Školní družina

Provoz školní družiny se řídí vyhláškou č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání v platném znění. Školní družina se řídí řádem školní družiny a vnitřním řádem školní družiny. Oba řády jsou součástí školního řádu, který najdete na webu školy.

Školní vzdělávací program ŠD je součástí Školního vzdělávacího programu pro ZŠ.

Školní družina je určena pro žáky přípravných tříd a pro děti z prvního stupně ZŠ do 4. ročníku včetně. Žáci jsou rozdělení do devíti oddělení.

Výše úplaty za školní družinu je od školního roku 2021/2022 stanovena na 300 Kč měsíčně (1 500 Kč pololetně). Variabilní symboly pro platbu budou přiděleny v průběhu září. 

Vedením školní družiny je pověřena paní zástupkyně Ing. Barbora Hrušková (barbora.hruskova@zsmeteo.cz)

Ranní provoz školní družiny je od 6.30 do 7.45 (příjem dětí do 7.30).

Odpolední provoz družiny po skončení vyučování do 17.30. Čas odchodu dítěte po obědě je třeba přizpůsobit harmonogramu obědů. Dále lze děti vyzvedávat v době do 14.00 a od 15.00 (v době od 14.00–15.00 probíhají vycházky nebo řízená činnost, odchody dětí toto narušují). 

Pro přihlášení dítěte je nutné vyplnit zápisní lístek (ZL), který je ke stažení (viz výše).

ZL vyplní a podepíše zákonný zástupce dítěte.

Je třeba uvést minimálně dva kontakty a veškeré změny hlásit vychovatelce.

V ZL je třeba vypsat veškeré údaje – vyzvedávající osoby, kontakty, časy, ranní ŠD, rodné číslo.

Osobě neuvedené na ZL nemůže být dítě vydáno.

Dítě nelze pustit ze školy po telefonické domluvě – změny oproti ZL musí být vždy písemné, tzn. žák/žákyně přinese uvolňovací list žáka ze ŠD.

Vedením ŠD je pověřena zástupkyně ředitele pro PT a zájmovou činnost Ing. Bc. Barbora Hrušková (barbora.hruskova@zsmeteo.cz).

 

Zápisní lístek zde.

Odchodový lístek zde.

Odhlášení ze ŠD zde.

Vnitřní řád ŠD zde. 

Soubory ke stažení