí, po dosažení absence je  kurzista z kurzu vyloučen, právo zúčastnit se závěrečných testů  mu zůstává)
  • průběžné odevzdávání uložených úkolů a prací, aktivita během konzultačních hodin
  • úspěšné zvládnutí závěrečných zkoušek

Závěrečné zkoušky se konají formou testů z učiva 9. ročníku základní školy z těchto oblastí:

  • český jazyk
  • matematika
  • cizí jazyky - anglický jazyk a druhý cizí jazyk (zpravidla německý nebo ruský)
  • přírodovědný základ (fyzika, chemie, přírodopis, informatika)
  • humanitní základ (dějepis, zeměpis, humanitní, tělesná, pracovní a estetická výchova).

K závěrečným zkouškám se může přihlásit i uchazeč, který se nepřihlásil do kurzu a kurz neabsolvoval. Přihlášku k závěrečným zkouškám pro tyto uchazeče je nutné odevzdat do 25.5. Pro přihlášení k závěrečným zkouškám použijte formulář přihlášky do kurzu, vepište "přihlašuji se pouze k závěrečným zkouškám".   

V případě neúspěchu u závěrečných zkoušek může účastník kurzu vykonat opravné zkoušky.

Po splnění výše uvedených podmínek uchazeč obdrží vysvědčení o získání základního vzdělání. 

 

             Garantem kurzu je paní učitelka Mgr. Jitřenka Malíková             jitrenka.malikova@zsmeteo.cz

Naše škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze taková cookies, která jsou nezbytně nutná pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb, a u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies). Pravidla cookies